Ανάπλαση της οδού καταδρομικού Έλλη με κατασκευή νέων πεζοδρομίων, καθιστικού χώρου πλατείας, διαμόρφωση χώρου αναψυχής και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων.