Αποφάσεις συνεδρίασης 10ης Ιανουαρίου 2020

Έγκριση ή μη μελέτης και  απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος, του έργου Σποραδικές επισκευές τοίχου αντιστήριξης παραλιακού δρόμου Χ.Ζ. Φοίνικα και επισκευή ύφαλων σπηλαιώσεων προβλήτας καταφυγίου σκαφών Φάμπρικας ν. Σύρου.

Αποφάσεις συνεδρίασης 22ης Νοεμβρίου 2019

Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής (Β΄Φάση)-‘Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων Σύρου»

Αποφάσεις 2ης συνεδρίασης 5ης Νοεμβρίου 2019

1.Απόφαση 173-2019 Ανάκληση απόφασης 164/2019,εκ νέου έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή ανωδομής και βελτίωση περίφραξης  στην περιοχή από την Πλατεία Κανάρη έως την περιοχή ΝΗΣΑΚΙ λιμένα Ερμούπολης (προβλήτα κρουαζιεροπλοίων) Φάση Α΄».

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9F%CE%93%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%99%CE%A63

2.Απόφαση 174-2019 Ανάκληση απόφασης 165/2019,εκ νέου ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4611/2019.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%92%CE%A57%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A46%CE%98

3.Απόφαση 175-2019 Ανάκληση απόφασης 166/2019,εκ νέου μετακίνηση εκτός έδρας μελών (αιρετών) Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%93%CE%A6%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-5%CE%9B%CE%9A

4.Απόφαση 176-2019 Ανάκληση απόφασης 167/2019,εκ νέου ορισμός εκπροσώπου για συνυπογραφή  επιταγών πληρωμής του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%942%CE%92%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-4%CE%99%CE%A9

5.Απόφαση 177-2019 Ανάκληση απόφασης 168/2019,εκ νέου ορισμός εκπροσώπου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην ΕΛΙΜΕ.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/78%CE%A03%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%91%CE%955

6.Απόφαση 178-2019 Ανάκληση απόφασης 169/2019,εκ νέου ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9D93%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%92%CE%948

7.Απόφαση 179-2019 Ανάκληση απόφασης 170/2019,εκ νέου χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας έργου «Επισκευή συντήρηση πεζοδρομίου δαπέδων και ανωδομών χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης».

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/695%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A5%CE%A8%CE%91

8.Απόφαση 180-2019 Ανάκληση απόφασης 171/2019,εκ νέου παραχώρηση χρήσης χώρου και κτίσματος εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης Σύρου στην Ένωση Φορτοεκφορτωτών λιμένα και ξηράς Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/78%CE%A7%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A5%CE%A7%CE%A5

9.Απόφαση 181-2019 Σύνταξη έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους  2019  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/67%CE%99%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9C%CE%9E%CE%A6

10.Απόφαση 182-2019 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%92%CE%A5%CE%98

11.Απόφαση 183-2019 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2019.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A18%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9B%CE%9E%CE%A8

12.Απόφαση 184-2019 Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Σύνταξη/Επικαιροποίηση υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων».

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%91%CE%914%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9F%CE%994

13.Απόφαση 185-2019 Έγκριση όρων-έγκριση τευχών δημοπράτησης έργου «Επισκευή ανωδομής και βελτίωση περίφραξης  στην περιοχή από την Πλατεία Κανάρη έως την περιοχή ΝΗΣΑΚΙ λιμένα Ερμούπολης (προβλήτα κρουαζιεροπλοίων)  Φάση Α΄».

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A81%CE%96%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9D%CE%A87

14.Απόφαση 186-2019 Τροποποίηση σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση κατ’ αποκλειστικότητα των εργασιών παραλαβής των πετρελαιοειδών καταλοίπων των δεξαμενών και των πλοίων που προσεγγίζουν τους λιμένες ευθύνης του ΔΛΤ Σύρου».

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/62%CE%97%CE%9E%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-9%CE%94%CE%95

15.Απόφαση 187-2019 Ορισμός εκπροσώπου ΔΛΤΣ στην Επιτροπή παρακολούθησης συντονισμού της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%92%CE%A0%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-896

16.Απόφαση 188-2019 Ορισμός  εκπροσώπου ΔΛΤΣ στην Επιτροπή παρακολούθησης συντονισμού της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και Δήμου Σερίφου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A93%CE%A9%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9B%CE%9F%CE%A9

17.Απόφαση 189-2019 Ορισμός μέλους Επιτροπής Εποπτείας και Παρακολούθησης του έργου «Μελέτη, κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας υδατοδρομίου στη Σέριφο».

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9B%CE%A90%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%94%CE%9A9

18.Απόφαση 190-2019 Ορισμός-εξουσιοδότηση υπογραφών για την κίνηση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A9%CE%990%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%99%CE%91%CE%9E

19.Απόφαση 191-2019 Λήψη μέτρων για εγγυητικές επιστολές απόδοσης λιμενικών τελών επιβατών Ναυτιλιακών Εταιρειών και Ναυτικών Πρακτόρων.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6272%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A5%CE%95%CE%9A

20.Απόφαση 192-2019 Τροποποίηση απόφασης 186/2019 που αφορά παραχώρηση στον Ζαλώνη Γεώργιο χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Κινίου ν.Σύρου ,ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%99%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%99%CE%9B%CE%A6

21.Απόφαση 193-2019 Τροποποίηση απόφασης 114/2019 που αφορά παραχώρηση στον Ζήση Απόστολο χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λουτρών ν.Κύθνου, ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9B%CE%95%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-0%CE%A8%CE%9D

22.Απόφαση 194-2019 Τροποποίηση απόφασης 274/2019 που αφορά παραχώρηση στον Χαλίδα Μάρκο χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν.Σερίφου, ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%999%CE%9E%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9A%CE%9E%CE%A7

23.Απόφαση 195-2019 Αίτηση Κόντε Ιωάννη για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A6%CE%A82%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A5%CE%99%CE%98

24.Απόφαση 196-2019 Αίτηση Ρουσσουνέλου  Ανδρέα για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν.Κέας.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%99%CE%9D9%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A9%CE%912