Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου

Εκμίσθωση παραλιακού χώρου 100τ.μ. στην Αζόλιμνο για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Σύρου, προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση παραλιακού χώρου συνολικής έκτασης 100,00 τ.μ έναντι ανταλλάγματος, εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Αζολίμνου ν. Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών.

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου

Εκμίσθωση παραλιακού χώρου 60τ.μ. στην Αζόλιμνο για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Σύρου, προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση παραλιακού χώρου συνολικής έκτασης 60,00 τ.μ έναντι ανταλλάγματος, εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Αζολίμνου ν. Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών.

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου

Εκμίσθωση παραλιακού στη χερσαία ζώνη λιμένα Μέγα Γιαλού για τοποθέτηση ξαπλωστών και ομπρελών

Διακήρυξη φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης παραλιακού χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Μέγα Γιαλού Ν. Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου

Σύνταξη έκθεσης Α’ τριμήνου 2018 ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα
08/05/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία