Αποφάσεις συνεδρίασης 12-3-2021

  1. Απόφαση 25-2021 Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του υποτομέα των ΟΤΑ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/61%CE%A4%CE%A3%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-8%CE%91%CE%A3

 

  1. Απόφαση 26-2021 ‘Έγκριση  αγόνου πρακτικού διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ Δ/Ξ DORDUNCU

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9D%CE%A0%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-9%CE%937

 

  1. Απόφαση 27-2021 Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών ανοιχτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ Δ/Ξ DORDUNCU

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A4%CE%94%CE%94%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9F4%CE%A1

 

  1. Απόφαση 28-2021 Χορήγηση 6ης παράτασης προθεσμίας έργου Επισκευή υποστέγων, ασφαλτοτάπητα και δικτύου ομβρίων στο κρηπίδωμα επιβατικών πλοίων λιμένα Ερμούπολης

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9B%CE%9F%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A6%CE%A1%CE%A3

 

Αποφάσεις συνεδρίασης της 16-2-2021

1.Απόφαση  5-2021 Εισηγητική έκθεση Δ  τριμήνου του έτους 2020  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού  του

Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A6%CE%A8%CE%92%CE%9F%CE%A1%CE%9D0- 

2%CE%9A%CE%98

2.Απόφαση  6-2021Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας Μελών (αιρετών) Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το 2021.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9A8%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A8%CE%93%CE%A4

3.Απόφαση 7-2021 Δυνατότητα ελλιμενισμού στο λιμάνι της Ερμούπολης και απαλλαγή από τέλη πρυμνοδέτησης του ιστιοφόρου “Μάνια” με θέμα Πλωτή έκθεση Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, στα πλαίσια του εορτασμού της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A8%CE%9B%CE%97%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-15%CE%9D

4.Απόφαση 8-2021Τροποποίηση ή μη απόφασης 174/2020 που αφορά καθορισμό ανταλλάγματος κατάληψης πεζοδρομίων-παραλιακών χώρων δικαιοδοσίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%97%CE%A86%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%96%CE%945

5.Απόφαση 9-2021Ανάκληση ή μη απόφασης 176/2020 που αφορά οφειλές από  λιμενικά τέλη επιβατών και οχημάτων Εταιρειών Ομίλου SEA JETS έως τον Σεπτέμβριο 2020.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A93%CE%92%CE%A1%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9C3%CE%A1

6.Απόφαση 10-2021Αποδοχή ή μη δωρεάς κατασκευής του έργου Διαμόρφωση τμήματος Χερσαίας Ζώνης λιμένα Μέγα Γιαλού ν.Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%99%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-965

7.Απόφαση 11-2021Τροποποίηση ή μη απόφασης 134/2020 που αφορά στέγαση Λ/Σ Σερίφου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A9%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%99%CE%970

8.Απόφαση 12-2021Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για έργα που εκτελούνται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9D5%CE%94%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-3%CE%9E8

9.Απόφαση 13-2021Επιστροφή  αχρεωστήτως  καταβληθέντων στην εταιρία ΜΑΙΚΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝ.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%95%CE%92%CE%98%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-9%CE%A8%CE%A5

10.Απόφαση 14-2021 1η Τροποποίηση της από 20/03/2019 προγραμματικής σύμβασης Υδατοδρομίου Σερίφου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A85%CE%94%CE%94%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%92%CE%A4%CE%9D

11.Απόφαση 15-2021 Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΖ ΑΖΟΛΙΜΝΟΥ Ν.ΣΥΡΟΥ.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%91%CE%96%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-5%CE%937

12.Απόφαση 16-2021Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Επισκευή ανωδομής και βελτίωση περίφραξης στην περιοχή από την πλατεία Κανάρη έως την περιοχή νησάκι λιμένα Ερμούπολης (Προβλήτα κρουαζιεροπλοίων) Φάση Α’».

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%91%CE%94%CE%A3%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%930%CE%A8

13.Απόφαση 17-2021Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για ανάδειξη οριστικού αναδόχου του έργου «Επίστρωση υφιστάμενου κρηπιδώματος καθώς και διαμόρφωση διαδρόμου πρόσβασης πεζοδρομίου και ραμπών ΑΜΕΑ στο λιμάνι Κινίου ν. Σύρου».

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A4%CE%9D%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-9%CE%A63

14.Απόφαση 18-2021Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης παραλιακού χώρου 60,00 τ.μ. εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Αζολίμνουν.Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A98%CE%9A9%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-2%CE%94%CE%99

15.Απόφαση 19-2021Αίτηση Κόκκαλη Πολυξένης για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%918%CE%94%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-31%CE%A0

16.Απόφαση 20-2021Αίτηση Ρ.ΜΠΡΑΣΟΛΑ & Γ.ΚΡΙΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε.για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9E%CE%969%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9B%CE%928

17.Απόφαση 21-2021Έγκριση μελέτης έργου «Επιστρώσεις  δαπέδων, κατασκευή δικτύων πυρόσβεσης και ύδρευσης στο αλιευτικό καταφύγιο Ερμούπολης».

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9E%CE%A6%CE%A9%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-2%CE%9B%CE%97

18.Απόφαση 22-2021 Έγκριση εργασιών τοποθέτησης ανεμοφρακτών στους παραλιακούς  χώρους  ανάπτυξης  τραπεζοκαθισμάτων  λιμένα Ερμούπολης.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A12%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9E2%CE%92

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις συνεδρίασης της 10-2-2021

  1. Απόφαση 1/2021Παραχώρηση έκτασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πράσινο Ταμείο για προμήθεια&εγκατάσταση ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%97%CE%9F0

  1. Απόφαση 2/2021 Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για συγκρότηση Επιτροπών Λιμενικής ΑρχήςΣύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-8%CE%A5%CE%A3

3.Απόφαση 3/2021 Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για συγκρότηση Επιτροπών Λιμενικής Αρχής Κύθνου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A0%CE%A6%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-8%CE%99%CE%A1

4.Απόφαση 4/2021 Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για συγκρότηση Επιτροπών Λιμενικής Αρχής Σερίφου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/98%CE%94%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9A9%CE%96

 

 

Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Δ’ τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Έγκριση εισηγητικής έκθεσης  Δ’ τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A6%CE%A8%CE%92%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-2%CE%9A%CE%98

Ανακοίνωση για τους ιδιοκτήτες σκαφών σχετικά με το διάστημα που επιθυμούν τον ελλιμενισμό τους.

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες σκαφών ότι, αναφορικά με τα υπέρ των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων ανταποδοτικά δικαιώματα παραβολής, πρυμνοδέτησης και ειδικά τέλη ελλιμενισμού των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων καθώς και των παραδοσιακών πλοίων, εφαρμογή έχει η 8122.1/29/2014/ ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Ναυτιλίας και Αιγαίου. Για τον υπολογισμό αυτών, λοιπόν, αλλά και για τις περιπτώσεις σχετικών εκπτώσεων επ’ αυτών, παραπέμπουμε στο περιεχόμενο της σχετικής ΚΥΑ, ενώ σχετικό ‘’εργαλείο’’ υπολογισμού τους μπορεί να βρει κανείς στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΛΤΣύρου (www.portofsyros.gr). Σε συμμόρφωση προς την ανωτέρω ΚΥΑ, παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες σκαφών που ελλιμενίζονται σε όλες ανεξαιρέτως στις λιμενικές εγκαταστάσεις όλων των χερσαίων ζωνών ευθύνης του ΔΛΤΣύρου στα νησιά Σύρου, Κέας, Κύθνου και Σερίφου, όπως δηλώσουν εγκαίρως και προκαταβολικώς στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΛΤΣύρου την πρόθεσή τους για το διάστημα που επιθυμούν τον ελλιμενισμό των σκαφών τους.

Αποφάσεις 3ης συνεδρίασης 21ης Δεκεμβρίου 2020

1.Απόφαση 169-2020 Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανέλκυση του ναυαγίου του πλοίου DORDUNCU πλησίον λιμένα Κορησσίας Κέας.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%931%CE%9E%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-4%CE%A8%CE%93

2.Απόφαση 170-2020 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών έργου «Διάφορες εργασίες επισκευών Χ.Ζ. ν. Σερίφου».

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A62%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%98%CE%91%CE%A6

3.Απόφαση 171-2020 Έγκριση 1ης τροποποίησης μελέτης και 1ου ΑΠ έργου «Επισκευή ανωδομής  και βελτίωση περίφραξης στην περιοχή από την πλατεία Κανάρη έως την περιοχή Νησάκι λιμένα Ερμούπολης».

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%96%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A394

4.Απόφαση 172-2020 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες έτους 2021 υπαλλήλων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A1%CE%9C%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-67%CE%94

5.Απόφαση 173-2020 Προτεινόμενες περιοχές παραχώρησης δικαιώματος χρήσης χώρων δικαιοδοσίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A3%CE%A8%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9D%CE%956

6.Απόφαση 174-2020 Καθορισμός ανταλλάγματος κατάληψης πεζοδρομίων-παραλιακών χώρων δικαιοδοσίας  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%966%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A7%CE%9E%CE%9F

7.Απόφαση 175-2020 Έγκριση όρων επαναληπτικής φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης παραλιακού χώρου 60,00 τ.μ. εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Αζολίμνου ν.Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9336%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-8%CE%A95

8.Απόφαση 176-2020 Οφειλές από λιμενικά τέλη επιβατών και οχημάτων Εταιρειών SEA JETS έως τον Σεπτέμβριο 2020

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A998%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-17%CE%9E

9.Απόφαση 177-2020 Έγκριση πρότασης δημιουργίας Συνοριακού Σημείου Διέλευσης (Σ.Σ.Δ.) λιμένα Σύρου και εγχειριδίου λειτουργικών διαδικασιών και σχεδίων εισερχομένων και εξερχομένων ροών.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9E5%CE%97%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A8%CE%A5%CE%94

10.Απόφαση 178-2020 Έγκριση μελέτης Διαμόρφωση χώρου αναμονής ΤΑΞΙ στο λιμένα ν. Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9F%CE%97%CE%91%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9A%CE%9F0

11.Απόφαση 179-2020 Έγκριση μελέτης Διαμόρφωση τμήματος Μ. Γιαλού ν. Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%985%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9D49

12.Απόφαση 180-2020 Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους για λογιστική τακτοποίηση.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A9%CE%955%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-03%CE%96

13.Απόφαση  181-2020 Συγκρότηση Επιτροπής ΠΔ 715/79.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A5%CE%965%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9D3%CE%92

14.Απόφαση 182-2020 Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/68%CE%A4%CE%94%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9C%CE%A8%CE%94

15.Απόφαση 183-2020 Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9220%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%976%CE%A0

16.Απόφαση 184-2020 Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%99%CE%9C1%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-0%CE%93%CE%9F