Ανακοίνωση για τους ιδιοκτήτες σκαφών στο καταφύγιο στη θέση ΠΗΔΑΛΙ ν. Σύρου

 

Δεδομένου ότι με την υπ’αριθ.48/2021 (ΑΔΑ : 9ΡΔΘΟΡΝ0-ΒΗ6) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Σύρου ορίστηκαν οι χερσαίοι χώροι εναπόθεσης σκαφών στο καταφύγιο σκαφών στη θέση ΠΗΔΑΛΙ ν. Σύρου και το αντάλλαγμα αυτών,  και με την υπ’ αριθ. 274/2021 (ΑΔΑ : ΩΖΛ3ΟΡΝ0-0ΛΟ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Σύρου εγκρίθηκε η παραχώρηση χερσαίου χώρου εναπόθεσης σκαφών στη θέση ΠΗΔΑΛΙ ν. Σύρου στους ήδη αιτούντες, Aπαρακαλούνται :

α) οι ιδιοκτήτες σκαφών που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση να προσέλθουν έως και τις 03/06/2022 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Σύρου προκειμένου να ενημερωθούν για την καταβολή του ανταλλάγματος

β) οι ιδιοκτήτες σκαφών που επιθυμούν την παραχώρηση χερσαίου χώρου και δεν έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση παραχώρησης να προσέλθουν έως και τις 03/06/2022 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Σύρου για την υποβολή σχετικής αίτησης και

γ) οι ιδιοκτήτες σκαφών που δεν επιθυμούν την παραχώρηση χερσαίου χώρου να τα απομακρύνουν έως και τις 03/06/2022,

σε διαφορετική περίπτωση θα επιβληθούν τα νόμιμα.

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγου πολλαπλών παρόχων παροχής υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου  που προέρχονται από πλοία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΟΥ

Η παρούσα πρόσκληση, που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 46/2022 (ΑΔΑ:62ΨΥΟΡΝ0-4ΚΗ) απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Σύρου, δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ΦΔΛ σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017 για δέκα (10) ημέρες , δηλαδή έως 07/06/2022, για παρατηρήσεις. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους εντός του προηγούμενου διαστήματος στο email limeniko@otenet.gr

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση παραλιακού χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στη χερσαία ζώνη Κινίου Ν. Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών – ομπρελών και τραπεζοκαθισμάτων

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση παραλιακού χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στη χερσαία ζώνη Κινίου Ν. Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών – ομπρελών και τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ. 54/20-05-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (ΑΔΑ : Ψ62ΑΟΡΝ0-Α3Δ).Η δημοπρασία θα είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου  στις 20/06/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 ενώπιον της επιτροπής που ορίζουν  οι διατάξεις του Π.Δ. 715/79 (ΦΕΚ Α΄212).

Πρώτη προσφορά για το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσόν  των  1.412,43 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 3% Χαρτοσήμου,20% ΟΓΑ χαρτοσήμου και ΕΚΟΕΜΝ 3%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου Τηλ.22810-81667 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

 

Ερμούπολη, 26/05/2022 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ 

ΚΑΝΔΙΩ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

 

 

 

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση παραλιακού χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στη χερσαία ζώνη Κινίου Ν. Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση παραλιακού χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στη χερσαία ζώνη Κινίου Ν. Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ. 53/20-05-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (ΑΔΑ : ΨΕ5ΦΟΡΝ0-27Η).Η δημοπρασία θα είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου  στις 20/06/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 ενώπιον της επιτροπής που ορίζουν  οι διατάξεις του Π.Δ. 715/79 (ΦΕΚ Α΄212).

Πρώτη προσφορά για το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσόν  των  431,71 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 3% Χαρτοσήμου,20% ΟΓΑ χαρτοσήμου και ΕΚΟΕΜΝ 3%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου Τηλ.22810-81667 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

 

Ερμούπολη, 26/05/2022 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ 

ΚΑΝΔΙΩ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

 

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου προκηρύσσει επαναληπτική φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση κτιρίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιούμενης Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Λιβαδίου Ν. Σερίφου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου προκηρύσσει επαναληπτική φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση κτιρίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιούμενης Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Λιβαδίου Ν. Σερίφου σύμφωνα με την υπ’αριθ. 51/20-05-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (ΑΔΑ : ΨΘΣΥΟΡΝ0-ΖΒΑ),  προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ. 30/08-03-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (ΑΔΑ : ΨΦΜΔΟΡΝ0-ΚΝΚ).Η δημοπρασία θα είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου  στις 20/06/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 ενώπιον της επιτροπής που ορίζουν  οι διατάξεις του Π.Δ. 715/79 (ΦΕΚ Α΄212).

 

Πρώτη προσφορά για το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσόν  των  700,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 3% Χαρτοσήμου,20% ΟΓΑ χαρτοσήμου και ΕΚΟΕΜΝ 3%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου Τηλ.22810-81667 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

 

Ερμούπολη, 26/05/2022

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΚΑΝΔΙΩ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

 

 

Άμεση απομάκρυνση αντικειμένων από τις λιμενικές εγκαταστάσεις

Σε συνέχεια συντονισμένων προσπαθειών του ΔΛΤΣύρου, με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αντικειμένων από τα κρηπιδώματα στις περιοχές Γάλατα και Καρνάγιο της Σύρου, αλλά και για την καθαριότητα των χώρων αυτών, ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα, 28.03.2022, θα συνεχιστεί η σχετική δράση στο Καρνάγιο, οπότε, παρακαλούνται οι χρήστες του αλιευτικού καταφυγίου για την άμεση απομάκρυνση, εγκαταλελειμμένων ή μη, κατεστραμμένων διχτυών ή άλλων εργαλείων ψαρέματος, εν γένει απορριμμάτων, σκαφών, τρέιλερ κλπ σε διάφορα σημεία είτε των κρηπιδωμάτων είτε των χερσαίων χώρων των λιμενικών εγκαταστάσεων του Καρνάγιου, δεδομένου ότι τα ανωτέρω, πέραν του ότι αποτελούν παράνομη κατάληψη χερσαίων χώρων αρμοδιότητας ΔΛΤΣύρου, περαιτέρω πολλά εξ αυτών αποτελούν και πηγές μόλυνσης.  Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις στους ιδιοκτήτες τους, ενώ σε περίπτωση αγνώστων ιδιοκτητών αυτά θα απομακρυνθούν με ευθύνη του ΔΛΤΣύρου, θεωρούμενα ως απορρίμματα.

 

Αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσεως χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα δικαιοδοσίας του Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός περιοχών αρμοδιότητας του, στα νησιά Σύρο, Κέα, Κύθνο και Σέριφο, ότι με την υπ’αριθ. 174/2020 (ΑΔΑ : ΩΖ6ΝΟΡΝ0-ΧΞΟ) απόφαση έγινε ο καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης πεζοδρομίων, παραλιακών χώρων για το χρονικό διάστημα από 01/01/2021 έως 31/12/2022.  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι στους οποίους έχει παραχωρηθεί χώρος για το έτος 2021 και επιθυμούν να τους παραχωρηθεί ο ίδιος χώρος για το έτος 2022 να συμπληρώσουν το σχετικό ΕΝΤΥΠΟ 1 το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.portofsyros.gr  προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου μηχανικού ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές στον αιτούμενο για παραχώρηση χώρο ή σε περίπτωση ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών, βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για τη στατική επάρκεια των υφιστάμενων κατασκευών

ΧΩΡΙΣ να απαιτείται η προσκόμιση Τοπογραφικού διαγράμματος (4 πρωτότυπα) υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο να απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι 30/04/2022 στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

Οι λοιποί ενδιαφερόμενοι που δεν τους είχε παραχωρηθεί χώρος για το έτος 2021 ή επιθυμούν να τροποποιηθεί ο χώρος που τους παραχωρήθηκε το έτος 2021 να συμπληρώσουν το σχετικό ΕΝΤΥΠΟ 2 το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.portofsyros.gr  προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας
  2. Τοπογραφικό διάγραμμα (4 πρωτότυπα) υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο να απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος σε σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού-παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα, η ακριβής έκτασή του σε τ.μ. και ο σκοπός παραχώρησης. Επί του τοπογραφικού διαγράμματος θα αναγράφεται η απόφαση καθορισμού Χ.Ζ.,  η εγκριτική αυτής απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Νομάρχη και το ΦΕΚ δημοσίευσής της (εφόσον υπάρχει)
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου μηχανικού ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές στον αιτούμενο για παραχώρηση χώρο ή σε περίπτωση ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών, βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για τη στατική επάρκεια των υφιστάμενων κατασκευών

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι 30/04/2022 στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

 

Σημείωση : Ο ενδιαφερόμενος εντός μηνός από την απόφαση παραχώρησης θα προσκομίζει εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδος ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 500,00 ευρώ υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και με διάρκεια τουλάχιστον δύο μηνών πλέον της διάρκειας παραχώρησης.  Σε περίπτωση μη προσκόμισης της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου έχει δικαίωμα ανάκλησης της παραχώρησης.

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΝΤΥΠΟ (1)

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΝΤΥΠΟ (2)

Παραχώρηση κτιρίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιούμενης Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Λιβαδίου Ν. Σερίφου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση κτιρίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιούμενης Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Λιβαδίου Ν. Σερίφου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ. 30/08-03-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (ΑΔΑ : ΨΦΜΔΟΡΝ0-ΚΝΚ). Η δημοπρασία θα είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου  στις 20/04/2022 ημέρα Tετάρτη και ώρα 11:00 ενώπιον της επιτροπής που ορίζουν  οι διατάξεις του Π.Δ. 715/79 (ΦΕΚ Α΄212).

 

Πρώτη προσφορά για το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσόν  των  700,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 3% Χαρτοσήμου, 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου και ΕΚΟΕΜΝ 3%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου Τηλ.22810-81667 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

 

Ερμούπολη, 15/03/2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΚΑΝΔΙΩ ΜΑΡΑΓΚΟΥ