Αποφάσεις συνεδρίασης 12-3-2021

  1. Απόφαση 25-2021 Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του υποτομέα των ΟΤΑ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/61%CE%A4%CE%A3%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-8%CE%91%CE%A3

 

  1. Απόφαση 26-2021 ‘Έγκριση  αγόνου πρακτικού διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ Δ/Ξ DORDUNCU

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9D%CE%A0%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-9%CE%937

 

  1. Απόφαση 27-2021 Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών ανοιχτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ Δ/Ξ DORDUNCU

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A4%CE%94%CE%94%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9F4%CE%A1

 

  1. Απόφαση 28-2021 Χορήγηση 6ης παράτασης προθεσμίας έργου Επισκευή υποστέγων, ασφαλτοτάπητα και δικτύου ομβρίων στο κρηπίδωμα επιβατικών πλοίων λιμένα Ερμούπολης

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9B%CE%9F%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A6%CE%A1%CE%A3