Αποφάσεις συνεδρίασης 29ης Μαΐου 2019

Απόφαση 76-2019 Έγκριση πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά) για την υπηρεσία Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα πλαίσια του σχεδίου ασφάλειας Λ.Ε. Ερμούπολης

Αποφάσεις συνεδρίασης 29ης Ιανουαρίου 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF
Αίτηση Νικολάου Ζώρζου για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης (περιοχή ΚΑΡΝΑΓΙΟ) ν.Σύρου 1-2019 78ΞΣΟΡΝ0-ΓΥΟ
Σύνταξη έκθεσης Δ΄τριμήνου του έτους 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 2-2019 ΩΔΟΥΟΡΝ0-5ΟΖ
Σύνταξη έκθεσης Δ΄τριμήνου του έτους 2018 για το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) στοχοθεσία, προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 3-2019 ΩΨΑ3ΟΡΝ0-Ρ3Σ
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2019 4-2019 ΩΟ9ΒΟΡΝ0-ΘΕ4
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2019 5-2019 ΨΖΘ5ΟΡΝ0-ΑΩΞ
Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων οικ. έτους 2019 6-2019 ΨΑΙΡΟΡΝ0-82Χ
  Θεώρηση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών 7-2019 ΨΣΕΤΟΡΝ0-69Φ
 Διόρθωση-διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους της Υπηρεσίας που αφορά βεβαιωμένα στη Δ.Ο.Υ. λόγω αποστολής ΤΑΦΕ 8-2019 ΟΡΘΗ 7Χ8ΔΟΡΝ0-ΒΘ5
 Διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους της Υπηρεσίας για λογιστική τακτοποίηση ποσού που αφορά τον Σολωμό Φραγκίσκο 9-2019 6Φ2ΛΟΡΝ0-442
 Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπών Λιμενικής Αρχής Σύρου 10-2019 ΩΛ8ΚΟΡΝ0-ΞΔ1
 Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπών Λιμενικής Αρχής  Σερίφου 11-2019 6ΚΝΤΟΡΝ0-7ΜΛ
 Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης,απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων εντός θαλάσσιας ζώνης ευθύνης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 12-2019 ΨΖΗΖΟΡΝ0-ΩΘΑ
 Έγκριση πραγματοποιηθείσας μετακίνησης Προέδρου στην Αθήνα 13-2019 Ω1Τ6ΟΡΝ0-1ΨΗ
 Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 14-2019 94ΒΚΟΡΝ0-078
 Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων αξίας έως 20.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 15-2019 61Β0ΟΡΝ0-Γ16
  Έγκριση πρακτικού φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κτιρίου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης όρμου Βουρκαρίου (περιοχή Γιαλισκάρι) ν.Κέας 16-2019 9ΞΤΤΟΡΝ0-ΚΡ4
 Έγκριση  πρακτικού  φανερής  προφορικής  πλειοδοτικής δημοπρασίας  εκμίσθωσης  κτιρίου  εντός  εξομοιούμενης  χερσαίας  ζώνης  όρμου Αζολίμνου ν. Σύρου 17-2019 6ΚΛΥΟΡΝ0-ΟΧ2
 Έγκριση πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς) για τη προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕΡΙΧΑ Ν.ΚΥΘΝΟΥ 18-2019 7ΝΓΔΟΡΝ0-ΛΚΒ
  Τροποποίηση σύμβασης για την υπηρεσία ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Λ.Ε.ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ κατά τη διάρκειά της 19-2019 ΨΙΝΦΟΡΝ0-Η4Α
 Τροποποίηση απόφασης 276/2018 που αφορά παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου στον Κονταράτο Στυλιανό εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Μέριχα ν.Κύθνου ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης 20-2019 6ΟΕΙΟΡΝ0-ΞΞΞ
 Αίτηση ΤΑΡΣΑΝΑΣ ΑΕ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης (περιοχή ΚΑΡΝΑΓΙΟ) ν.Σύρου 21-2019 ΨΨΥΓΟΡΝ0-4ΓΓ
  Αίτηση Αριανούτσου Δημητρίου για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Μέριχα ν.Κύθνου 22-2019 ΟΡΘΗ ΩΡ0ΞΟΡΝ0-924
 Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για τη Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη Σέριφο 23-2019 Ω1Π0ΟΡΝ0-1Ε7
  Έγκριση μελέτης έργου Επισκευή-συντήρηση πεζοδρομίου, δαπέδων και ανωδομών  ΧΖ λιμένα Ερμούπολης 24-2019 6ΚΑΦΟΡΝ0-3ΤΔ
 Έγκριση μελέτης έργου Επισκευές ύφαλων σπηλαιώσεων, σποραδικών καθιζήσεων ανωδομής και αποκατάσταση τοπικής αστοχίας θωράκισης στο λ. Βουρκαρίου ν. Κέας και αποκατάσταση σποραδικών καθιζήσεων ανωδομής στο λ. Κορησσίας ν.Κέας 25-2019 ΡΛΖΟΡΝ0-5Ω3
 Έγκριση μελέτης έργου Επισκευή ανωδομής και βελτίωση περίφραξης στην περιοχή από την πλατεία Κανάρη έως την Περιοχή Νησάκι Λ. Ερμούπολης (προβλήτα κρουαζιεροπλοίων) Φάση Α’ 26-2019 682ΥΟΡΝ0-ΘΦΠ