Απoφάσεις συνεδρίασης 13 Σεπτεμβρίου 2021

1.Απόφαση  247-2021 Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών λιμενικών εγκαταστάσεων Βουρκαρίου ν. Κέας»

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9C%CE%9E%CE%95%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-1%CE%A67

2.Απόφαση 248-2021 Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Μελέτη τροποποίησης χωροθέτησης τουριστικού λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου»

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%98%CE%9F1%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-6%CE%A3%CE%96

3.Απόφαση 249-2021 Έγκριση πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (ανάδειξη οριστικού αναδόχου) για την υπηρεσία Ανέλκυση ναυαγίου Δ/Ξ DORDUNCU.

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9D%CE%9C%CE%97%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A62%CE%98

4.Απόφαση 250-2021 Παραχώρηση χερσαίων χώρων στους λιμένες Ερμούπολης και Φοίνικα ν. Σύρου για την πραγματοποίηση του Cyclades Yachting Festival & Gastronomy-Syros.

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/97%CE%A4%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-1%CE%93%CE%96

Αποφάσεις Συνεδρίασης 21 Απριλίου 2021

 1. Απόφαση 45-2021 Έγκριση πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά) για την υπηρεσία ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ Δ/Ξ DORDUNCU»

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A863%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A995

 1. Απόφαση 46-2021 Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εργασίες επισκευής και βελτίωσης εγκαταστάσεων ΧΖ Αζολίμνου ν. Σύρου»

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%98%CE%A9%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A0%CE%A5%CE%95

 1. Απόφαση 47-2021 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής παραλαβής έργου «Βελτίωση προβλήτας ανεφοδιασμού και δρόμου πρόσβασης στην περιοχή ΜΕΤΚΑ λιμένα Ερμούπολης»

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%993%CE%92%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9E%CE%943

 1. Απόφαση 48-2021 Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης παραλιακών χώρων εναπόθεσης σκαφών στο καταφύγιο σκαφών στη θέση ΠΗΔΑΛΙ ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A1%CE%94%CE%98%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%92%CE%976

 1. Απόφαση 49-2021 Αίτηση JIANG SUMEI YAO MING για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A8%CE%9C0%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A83%CE%98

 1. Απόφαση 50-2021 Αίτηση ZHENG SHOUQING YUQIU για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A88%CE%922%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9C7%CE%A9

7.Απόφαση 51-2021 Αίτηση  Αληφραγκή  Μαρίας για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/66%CE%A4%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%95%CE%98%CE%9E

 1. Απόφαση 52-2021 Αίτηση ΠΛΩΡΑ ΠΡΥΜΑ ΜΙΚΕ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A8%CE%97%CE%A1%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A0%CE%A4%CE%A7

 1. Απόφαση 53-2021 Αίτηση ΒΑΛΒΗ Γεώργιου για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A3%CE%A1%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%93%CE%A96

 1. Απόφαση 54-2021 Αίτηση MINI MEALS & ΣΙΑ ΕΕ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A9%CE%A8%CE%92%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-02%CE%91

 1. Απόφαση 55-2021 Αίτηση Σ.ΚΑΚΑΤΣΗΣ–Ξ. ΓΡΕΔΗΣ Ο.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A9%CE%9A1%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-4%CE%92%CE%9B

 1. Απόφαση 56-2021 Αίτηση Α.& Γ. ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ Ο.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A1%CE%9E%CE%98%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%97%CE%A76

 1. Απόφαση 57-2021 Αίτηση ΛΙΝΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Στυλιανής για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%92%CE%A0%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A4%CE%A9%CE%A3

 1. Απόφαση 58-2021 Αίτηση ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αναστάσιου & ΣΙΑ ΟΕ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9357%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-2%CE%A36

 1. Απόφαση 59-2021 Αίτηση ΜΟΥΖΟΥΡΗ Ανδρέα για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%938%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A9%CE%97%CE%A7

 1. Απόφαση 60-2021 Αίτηση ΝΤΟΚΑ Γεώργιου για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A1%CE%A6%CE%943%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9308

17.Απόφαση 61-2021 Αίτηση ΠΑΛΑΜΑΡΗ Νικόλαου για παραχώρηση  χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%99%CE%A3%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9A%CE%A8%CE%A7

18.Απόφαση 62-2021 Αίτηση ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΤΟΥ Χρήστου για παραχώρηση  χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9A%CE%9F%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9C%CE%A8%CE%92

19.Απόφαση 63-2021 Αίτηση ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΠΛΥΤΑΣ ΙΚΕ για παραχώρηση  χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A8%CE%95%CE%98%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-3%CE%A56

20.Απόφαση 64-2021 Αίτηση ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Ν.-ΠΥΡΓΟΥ Θ.ΙΚΕ για παραχώρηση  χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A82%CE%98%CE%91%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A056

21.Απόφαση 65-2021 Αίτηση ΣΥΛΙΒΑΝΗ Αλέξανδρου για παραχώρηση  χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/630%CE%98%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%951%CE%A7

22.Απόφαση 66-2021 Αίτηση ΓΙΑΤΣΙΔΗ Εμμανουήλ  για παραχώρηση  χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/64%CE%A8%CE%9B%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%92%CE%A10

23.Απόφαση 67-2021 Αίτηση ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ Σταύρου για παραχώρηση  χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6510%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A87%CE%A1

24.Απόφαση 68-2021 Αίτηση ΤΣΙΝΤΑΡΑΚΗ ‘Αννας για παραχώρηση  χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A4%CE%93%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-9%CE%A6%CE%9A

25.Απόφαση 69-2021 Αίτηση Σ.ΜΟΥΣΤΑΚΑ-Ε.ΣΙΜΟΥ ΕΕ για παραχώρηση  χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/67%CE%A4%CE%98%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%93%CE%9E%CE%A5

26.Απόφαση  70-2021 Αίτηση ΖΙΑΒΡΑ ΝΙΚΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΖΙΑΒΡΑ ΟΕ  για παραχώρηση  χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A959%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A5%CE%A3%CE%9F

27.Απόφαση 71-2021 Αίτηση ΒΑΛΒΗ Δημήτριου & ΣΙΑ ΕΕ για παραχώρηση  χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/97%CE%A1%CE%A5%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A4%CE%98%CE%A1

28.Απόφαση 72-2021 Αίτηση ΔΟΥΜΗ ‘Αννας  για παραχώρηση  χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Κινίου ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A3%CE%930%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9F%CE%94%CE%9D

29.Απόφαση 73-2021 Αίτηση ΓΕΩΡΓΑΡΑ Ηλία  για παραχώρηση  χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Κινίου ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/972%CE%A3%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-4%CE%9B%CE%9A

30.Απόφαση 74-2021 Αίτηση ΠΕΤΡΙΔΗ Κωνσταντίνου για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Κινίου ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/65%CE%96%CE%9B%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A92%CE%A8

31.Απόφαση 75-2021 Αίτηση ΒΙΔΑΛΗ ‘Αννας Μαρίας Λουϊζας  για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Κινίου ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A1%CE%A9%CE%A5%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%974%CE%A9

32.Απόφαση 76-2021 Αίτηση ΟΛΥΜΠΙΑ Α.Ε. Λουϊζας  για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Φοίνικα ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A13%CE%91%CE%92%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-4%CE%939

33.Απόφαση 77-2021 Αίτηση Χερουβείμ Ελένης για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Φοίνικα ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/61%CE%99%CE%97%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9A%CE%9C%CE%9D

34.Απόφαση 78-2021 Αίτηση ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΥ Ευαγγελίας για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Αζολίμνου  ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A3%CE%95%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-3%CE%92%CE%9C

35.Απόφαση 79-2021 Αίτηση ΞΥΓΚΑΚΗΣ-ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Αζολίμνου  ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9B7%CE%A9%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-824

36.Απόφαση 80-2021 Αίτηση  ΠΕΤΡΟΥ Μαρίας για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Αχλαδίου  ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A1%CE%9F24%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%92%CE%A9%CE%98

37.Απόφαση 81-2021 Αίτηση ΓΑΡΔΕΡΑΚΗ Γεώργιου για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Μέριχα  ν. Κύθνου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A876%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9C%CE%93%CE%98

38.Απόφαση 82-2021 Αίτηση ΦΙΛΙΠΠΑ Ειρήνης για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Μέριχα ν. Κύθνου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A92%CE%97%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-6%CE%9F%CE%92

39.Απόφαση 83-2021 Αίτηση ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΥ Δημήτριου για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Μέριχα ν. Κύθνου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A6%CE%96%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A52%CE%95

40.Απόφαση 84-2021 Αίτηση ΚΟΤΟΥΛΙΑ Αικατερίνης για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Μέριχα ν. Κύθνου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A80%CE%952%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%99%CE%A12

 

 

 

 

 

 

 

 

Aκτοκαθαρισμός των παραλιών Αζολίμνου, Μέγα Γιαλού, Φοίνικα Βούλγαρη, Κίνι και Λωττό.

Το Δημοτικό  Λιμενικό Ταμείο Σύρου  ενημερώνει  ότι το χρονικό διάστημα 10-20 Μαϊου έχει προγραμματισθεί ο ακτοκαθαρισμός των παραλιών Αζολίμνου, Μέγα Γιαλού, Φοίνικα Βούλγαρη, Κίνι και Λωττό.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων, στους οποίους έχουν ή θα παραχωρηθούν σχετικοί χώροι επί των ανωτέρω παραλιών, να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία μας, προκειμένου  εγκαίρως να ελευθερώσουν τους σχετικούς χώρους, από ομπρέλες και καθίσματα κατά το διάστημα του ακτοκαθαρισμού.

Αποφάσεις συνεδρίασης ΔΣ ΔΛΤΣ 16-4-2021

 1. Απόφαση 37-2021 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έτους 2021

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A1%CE%98%CE%A5%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9E%CE%A7%CE%91

 

 1. Απόφαση 38-2021 Υπαγωγή οφειλετών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στη ρύθμιση οφειλών του Ν.4764/2020

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9E%CE%93%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-1%CE%99%CE%95

 

 1. Απόφαση 39-2021 Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης κρατικών οχημάτων Δήμου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/65%CE%A7%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A3%CE%9B%CE%91

 

 1. Απόφαση 40-2021 Μετακίνηση εκτός έδρας  μελών (αιρετών) για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A13%CE%91%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A3%CE%9E%CE%9F

 

5.Απόφαση 41-2021 Χορήγηση  παράτασης προθεσμίας εργασιών Εγκατάσταση δικτύου και φωτιστικών σωμάτων στο προσήνεμο μόλο λ. Κορησσίας ν. Κέας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/650%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-1%CE%9E%CE%9E

 

6.Απόφαση 42/2021 Χορήγηση 7ης παράτασης προθεσμίας έργου Επισκευή υποστέγων, ασφαλτοτάπητα και δικτύου ομβρίων

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/69%CE%94%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%95%CE%99%CE%A6

 

7.Απόφαση 43/2021 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Υπηρεσία αποξήλωσης κατεστραμμένων επικίνδυνων ιστών φωτισμού στο καταφύγιο σκαφών Πηδάλι ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/94%CE%9E%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A5%CE%9F%CE%93

 

8.Απόφαση 44/2021 Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/621%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9F%CE%92%CE%96