Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου

Αποφάσεις συνεδρίασης 29ης Μαΐου 2019

Απόφαση 76-2019 Έγκριση πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά) για την υπηρεσία Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα πλαίσια του σχεδίου ασφάλειας Λ.Ε. Ερμούπολης

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου

Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου, στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α’) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4611/2019, ήτοι έως και 16.07.2019.

Άσκηση ασφαλείας

Ετήσια άσκηση ασφαλείας

Αντικείμενο της Άσκησης, μεταξύ άλλων, ήταν η παρουσίαση και η ενημέρωση του χειρισμού των νέων συστημάτων επιτήρησης και ελέγχου πρόσβασης της λιμενικής εγκατάστασης.