Το ταμείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου θα παραμείνει κλειστό από 12/9/2022 έως και 23/9/2022

Ενημερώνουμε τους πολίτες και τους επισκέπτες της Σύρου ότι το ταμείου του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Σύρου θα παραμείνει κλειστό από 12/9/2022 έως και 23/9/2022. Για την εξυπηρέτησή σας
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους τηρούμενους στις τράπεζες λογαριασμούς της Υπηρεσίας.
Τράπεζα Πειραιώς ΙΒΑΝ GR52 0172 7100 0057 1001 7689 636
ALPHA BANK ΙΒΑΝ GR67 0140 6260 6260 0233 0005 539.

Παραχώρηση ατελώς πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα σε Χερσαία Ζώνη λιμένα – Μείωση ανταλλάγματος παραχώρησης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ως παραχωρησιούχοι στους χώρους των χερσαίων ζωνών λιμένων αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 130 Ν. 4964/2022, μέχρι την 31η.10.2022 επιτρέπεται, με αίτηση του ενδιαφερόμενου χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η επέκταση του χώρου, ο οποίος έχει παραχωρηθεί σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για απλή χρήση, μέχρι και τη συμπλήρωση του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών σκίασης, σε χερσαία ζώνη λιμένα, κατά τα οριζόμενα του άρθρου 24 του Ν. 2971/2001 (Α’ 285), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2, με απόφαση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα και κατόπιν γνώμης της κατά τόπο αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.
Εφόσον δεν είναι δυνατή η κατά τα ανωτέρω επέκταση, επιτρέπεται, με αίτηση του ενδιαφερόμενου, η μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος της παραχώρησης απλής χρήσης μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%) για τους μήνες εφαρμογής του νόμου. Κατόπιν απόφασης του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.

Φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιούμενης Χερσαίας Ζώνης Όρμου Βουρκαρίου (Περιοχή Γιαλισκάρι) Ν. Κέας

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιούμενης Χερσαίας Ζώνης Όρμου Βουρκαρίου (Περιοχή Γιαλισκάρι) Ν. Κέας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για Αναψυκτήριο-Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ. 95/26-07-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (ΑΔΑ : ΡΩ91ΟΡΝ0-ΞΞ7). Η δημοπρασία θα είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στις 26/08/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 ενώπιον της επιτροπής που ορίζουν οι διατάξεις του Π.Δ. 715/79 (ΦΕΚ Α΄212).

Πρώτη προσφορά για το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσόν των 2.100,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 3% Χαρτοσήμου, 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου και ΕΚΟΕΜΝ 3%.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου Τηλ.22810-81667 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Ερμούπολη, 29/07/2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΚΑΝΔΙΩ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

Φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιούμενης Χερσαίας Ζώνης Όρμου Αζολίμνου Ν. Σύρου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιούμενης Χερσαίας Ζώνης Όρμου Αζολίμνου Ν. Σύρου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για Αναψυκτήριο-Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ. 94/26-07-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (ΑΔΑ : 6ΣΘΗΟΡΝ0-ΒΑΞ). Η δημοπρασία θα είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στις 26/08/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 ενώπιον της επιτροπής που ορίζουν οι διατάξεις του Π.Δ. 715/79 (ΦΕΚ Α΄212).

Πρώτη προσφορά για το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσόν των 1.500,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 3% Χαρτοσήμου, 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου και ΕΚΟΕΜΝ 3%.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου Τηλ.22810-81667 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Ερμούπολη, 29/07/2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΚΑΝΔΙΩ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

Σε μία ζαριά παίζει ο κ. Αθανασίου το μέλλον, την πρόοδο και την ευημερία της Σύρου………. οι λόγοι αυτονόητοι…..

Στο απόγειο της τουριστικής περιόδου, ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ για την ανησυχία και αναταραχή που προκαλείτε σε επισκέπτες αλλά και σε επιχειρηματίες της εστίασης, του τουρισμού, του εμπορικού κόσμου του νησιού και εν τέλει για τη δυσφήμιση που προκαλείτε στον τόπο μας με τέτοια δημοσιεύματα,
Kύριοι της μείζονος μειοψηφίας ανάγετε σε μείζον θέμα τη δειγματοληψία και έλεγχο ρυπαντικού φορτίου ιζημάτων στο λιμάνι της Ερμούπολης.
Ένα θέμα που είναι ήδη δρομολογημένο, αφού η σχετική δειγματοληψία έχει διενεργηθεί από το ΕΛΚΕΘΕ και οι αναλύσεις αυτής αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2022. Ενώ είχε ήδη γνωστοποιηθεί στη συριανή κοινωνία, από τις αρχές Μαρτίου 2022 και κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύρο, η επικείμενη τότε δειγματοληψία – έρευνα.
Λυπάμαι κ. Αθανασίου για το τρομακτικό μειονέκτημα που σας διακρίνει, που δεν είναι άλλο από το ότι, στο όνειρό σας για τον δημαρχιακό θώκο, δεν έχετε τη νηφαλιότητα και τη σύνεση να αξιολογήσετε πότε πρέπει «να σηκώσετε σκόνη» για ένα ζήτημα και πότε όχι.
Αναρωτιέμαι, κ. Αθανασίου, δεν γνωρίζετε και πότε περιμένετε να μάθετε τα στοιχειώδη που πρέπει να γνωρίζει ένας αυτοδιοικητικός, μετά από τόσα χρόνια ενασχόλησής σας με τα κοινά, ότι
Α) το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου είναι απλώς φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου του λιμένα της Ερμούπολης σύμφωνα με το Ν. 2971/2001, ωστόσο, ΔΕΝ έχει καμία αρμοδιότητα να διενεργεί σχετικούς ελέγχους για θέματα προστασίας χερσαίου, θαλάσσιου και εναέριου χώρου του λιμένα, μιας και σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 η αρμοδιότητα αυτή ανήκει αποκλειστικά στην οικεία Περιφέρεια;
Β) κατά συνέπεια, οποιαδήποτε τέτοια δαπάνη για την ανάθεση της εκπόνησης της σχετικής δειγματοληψίας – μελέτης σε τρίτο ανάδοχο (μετά από διαγωνιστική διαδικασία εν προκειμένω, λόγω του ύψους της) κρίνεται ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ, ως αντικείμενη στους καταστατικούς του σκοπούς, και εφόσον εκτελεσθεί καταλογίζεται σε υπηρεσιακά στελέχη και αιρετούς, γεγονός το οποίο επιβεβαίωσε εγγράφως και η Οικονομική Υπηρεσία του ΔΛΤΣύρου;
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται και προκειμένου να ενημερώσω επισήμως και με ακρίβεια τις εισαγγελικές αρχές για όλα τα ανωτέρω περί αναρμοδιότητας του ΔΛΤΣύρου αλλά και για το ότι έχει ήδη διενεργηθεί η σχετική δειγματοληψία ιζημάτων και αναμένεται η ανάλυση – αξιολόγησή τους, εισήγαγα στο Διοικητικό Συμβούλιο ως θέμα την παροχή εξουσιοδότησης προς εμένα, ώστε να απαντήσω αρμοδίως στις εισαγγελικές αρχές.
Τί διαφορετικό θα θέλατε να κάνω δηλαδή;
1) Να παρασύρω το Διοικητικό Συμβούλιο σε μία παράνομη διαδικασία ή δαπάνη περί τις 100.000 €, για να επαναλάβουμε μία έρευνα μου έχει ήδη διενεργήσει το πλέον αξιόπιστο ερευνητικό κέντρο ΕΛΚΕΘΕ, το οποίο μάλιστα ενεργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις και ευθύνες που δεν μας αναλογούν;
2) Να μην ενημερώσω τις εισαγγελικές αρχές για το γεγονός ότι έχει διενεργηθεί η σχετική δειγματοληψία ιζημάτων και αναμένονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους, ώστε αυτές να κρίνουν εάν είναι πλέον σκόπιμο να ζητείται μία επιπρόσθετη έρευνα από την μόνη αρμόδια Περιφέρεια?
3) Κι αν αύριο προκύψει μία άλλη καταγγελία (ανυπόστατη ή μη) για τον αέρα ή το χερσαίο χώρο στο λιμάνι, πάλι θα σπεύσετε εσείς να με αναγκάσετε, δια της συκοφαντίας σας, να παρασύρω το Δ.Σ. και τις Υπηρεσίες του ΔΛΤΣύρου σε σχετική παράνομη δαπάνη για έλεγχο αέρος, αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις πέραν των αρμοδιοτήτων μας και ευθύνες που δεν μας αναλογούν;
Θα μπορούσα να σας προτείνω να ασχοληθείτε με το μέλλον του τόπου, με τις προοπτικές ανάπτυξης του λιμανιού και του νησιού μας, με την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού του νησιού π.χ. δια της λειτουργίας πύλης Schengen και να αφήσετε την προπαγάνδα σε βάρος μου.
Αλλά δεν μπαίνω στον κόπο να σας προτείνω κάτι τέτοιο, διότι πλέον είμαι βέβαιη ότι δεν σας ενδιαφέρει η πρόοδος και η ευημερία αυτού του τόπου. Και το αποδεικνύετε με κάθε ευκαιρία. Όπως τώρα.
Έλεος πια κύριε Αθανασίου. Πόση ανυπομονησία να ‘’χτυπήσετε’’ εμένα προσωπικά, αδιαφορώντας για τις παράπλευρες απώλειες ενός τέτοιου χτυπήματος στη συριανή κοινωνία και οικονομία!!! Το στοιχειώδες που θα έπρεπε να γνωρίζετε ως υποψήφιος δήμαρχος είναι ότι πρέπει να προτάσσετε το δημόσιο συμφέρον και να παραμερίζετε τις προσωπικές σας μικροπολιτικές φιλοδοξίες.

Η Πρόεδρος
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Κανδιώ Μαραγκού

Πεζοδρόμηση της παραλιακής δημοτικής οδού Κινίου

Σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 13/2022 ( ΑΔΑ: 6ΜΑΨ4653ΠΩ-8ΤΩ) Απόφαση του
Λιμενάρχη Σύρου αποφασίσθηκε η πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού από το ύψος του καταστήματος
«ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ» έως τη συμβολή της με την δημοτική οδό Κινίου, παραπλεύρως του καταστήματος «ΔΥΟ
ΤΖΙΤΖΙΚΙΑ ΣΤΑ ΑΡΜΥΡΙΚΙΑ» και από το ύψος του καταστήματος «ΘΑΛΑΣΣΑ» έως και το κρηπίδωμα
πρόσδεσης μικρών σκαφών στο βόρειο τμήμα του όρμου Κινίου, για το χρονικό διάστημα από 18
Ιουλίου έως και 15 Σεπτεμβρίου κατά τις ώρες 18.00 έως 02.00.

Ανακοίνωση για τους ιδιοκτήτες σκαφών στο καταφύγιο στη θέση ΠΗΔΑΛΙ ν. Σύρου

 

Δεδομένου ότι με την υπ’αριθ.48/2021 (ΑΔΑ : 9ΡΔΘΟΡΝ0-ΒΗ6) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Σύρου ορίστηκαν οι χερσαίοι χώροι εναπόθεσης σκαφών στο καταφύγιο σκαφών στη θέση ΠΗΔΑΛΙ ν. Σύρου και το αντάλλαγμα αυτών,  και με την υπ’ αριθ. 274/2021 (ΑΔΑ : ΩΖΛ3ΟΡΝ0-0ΛΟ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Σύρου εγκρίθηκε η παραχώρηση χερσαίου χώρου εναπόθεσης σκαφών στη θέση ΠΗΔΑΛΙ ν. Σύρου στους ήδη αιτούντες, Aπαρακαλούνται :

α) οι ιδιοκτήτες σκαφών που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση να προσέλθουν έως και τις 03/06/2022 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Σύρου προκειμένου να ενημερωθούν για την καταβολή του ανταλλάγματος

β) οι ιδιοκτήτες σκαφών που επιθυμούν την παραχώρηση χερσαίου χώρου και δεν έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση παραχώρησης να προσέλθουν έως και τις 03/06/2022 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Σύρου για την υποβολή σχετικής αίτησης και

γ) οι ιδιοκτήτες σκαφών που δεν επιθυμούν την παραχώρηση χερσαίου χώρου να τα απομακρύνουν έως και τις 03/06/2022,

σε διαφορετική περίπτωση θα επιβληθούν τα νόμιμα.