Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση παραλιακού χώρου στο Μέγα Γιαλό

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση παραλιακού χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Μέγα Γιαλού Ν. Σύρου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ. 44/04-06-2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (ΑΔΑ : 6Μ5ΛΟΡΝ0-2ΜΓ). Η δημοπρασία θα είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στις 26/06/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 ενώπιον της επιτροπής που ορίζουν οι διατάξεις του Π.Δ. 715/79 (ΦΕΚ Α΄212).

Πρώτη προσφορά για το ετήσιο αντάλλαγμα ορίζεται το ποσόν των 500,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 3% Χαρτοσήμου, 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου και ΕΚΟΕΜΝ 3%.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου Τηλ.22810-81667 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Ερμούπολη, 05/06/2024

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ

Παραχώρηση παραλιακών χώρων και πεζοδρομίων από το Λιμενικό Ταμείο

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες όλων των καταστημάτων εντός περιοχών αρμοδιότητας του, στα νησιά Σύρο, Κέα, Κύθνο και Σέριφο, ότι με την υπ’ αριθ. 185/05-12-2023 (ΑΔΑ : 6ΒΖ5ΟΡΝ0-ΚΧΩ) απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έγινε ο καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης πεζοδρομίων, παραλιακών χώρων για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως 31/12/2024.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι στους οποίους είχε παραχωρηθεί χώρος για το έτος 2023 (με ή χωρίς αυθαίρετες κατασκευές) και επιθυμούν να τους παραχωρηθεί ο ίδιος χώρος για το έτος 2024 να συμπληρώσουν το σχετικό ΕΝΤΥΠΟ 1 ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.portofsyros.gr ΧΩΡΙΣ να απαιτείται η προσκόμιση λοιπών δικαιολογητικών.

Η αίτηση υποβάλλεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέχρι 31/05/2024 στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ή ηλεκτρονικά στο limeniko@otenet.gr.

Οι λοιποί ενδιαφερόμενοι (με ή χωρίς αυθαίρετες κατασκευές) που δεν τους είχε παραχωρηθεί χώρος για το έτος 2023 ή επιθυμούν να τροποποιηθεί ο χώρος που τους παραχωρήθηκε το έτος 2023, παρακαλούνται να συμπληρώσουν το σχετικό ΕΝΤΥΠΟ 2 ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.portofsyros.gr προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1) Φ/ο άδειας λειτουργίας
2)Τοπογραφικό διάγραμμα (σε 4 αντίτυπα): Εξαρτημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα στο ΕΓΣΑ 87, κατάλληλης κλίμακας, αρμοδίως υπογεγραμμένο και θεωρημένο i) με πλήρη και λεπτομερή αποτύπωση του προς παραχώρηση χώρου (εμφανή όρια, αρίθμηση κορυφών κλπ) σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή του λιμένα ii) με πίνακα συντεταγμένων των προαναφερόμενων κορυφών σε ΕΓΣΑ 87, διαστάσεις της επιφάνειας και εμβαδόν αυτής σε τ.μ. και τέλος iii) με απεικόνιση οριογραμμής αιγιαλού, παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα (κόκκινη, κίτρινη και πράσινη γραμμή αντίστοιχα) με τις αντίστοιχες αποφάσεις καθορισμού τους. Επιπροσθέτως το Τοπογραφικό Διάγραμμα θα αποστέλλεται και σε επεξεργάσιμη μορφή .dwg σε έκδοση μικρότερη του 2013.
3) Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου μηχανικού ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές στον αιτούμενο για παραχώρηση χώρο ή σε περίπτωση ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών, βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για τη στατική επάρκεια των υφιστάμενων κατασκευών.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι 31/05/2024 στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.
ΑΙΤΗΣΗ-ΕΝΤΥΠΟ 1 2024
ΑΙΤΗΣΗ-ΕΝΤΥΠΟ 2 2024

H Ταμειακή Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ. Σύρου θα παραμείνει κλειστή από Τετάρτη 08/05/2024 έως και Παρασκευή 10/05/2024

«Σας ενημερώνουμε ότι η Ταμειακή Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ. Σύρου θα παραμείνει κλειστή από Τετάρτη 08/05/2024 έως και Παρασκευή 10/05/2024»

Παράταση προθεσμίας παραχώρηση πεζοδρομίων

Σε συνέχεια της από 29-02-2024 ανακοίνωσης για παραχώρηση πεζοδρομίων, παραλιακών χώρων για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως 31/12/2024, και επειδή δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες των όμορων καταστημάτων προς παραχώρηση πεζοδρομίων και παραλιακών χώρων αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου παρακαλούνται:

Οι ενδιαφερόμενοι στους οποίους είχε παραχωρηθεί χώρος για το έτος 2023 και επιθυμούν να τους παραχωρηθεί ο ίδιος χώρος για το έτος 2024 και δεν υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές να συμπληρώσουν το σχετικό ΕΝΤΥΠΟ 1 ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.portofsyros.gr ΧΩΡΙΣ να απαιτείται η προσκόμιση λοιπών δικαιολογητικών.
Η αίτηση υποβάλλεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/04/2024 στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ή ηλεκτρονικά στο email: limeniko@otenet.gr.

O χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή «Νησάκι» θα παραμείνει κλειστός την Πέμπτη 11-04-2024 από ώρα 6.00 π.μ. έως 24.00 μ.μ.

Στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης ο χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή «Νησάκι» θα παραμείνει κλειστός την Πέμπτη 11-04-2024 από ώρα 6.00 π.μ. έως 24.00 μ.μ.

Για την εξυπηρέτηση των οδηγών θα διατεθεί ο χώρος της Ακτής Καταδρομικού Έλλης (όπισθεν ΑΕΝ).

Βράβευση του Λιμένα Φοίνικα Σύρου ως 3η Πανελλήνια επιλογή λιμένα αναψυχής –εκτός μαρινών- για ιστιοφόρα σκάφη, από τα μέλη του Πανελληνίου Σωματείου Ιδιοκτητών Ιστιοφόρων

Στην τελετή βράβευσης των καλύτερων λιµένων του 2023 – σε συνδυασµό µε την κοπή της Βασιλόπιτας του Πανελληνίου Σωματείου Ιδιοκτητών Ιστιοφόρων, ΠΑ.Σ.ΙΔ.Ι.- παρευρέθη ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σύρου, κ. Κώστας Γαβιώτης, την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανελληνίου Ομίλου Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θάλασσας, στην Αθήνα.
Από τις 1/1 μέχρι και τις 5/2/2024, έλληνες ιδιοκτήτες ιστιοφόρων- χρήστες λιμένων, μέλη του ΠΑ.Σ.ΙΔ.Ι. είχαν την ευκαιρία να ψηφίσουν στην ετήσια αξιολόγηση προτίμησης επισκεψιμότητας των καλύτερων λιμένων της Ελληνικής επικράτειας για σκάφη αναψυχής – πλην μαρινών. Η ψηφοφορία έγινε μόνον από έχοντες σκάφος και διαμένοντες στην Ελλάδα και όχι από περιστασιακούς αλλοδαπούς επισκέπτες λίγων ωρών.
Η Ελληνική επικράτεια “χωρίστηκε” σε 10 ενότητες, έγιναν οι ψηφοφορίες και προέκυψαν 669 επιλογές λιμένων σε σύνολο 130 προορισμών από όλη την επικράτεια.
Πρώτο λιμάνι με τις περισσότερες επιλογές επί συνόλου, αναδείχθηκε το λιμάνι της ΛΙΝΑΡΙΑΣ στη ΣΚΥΡΟ, δεύτερο λιμάνι, οι ΩΡΕΟΙ στην ΕΥΒΟΙΑ και τρίτο λιμάνι, ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ.
Τα βασικά κριτήρια επιλογής, αφορούν στην προτίμηση ενός λιμένα ως τόπο προορισμού αναψυχής, από την γενική εντύπωση που αφήνει σε έναν κυβερνήτη σκάφους και στο εάν θα επισκεπτόταν και πάλι ή θα σύστηνε τον προορισμό αυτό και σε άλλους χρήστες λιμένων.
Ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σύρου, Κώστας Γαβιώτης, στο σύντομο χαιρετισμό του παραλαμβάνοντας το βραβείο, είπε μεταξύ άλλων: “ Εκπροσωπώντας το νησί της Σύρου και τους κατοίκους του με την ιδιότητα του προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Σύρου, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ, το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα Μέλη του Πανελλήνιου Σωματείου Ιδιοκτητών Ιστιοφόρων, για την τιμητική διάκριση και σημερινή βράβευση της μαρίνας του Φοίνικα.

Με ιδιαίτερη χαρά, παρευρίσκομαι στην όμορφη εκδήλωση του Σωματείου και παραλαμβάνω αυτό το βραβείο, νιώθοντας τη μεγάλη ευθύνη να εργαστούμε και στη συνέχεια, εντατικά και συστηματικά, ώστε η μαρίνα του Φοίνικα να παραμένει ψηλά στην προτίμηση και στις επιλογές όλων όσων την χρησιμοποιούν με κάθε θαλάσσιο μέσο.

Θα ήθελα επίσης, από αυτό το βήμα, να εκφράσω δημοσίως ένα μεγάλο και ειλικρινές Ευχαριστώ προς όλες και όλους – διοικήσεις και υπαλλήλους, φορείς και οργανισμούς, αλλά και φυσικά πρόσωπα, που έχουν διαχρονικά συμβάλει σε όλες τις προσπάθειες, ώστε η μαρίνα του Φοίνικα να αποτελεί κορυφαία επιλογή για ιστιοπλόους και όχι μόνο.

Ως νέα διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου Σύρου, ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι η βελτίωση όλων των εγκαταστάσεων που έχει στην ευθύνη του το Λιμενικό Ταμείο, καθώς με αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε και στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος του νησιού μας , αλλά και γενικότερα στην ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων, των επισκεπτών και των επενδυτών του τόπου μας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να χαιρετήσω τις προσπάθειες που καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.Σ.ΙΔ.Ι., με επικεφαλής το δραστήριο πρόεδρο του, κ. Φίλιππο Βιντζηλαίο, προκειμένου τα Λιμενικά Ταμεία της πατρίδας μας, να ενεργοποιηθούν τόσο ως προς το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν αλλά και ως προς τη σημασία της δυναμικής, μεταξύ τους διασύνδεσης.

Εύχομαι σε όλες και όλους σας, Καλή Χρονιά με υγεία και κάθε καλό και στους λάτρεις των θαλασσών, καλά ταξίδια με ευνοϊκούς ανέμους. Θα είναι χαρά μας, να σας καλωσορίσουμε στο νησί μας για να γνωρίσετε και να χαρείτε τις φυσικές του ομορφιές και να απολαύσετε τη συριανή φιλοξενία των κατοίκων αλλά και των επαγγελματιών του νησιού μας.”

Ο Σκοπός της ψηφοφορίας επιλογής λιμένων από το ΠΑ.Σ.ΙΔ.Ι., είναι να συμμετέχουν ενεργά ως Σωματείο, εκφράζοντας άποψη ως χρήστες και κυβερνήτες σε ότι αφορά στις εντυπώσεις που αφήνει ένας προορισμός ως προς την οργάνωση και την ποιοτική αναβάθμιση του συνόλου των υπηρεσιών που προσφέρει.
Το σκεπτικό του ΠΑ.Σ.ΙΔ.Ι. είναι να αναδειχθούν τα Ελληνικά κρατικά λιμάνια, οι καλύτεροι προορισμοί και οι δυνατότητες που μπορούν να αποκτήσουν αυτά τα λιμάνια, ώστε να αποδειχθεί ότι έχουν τη δυνατότητα να προσελκύουν ποιοτικό τουρισμό, παρόλο που η διαχείρισή τους γίνεται από κρατικά ή δημόσια λιμενικά ταμεία και πως μπορούν επίσης να παρουσιάσουν κερδοφορία προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
Επίσης, η ψηφοφορία του ΠΑ.Σ.ΙΔ.Ι. προωθεί: α) Tον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων διαχείρισης λιμένων. β) Την ενημέρωση και την αύξηση του γενικότερου ενδιαφέροντος για αναπτυσσόμενους ποιοτικούς προορισμούς. γ) Βοηθάει τους φορείς στην ανάγνωση της ποιοτικής σύγκρισης μεταξύ προορισμών δ) Ο θαλάσσιος τουρισμός με τα ιστιοφόρα γίνεται από επαγγελματικά, ιδιωτικά η ακόμα και αγωνιστικά ιστιοφόρα σκάφη σε όλη την Ελλάδα ( Aegean 600), έχοντας πολύ μεγάλη προσβασιμότητα ακόμα και σε πολύ μακρινούς προορισμούς με μεγάλο χρόνο τουριστικής παραμονής στους προορισμούς, λόγω της φύσης της ιστιοπλοΐας ε) Η ψηφοφορία επιβεβαιώνει επίσης τους σκοπούς του ΠΑ.Σ.ΙΔ.Ι. για αύξηση της επισκεψιμότητας σε μακρινούς προορισμούς με οικολογικό τρόπο, δηλαδή ιστιοπλοΐα και ενίσχυση των τοπικών οικονομιών με παράλληλη αύξηση της οικολογικής δράσης, με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για τον θαλάσσιο τουρισμό και στ) Δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του ΠΑ.Σ.ΙΔ.Ι. να αποτυπώνουν μέσω της ψηφοφορίας, έλεγχο της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσιών αλλά και ύπαρξης και λειτουργίας των υποδομών που αυτά προσφέρουν, με τρόπο αξιόπιστο και εποικοδομητικό.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν μεταξύ άλλων και παρέλαβαν τα βραβεία λιμένων, ο Δήμαρχος Σκύρου κ. Κυριάκος Αντωνόπουλος και ο κ. Καλαμακίδης Στράτος, εκπρόσωπος Οργανισμού Λιμένων Νήσου Εύβοιας.
Περαιτέρω πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία για την ψηφοφορία, παρουσιάζονται στο site του ΠΑ.Σ.ΙΔ.Ι, στο https://pasidi.gr

Παραχώρηση χώρων σε ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός περιοχών αρμοδιότητας του, στα νησιά Σύρο, Κέα, Κύθνο και Σέριφο, ότι με την υπ’αριθ. 185/05-12-2023 (ΑΔΑ : 6ΒΖ5ΟΡΝ0-ΚΧΩ) απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έγινε ο καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης πεζοδρομίων, παραλιακών χώρων για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως 31/12/2024.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι στους οποίους είχε παραχωρηθεί χώρος για το έτος 2023 και επιθυμούν να τους παραχωρηθεί ο ίδιος χώρος για το έτος 2024και δεν υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές να συμπληρώσουν το σχετικό ΑΙΤΗΣΗ-ΕΝΤΥΠΟ-1 2024 το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.portofsyros.gr ΧΩΡΙΣ να απαιτείται η προσκόμιση λοιπών δικαιολογητικών.
Η αίτηση υποβάλλεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέχρι 15/04/2024στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

Οι λοιποί ενδιαφερόμενοι που δεν τους είχε παραχωρηθεί χώρος για το έτος 2023 ή επιθυμούν να τροποποιηθεί ο χώρος που τους παραχωρήθηκε το έτος 2023,παρακαλούνται να συμπληρώσουν το σχετικό ΑΙΤΗΣΗ-ΕΝΤΥΠΟ 2 2024 το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.portofsyros.gr προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1) Φ/ο άδειας λειτουργίας
2) Τοπογραφικό διάγραμμα (σε 4 αντίτυπα): Εξαρτημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα στο ΕΓΣΑ 87, κατάλληλης κλίμακας, αρμοδίως υπογεγραμμένο και θεωρημένο i) με πλήρη και λεπτομερή αποτύπωση του προς παραχώρηση χώρου (εμφανή όρια, αρίθμηση κορυφών κλπ) σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή του λιμένα ii) με πίνακα συντεταγμένων των προαναφερόμενων κορυφών σε ΕΓΣΑ 87, διαστάσεις της επιφάνειας και εμβαδόν αυτής σε τ.μ. και τέλος iii) με απεικόνιση οριογραμμής αιγιαλού, παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα (κόκκινη, κίτρινη και πράσινη γραμμή αντίστοιχα) με τις αντίστοιχες αποφάσεις καθορισμού τους. Επιπροσθέτως το Τοπογραφικό Διάγραμμα θα αποστέλλεται και σε επεξεργάσιμη μορφή .dwg σε έκδοση μικρότερη του 2013.
3) Υ.Δ. από μηχανικό όπου θα βεβαιώνεται ότι στον αιτούμενο προς παραχώρηση χώρο ΔΕΝ υφίστανται παράνομες κατασκευές

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι 15/04/2024 στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

Εργασίες βελτίωσης πρόσβασης, κατασκευή πεζοδρομίου και δικτύου φωτισμού στη χερσαία ζώνη Φοίνικα Σύρου

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης έργου με τίτλο ” Εργασίες βελτίωσης πρόσβασης, κατασκευή πεζοδρομίου και δικτύου φωτισμού στη χερσαία ζώνη Φοίνικα Σύρου ” ενημερώνουμε τους πολίτες ότι, από 15-01-2024 και έως το πέρας των εργασιών θα παραμείνει κλειστό το τμήμα από το πρώην κατάστημα “ΦΟΡΑΔΕΝΕΣ” έως την είσοδο του καταφυγίου σκαφών Φοίνικα και παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν την διέλευση τους από το συγκεκριμένο τμήμα.

Η καταβολή των οφειλών στο ταμείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου θα πραγματοποιείται μόνο με τη χρήση καρτών πληρωμών.

Σας ενημερώνουμε ότι, από 1/1/2024, βάσει της αρ. 1289 απ. της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β’ 5855/31-12-2020) η καταβολή των οφειλών στο ταμείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου θα πραγματοποιείται μόνο με τη χρήση καρτών πληρωμών.