Αποφάσεις συνεδρίασης 19ης Μαΐου 2020

1.Απόφαση  33-2020 Ανάθεση  έργου Επισκευή ύφαλων  σπηλαιώσεων  προσήνεμου μόλου ΧΖ Αζολίμνου ν.Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A4%CE%93%CE%97%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9F2%CE%A7

2.Απόφαση  34-2020 Ανάθεση έργου Επισκευή ανωδομής και ενίσχυση θωράκισης με Φ.Ο. στο κρηπίδωμα επιβατικών σκαφών λιμένα Μέριχα

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%93%CE%9C%CE%A9%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9E%CE%A6%CE%93

3.Απόφαση  35-2020 Ανάθεση έργου Διάφορες εργασίες επισκευών ΧΖ ν. Σερίφου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%97%CE%A0%CE%95%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A9%CE%A8%CE%9C

4.Απόφαση  36-2020 Ανάθεση έργου Επισκευή  ανωδομής, ενίσχυση θωράκισης υφιστάμενης προβλήτας  και επισκευή υφιστάμενου τοίχου αντιστήριξης της παραλιακής οδού στη ΧΖ  Μ. Γιαλού ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/648%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9B%CE%9E%CE%95

5.Απόφαση 37-2020 Τροποποίηση απόφασης 279/2018 που αφορά παραχώρηση στην Μακρυωνίτου Μαρία χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Κινίου ν. Σύρου ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης, λόγω διακοπής λειτουργίας του καταστήματος

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/60%CE%98%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-258

6.Απόφαση 38-2020 Τροποποίηση απόφασης 314/2018 που αφορά παραχώρηση στον Θωμόπουλο Αναστάσιο-Εμμανουήλ Σίμο Ο.Ε. χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης λόγω διακοπής λειτουργίας του καταστήματος

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A92%CE%A4%CE%A3%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9A36

7.Απόφαση 39-2020 Τροποποίηση απόφασης 37/2018 που αφορά παραχώρηση στην ΟΛΥΜΠΙΑ Α.Ε. χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Φοίνικα ν. Σύρου ως προς τα τετραγωνικά μέτρα

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9915%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-84%CE%99

8.Απόφαση 40-2020 Τροποποίηση αποφάσεων που αφορούν παραχωρήσεις χρήσης παραλιακών χώρων εντός εξομοιούμενων χερσαίων ζωνών λιμένων Κορησσίας και Βουρκαρίου ν. Κέας ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9A%CE%9B%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%93%CE%939

9.Απόφαση 41-2020 Τροποποίηση αποφάσεων που αφορούν παραχωρήσεις χρήσης παραλιακών χώρων εντός εξομοιούμενων χερσαίων ζωνών λιμένων  Μέριχα και Λουτρών  ν. Κύθνου ως  προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%94%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-73%CE%99

10.Απόφαση 42-2020 Τροποποίηση αποφάσεων που αφορούν παραχωρήσεις χρήσης παραλιακών χώρων εντός εξομοιούμενης χερσαίας  ζώνης  λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου ως  προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A8%CE%A9%CE%A3%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-4%CE%A75

11.Απόφαση 43-2020 Τροποποίηση αποφάσεων που αφορούν παραχωρήσεις χρήσης παραλιακών χώρων εντός  χερσαίων ζωνών  λιμένων  ν. Σύρου ως  προς  το χρονικό διάστημα παραχώρησης

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%96%CE%9B8%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A4%CE%91%CE%97

12.Απόφαση 44-2020 Αίτηση ΑΛΕΞΑΚΗ ΝΤΙΝΟ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A86%CE%A9%CE%A3%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-656

 

13.Απόφαση 45-2020 Αίτηση INDIGO και ΣΙΑ ΕΕ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9B%CE%92%CE%91

14.Απόφαση 46-2020 Τροποποίηση απόφασης 170/2018 που αφορά παραχώρηση στον Κοσμά Παρίση  χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα  Λιβαδίου ν. Σερίφου ως προς τα τετραγωνικά μέτρα

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9A7%CE%9B%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A3%CE%912

15.Απόφαση 47-2020 Αίτηση Σ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ-Ε.ΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A51%CE%92%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-5%CE%94%CE%99

16.Αίτηση 48-2020 Σύσταση Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ.6 Ν.3463/06)

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A99%CE%9C%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A4%CE%9B%CE%A5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 1ης συνεδρίασης 31ης Μαρτίου 2020

1.Αριθμός  απόφασης 17-2020 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%984%CE%91%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%995%CE%9F

2.Αριθμός  απόφασης 18-2020 Έγκριση  μελέτης Επισκευή  ανωδομής, ενίσχυση θωράκισης υφιστάμενης προβλήτας και επισκευή υφιστάμενου τοίχου αντιστήριξης της παραλιακής οδού στη ΧΖ Μ. Γιαλού ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A82%CE%A0%CE%A9%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A7%CE%94%CE%93

 

3.Αριθμός απόφασης 19-2020 Έγκριση μελέτης Επισκευή ύφαλων σπηλαιώσεων προσήνεμου μόλου ΧΖ Αζολίμνου ν.Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9B4%CE%98%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%98%CE%98%CE%A3

 

4.Αριθμός απόφασης  20-2020 Έγκριση μελέτης  Επισκευή ανωδομής και ενίσχυση υφιστάμενης θωράκισης με Φ.Ο. στο κρηπίδωμα επιβατικών σκαφών λιμένα Μέριχα

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%98%CE%9F%CE%91%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A3%CE%A3%CE%A7

 

  1. Αριθμός απόφασης 21-2020 Έγκριση μελέτης Διάφορες εργασίες επισκευών Χ.Ζ. ν. Σερίφου

https://diavgeia.gov.gr/decision/vie  w/6290%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%92%CE%A9%CE%9C

 

6.Αριθμός απόφασης  22-2020 Έγκριση  μελέτης  Επιστρώσεις  δαπέδων  στη ΧΖ περιοχής  Αγίου Νικολάου Ερμούπολης https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A5%CE%9A%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9552

 

7.Αριθμός απόφασης 23-2020 Εξειδίκευση πίστωσης και ανάθεση για την υπηρεσία απάντληση επικίνδυνων πετρελαιοειδών και την ενοικίαση του φράγματος για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης εξαιτίας της προσάραξης του πλοίου Δ/Ξ DORDUNCU πλησίον προσήνεμου μόλου λιμένα Κορησσίας ν.Κέας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9C%CE%A6%CE%A9%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A1%CE%A75

 

8.Αριθμός απόφασης  24-2020 Ανάθεση σε δικηγόρο της  διερεύνησης των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας στα πλαίσια του Ν.2881/01 σχετικά με την προσάραξη του πλοίου Δ/Ξ DORDUNCU σημαίας Τουρκίας,πλησίον προσήνεμου μώλου λιμένα Κορησσίας ν. Κέας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%95%CE%A0%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-2%CE%929

 

 

Αποφάσεις 2ης συνεδρίασης 8ης Οκτωβρίου 2019

1.Απόφαση 164-2019 Έγκριση πρακτικού κλήρωσης  και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή  ανωδομής  και βελτίωση περίφραξης στην περιοχή από την Πλατεία Κανάρη έως την περιοχή ΝΗΣΑΚΙ λιμένα Ερμούπολης (προβλήτα κρουαζιεροπλοίων)-Φάση Α’»

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A82%CE%91%CE%9E%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-4%CE%99%CE%9B

2.Απόφαση 165-2019 Ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4611/2019

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A980%CE%97%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%990%CE%A5

3.Απόφαση 166-2019 Απόφαση μετακίνησης εκτός έδρας  μελών (αιρετών) Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%91%CE%A7%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-7%CE%A10

4.Απόφαση 167-2019 Ορισμός  εκπροσώπου για συνυπογραφή επιταγών πληρωμής του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%912%CE%A1%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%936%CE%94

5.Απόφαση 168-2019 Ορισμός εκπροσώπου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην ΕΛΙΜΕ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9A9%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A9%CE%9F%CE%97

6.Απόφαση 169-2019 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%99%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%91%CE%A18

7.Απόφαση 170-2019 Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας έργου Επισκευή συντήρηση πεζοδρομίου δαπέδων και  ανωδομών  χερσαίας  ζώνης λιμένα Ερμούπολης

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A85%CE%9D%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9D%CE%9C%CE%96

8.Απόφαση 171-2019 Αίτηση Ένωσης Φορτοεκφορτωτών λιμένος και ξηράς Σύρου για παραχώρηση χρήσης χώρου και κτίσματος εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%98%CE%992%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%94%CE%9E%CE%93

Αποφάσεις 1ης συνεδρίασης 8ης Οκτωβρίου 2019

  1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου-εκλογή γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A87%CE%92%CE%9B%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9C%CE%9C%CE%A8

Αποφάσεις συνεδρίασης 18ης Δεκεμβρίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF
Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπών Λιμενικής Αρχής Κύθνου 350-2018 ΨΤ6ΚΟΡΝ0-Σ2Θ
Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 1ου ΠΚΝΤΜΕ έργου Επίστρωση τμήματος προβλήτας Σερίφου 351-2018 ΟΡΘΗ ΨΙ2ΒΟΡΝ0-Ν1Ε
Θεώρηση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών 352-2018 63ΨΕΟΡΝ0-ΞΗ3
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας,τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες έτους 2019 υπαλλήλων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 353-2018 ΩΟΔΡΟΡΝ0-ΤΑ7
Συγκρότηση Επιτροπής ΠΔ 715/79 354-2018 ΟΡΘΗ 7ΧΥΨΟΡΝ0-ΠΡΔ
Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 355-2018 ΨΕΥΔΟΡΝ0-ΧΞ7
Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών 356-2018 Ω0ΜΩΟΡΝ0-0ΑΙ
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  υπηρεσιών 357-2018 ΨΥΤΧΟΡΝ0-5Φ5
Έγκριση πραγματοποιηθείσας μετακίνησης του Προέδρου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φραγκίσκου Βακόνδιου στον Πειραιά 358-2018 ΨΙ4ΝΟΡΝ0-ΗΤΖ
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου Επισκευές δύο τμημάτων ΧΖ Αζολίμνου ν.Σύρου 359-2018 ΩΠΡ9ΟΡΝ0-ΜΓΦ
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου Υφαλες επισκευές στον προβλήτα αλιευτικών σκαφών λιμένα Μέριχα ν.Κύθνου 360-2018 Ψ4ΗΜΟΡΝ0-ΑΡΩ
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου Eπισκευή υφάλου τμήματος κρηπιδοτοίχου λιμένα Κορησσίας ν.Κέας 361-2018 ΩΙΜΣΟΡΝ0-Ε96
Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης δημοπρασίας έργου Κατασκευή πεζοδρομίου στον παραλιακό δρόμο Βουρκαρίου ν. Κέας 362-2018 ΟΡΘΗ 9ΤΩΕΟΡΝ0-ΘΩ9
Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας έργου Επισκευή υποστέγων, ασφαλτοτάπητα και δικτύου ομβρίων στο κρηπίδωμα επιβατικών πλοίων λιμένα Ερμούπολης 363 -2018 ΟΡΘΗ 6ΝΝΧΟΡΝ0-7ΒΕ
Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού Αντικατάσταση υλικών λόγω παύσης παραγωγής 364-2018 6ΥΔΨΟΡΝ0-ΜΑΟ
Έγκριση πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού  διαγωνισμού (Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) για την Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτής προβλήτας στο λιμένα Μέριχα ν. Κύθνου 365-2018 ΩΕ3ΦΟΡΝ0-ΔΥΤ
Έγκριση μελέτης Διάφορες εργασίες επισκευών ΧΖ λιμένα Κέας 366-2018 620ΤΟΡΝ0-8Β7
Αίτηση  ΠΑΝΟΥ  Πέτρου  για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λουτρών ν. Κύθνου. 367-2018 97ΨΝΟΡΝ0-1ΜΨ
Τροποποίηση απόφασης 36/2018 που αφορά παραχώρηση στην SHAPOVALOVA RYTA χρήσης παραλιακού χώρου εντός  χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης 368-2018 ΨΨΞΥΟΡΝ0-Ε9Τ

Αποφάσεις συνεδρίασης 13 Αυγούστου 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF
Θεώρηση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών 264-2018 78ΤΜΟΡΝ0-Φ20
Έγκριση πρακτικού φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης παραλιακού χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στη χερσαία ζώνη λιμένα Μέγα Γιαλού ν. Σύρου για τοποθέτηση  ξαπλωστρών  και ομπρελών 265-2018 7ΖΖΦΟΡΝ0-ΛΝΓ
Έγκριση πρακτικού φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης παραλιακού χώρου 60,00 τ.μ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιούμενης χερσαία ζώνης λιμένα Aζολίμνου ν. Σύρου για τοποθέτηση  ξαπλωστρών  και ομπρελών 266-2018 6ΕΜΘΟΡΝ0-ΨΛΘ
Έγκριση πρακτικού φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης παραλιακού χώρου 100,00 τ.μ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιούμενης χερσαία ζώνης λιμένα Aζολίμνου ν. Σύρου για τοποθέτηση  ξαπλωστρών  και ομπρελών 267-2018 6ΔΜΑΟΡΝ0-53Ρ
Αίτηση  ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεώργιου  για παραχώρηση χρήσης  παραλιακού χώρου εντός  εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα  Λιβαδίου ν. Σερίφου 268-2018 ΩΤΕΒΟΡΝ0-ΡΞΠ
Αίτηση  ΒΑΡΛΑ Νικολάου για παραχώρηση χρήσης  παραλιακού χώρου εντός  εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα  Λιβαδίου ν. Σερίφου 269-2018 ΩΑ7ΕΟΡΝ0-Ρ0Ι
Αίτηση ΚΡΙΝΑΣ ΑΕ  για παραχώρηση χρήσης  παραλιακού χώρου εντός  εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα  Λιβαδίου ν. Σερίφου 270-2018 6ΥΨ1ΟΡΝ0-ΜΜΑ
Αίτηση Λαδόπουλου Δημητρίου  για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός  εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα  Λιβαδίου ν. Σερίφου 271-2018 ΨΞ40ΟΡΝ0-ΞΛ8
Αίτηση ΠΑΠΑΛΗΘΕΙΟΥ Παναγιώτας  για παραχώρηση χρήσης  παραλιακού χώρου εντός  εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα  Λιβαδίου ν. Σερίφου 272-2018 ΩΗΤ2ΟΡΝ0-ΠΧΑ
Αίτηση Α.ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ-Π.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ-Κ.ΚΡΙΝΑΣ Ο.Ε.  για παραχώρηση χρήσης  παραλιακού χώρου εντός  εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα  Λιβαδίου ν. Σερίφου 273-2018 ΨΩ0ΚΟΡΝ0-ΤΒΣ
Αίτηση ΧΑΛΙΔΑ Μάρκου  για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός  εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα  Λιβαδίου ν. Σερίφου 274-2018 7Υ04ΟΡΝ0-ΚΣ0
Αίτηση Γονίδη Κυριακής για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Μέριχα ν. Κύθνου 275-2018 6ΣΚ1ΟΡΝ0-ΧΕΞ
Αίτηση Κονταράτου Στυλιανού για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Μέριχα ν. Κύθνου 276-2018 635ΖΟΡΝ0-Τ2Ω
Αίτηση Φίλιππα Μιχαήλ  για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Μέριχα ν. Κύθνου 277-2018 7ΜΞΧΟΡΝ0-9Β5
Αίτηση Μπουρίτη Ελένης  για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Μέριχα ν. Κύθνου 278-2018 6Φ6ΚΟΡΝ0-0ΒΝ
Αίτηση Μακρυωνίτου Μαρίας για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Κινίου ν.Σύρου 279-2018 6ΠΛΑΟΡΝ0-202
Αίτηση Βιδάλη Άννας Μαρίας Λουϊζας  για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Κινίου ν.Σύρου 280-2018 ΩΝΠΙΟΡΝ0-ΒΜΚ
Αίτηση Αρβανίτη Ευγενίας για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα  Βουρκαρίου ν. Κέας 281-2018 ΨΒ5ΚΟΡΝ0-ΝΘ3

Αποφάσεις συνεδρίασης 27 Φεβρουαρίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF
Αίτηση Κ.ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. για παραχώρηση  χρήσης παραλιακού χώρου εντός  χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης 42-2018 ΨΜΟ6ΟΡΝ0-ΕΩΦ
Ανάληψη υποχρέωσης για δαπάνες πολυετών υποχρεώσεων και ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων 43-2018 ΩΙΟΥΟΡΝ0-6ΛΗ
Ανάληψη υποχρέωσης για δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης υπαλλήλων, Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 44-2018 ΟΡΘΗ 97Κ9ΟΡΝ0-7ΥΡ
Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για αποζημιώσεις πολιτών 45-2018 ΩΛΡΨΟΡΝ0-ΖΙΡ
Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για διάφορες εργασίες επισκευής δικτύων ύδρευσης ΧΖ Σύρου 2018 46-2018 Ω5ΖΩΟΡΝ0-Χ3Ω
Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για αμοιβές λογιστών 47-2018 ΩΨ0ΗΟΡΝ0-ΘΒΩ
Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για αμοιβές ορκωτών λογιστών 48-2016 6Ξ21ΟΡΝ0-Γ69
Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 49-2018 7ΤΓΤΟΡΝ0-0Γ7
Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 50-2018 ΨΟΙΚΟΡΝ0-Π46
Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ΧΖ ν. Σύρου 51-2018 6Τ29ΟΡΝ0-6ΩΒ
Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για επισκευή-διαμόρφωση WC & λουτρών στο κέντρο εξυπηρέτησης χρηστών του καταφυγίου Λουτρών ν. Κύθνου 52-2018 ΩΣΣΝΟΡΝ0-ΑΘΛ
Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού δαπέδου σε χώρους ευθύνης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 53-2018 ΩΗΓΓΟΡΝ0-3ΧΤ
Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για μελέτη έργου κατασκευή κυκλικού κόμβου στην έξοδο του επιβατικού λιμένα Ερμούπολης 54-2018 ΨΡ7ΑΟΡΝ0-Κ9Δ
Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για μελέτη επικαιροποίησης του τοπογραφικού διαγράμματος και χάραξης γραμμής ΧΖ λ. Σερίφου 55-2018 78ΕΟΟΡΝ0-1Μ0
Έγκριση δαπάνης-ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΖΟΝΤΑ ΣΚΑΦΗ ΣΤΙΣ ΧΖ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΛΤΣ 2018-2019 56-2018 91ΥΕΟΡΝ0-ΥΨΚ
Θεώρηση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών 57-2018 ΩΜ0ΖΟΡΝ0-ΣΞΕ
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για χωροταξική μελέτη στα πλαίσια εκπόνησης masterplan για τις λιμενικές εγκαταστάσεις στον κόλπο Αγ. Νικολάου ν. Κέας 58-2018 ΨΓ8ΥΟΡΝ0-Υ59
Χορήγηση  3ης παράτασης προθεσμίας   περαιώσεως του έργου  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΦΟΙΝΙΚΑ 59-2018 7ΤΚ1ΟΡΝ0-ΘΨΞ
Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ  Συμπληρωματικής Σύμβασης  έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΦΟΙΝΙΚΑ 60-2018 6ΒΕΞΟΡΝ0-ΗΣΜ
Έγκριση  μελέτης  Επισκευή υποστέγων, ασφαλτοτάπητα και δικτύου ομβρίων στο κρηπίδωμα επιβατικών πλοίων λιμένα Ερμούπολης 61-2018 7ΧΨΧΟΡΝ0-7Ι2
Οριοθέτηση χώρου στη περιοχή ΚΑΡΝΑΓΙΟ λιμένα Ερμούπολης για πώληση  νωπών αλιευμάτων 62-2018 63ΒΘΟΡΝ0-ΓΥΣ
Αίτηση ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ Νικολέτας για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Κινίου ν.Σύρου 63-2018 ΨΣ39ΟΡΝ0-Μ3Θ
Αίτηση ΓΕΡΟΥΤΣΗ Κωνσταντίνου για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν. Κέας 64-2018 67ΔΠΟΡΝ0-ΙΕΝ
Αίτηση Χρήστου ΗΛΙΑ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν.Κέας 65-2018 66ΩΡΟΡΝ0-Φ3Ο
Αίτηση ΘΟΔΩΡΗ Χαρίκλειας για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν.Κέας 66-2018 620ΘΟΡΝ0-ΑΛ3
Αίτηση Κ.ΚΟΤΣΑΝΙΤΗΣ-Π.ΤΖΙΜΗ ΚΟΤΣΑΝΙΤΗ Ο.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν. Κέας 67-2018 Ω564ΟΡΝ0-ΙΜ7
Αίτηση ΜΠΙΣΤΑ Μαρίας και ΣΙΑ ΕΕ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Βουρκαρίου ν.Κέας 68-2018 ΨΟΗΕΟΡΝ0-ΣΧΗ
Αίτηση ΜΠΙΣΤΑ Μαρίας και ΣΙΑ ΕΕ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Βουρκαρίου ν.Κέας 69-2018 ΩΚΛ3ΟΡΝ0-ΓΤΗ
Αίτηση ΑΦΟΙ  ΤΖΟΥΒΑΡΑ  Ε.Ε για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Βουρκαρίου ν.Κέας 70-2018 ΩΛΧΣΟΡΝ0-ΜΗΕ
Αίτηση Χάλαρη Εμμανουέλας για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Βουρκαρίου ν.Κέας 71-2018 ΟΡΘΗ ΩΨΦΨΟΡΝ0-ΦΗΛ
Αίτηση ΚΑΡΑΒΙΔΑ Βαρβάρας  για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Βουρκαρίου ν.Κέας 72-2018 Ψ9ΠΗΟΡΝ0-Ι3Κ
Αίτηση ΠΑΥΛΟΥ Ελένης  για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Βουρκαρίου ν.Κέας 73-2018 ΩΞΓ4ΟΡΝ0-ΣΛΔ
Αίτηση ΝΙΚΟΛΗ Ελένης & ΣΙΑ  Ε.Ε για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν. Κέας 74-2018 ΨΚΝ0ΟΡΝ0-2Θ3
Αίτηση ΜΠΑΛΤΑΖΑΝΗ Κωνσταντίνου  για παραχώρηση χρήσης  παραλιακού  χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας  ν. Κέας 75-2018 ΩΧ9ΦΟΡΝ0-20Β
Αίτηση Β.ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ –Κ.ΤΥΡΑΣΚΗΣ Ο.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν. Κέας 76-2018 68Κ9ΟΡΝ0-Η1Ξ
Αίτηση Σ.Φ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ  για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν. Κέας 77-2018 6ΣΡ4ΟΡΝ0-0Λ0

Αποφάσεις συνεδρίασης 15 Φεβρουαρίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF
Συμμετοχή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην ΕΛΙΜΕ ως πλήρες  μέλος 1-2018 6ΗΛΩΟΡΝ0-Θ6Ψ
Ορισμός εκπροσώπων  για τη συγκρότηση Επιτροπών Λιμενικής  Αρχής  Σερίφου 2-2018 7ΜΤΝΟΡΝ0-ΛΣΥ
Αίτηση ΣΥΛΙΒΑΝΗ Μαρίας για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης 3-2018 6Τ7ΨΟΡΝ0-ΞΝΠ
Αίτηση ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΤΟΥ Χρήστου για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου 4-2018 65ΤΟΟΡΝ0-6ΑΡ
Αίτηση Σ.ΚΑΚΑΤΣΗΣ- Ξ.ΓΡΕΔΗΣ ΟΕ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου 5-2018 6ΟΧΛΟΡΝ0-ΝΕ4
Αίτηση ΠΕΡΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου 6-2018 ΨΗΗ6ΟΡΝ0-Π4Ψ
Αίτηση ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΠΛΥΤΑΣ ΙΚΕ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου 7-2018 6Ε6ΚΟΡΝ0-ΡΨΘ
Αίτηση Ρώτα Βύρωνα για παραχώρηση χρήσης  παραλιακού χώρου εντός  εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα  Λιβαδίου ν. Σερίφου 8-2018 6ΟΧ9ΟΡΝ0-4ΥΟ
Αίτηση Χρυσούλας ΤΖΩΓΙΟΥ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λουτρών Κύθνου 9-2018 9ΡΝ9ΟΡΝ0-ΩΞ7
Έγκριση πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) για την προμήθεια ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΡΟΥ 10-2018 ΨΥΞΤΟΡΝ0-Λ7Ν
Εισηγητική έκθεση  Δ τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 11-2018 ΩΜΣΞΟΡΝ0-4Φ7
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2018 12-2018 6Β50ΟΡΝ0-ΒΣΙ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ο.ε.2018 13-2018 Ω7ΦΘΟΡΝ0-ΓΞΙ
Ανάληψη  σταθερών διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπανών 14-2018 Ω61ΞΟΡΝ0-4ΣΨ
Ανάληψη υποχρέωσης για δαπάνες πολυετών υποχρεώσεων και ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων 15-2018 Ψ013ΟΡΝ0-2ΔΕ
Θεώρηση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών 16-2018 6Η7ΓΟΡΝ0-ΛΛ2
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους 18-2018 ΩΕ0ΙΟΡΝ0-ΩΞ0
Τροποποίηση απόφασης  33/2017 ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης που αφορά το έργο Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα 19-2018 Ψ7ΘΞΟΡΝ0-0ΧΣ
Τροποποίηση απόφασης 52/2017 ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εργασία Παροχή υπηρεσιών στα καταφύγια σκαφών Φοίνικα Αγκαθωπών  2017-2018 20-2018 73Δ6ΟΡΝ0-896
Τροποποίηση απόφασης 103/2017 ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εργασία Ευπρεπισμός και φροντίδα των φυτεύσεων χερσαίων ζωνών λιμένα Ερμούπολης 21-2018 66Ρ5ΟΡΝ0-ΓΥ5
Τροποποίηση απόφασης 118/2017 ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την Βελτίωση προβλήτας ανεφοδιασμού και δρόμου πρόσβασης στην περιοχή ΜΕΤΚΑ λ. Ερμούπολης 22-2018 ΟΡΘΗ 629ΣΟΡΝ0-ΠΑΞ
Τροποποίηση απόφασης 172/2017 ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος 23-2018 6ΒΩΙΟΡΝ0-8ΥΡ
Τροποποίηση απόφασης 195/2017 ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του έργου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ,ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 24-2018 606ΠΟΡΝ0-ΥΞΕ
Τροποποίηση απόφασης 196/2017 ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εργασία Έλεγχος κρηπιδωμάτων λιμένων ευθύνης ΔΛΤΣ 25-2018 ΩΟΒΧΟΡΝ0-ΙΘΤ
Τροποποίηση απόφασης 197/2017 ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εργασία Συντήρηση-επισκευή κλιματιστικών και συστημάτων εξαερισμού 26-2018 6Α7ΡΟΡΝ0-ΤΑ3

Συνεδρίαση Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Παρακαλούμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου να συγκεντρωθούν την Δευτέρα 4/12/2017 και ώρα 12:00 στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1 Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους  2016  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.-

2 Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.-

3 Θεώρηση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.-

4  Τροποποίηση απόφασης 118/2017 ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης  που αφορά  το έργο Βελτίωση προβλήτας  ανεφοδιασμού και δρόμου πρόσβασης στη περιοχή  ΜΕΤΚΑ λιμένα Ερμούπολης.-

5  Αποδέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-8232 Αντιλογισμός για την καταβολή εφάπαξ  βοηθήματος  του Ν.103/75.-

6  Υπαγωγή οφειλετών στη  ρύθμιση οφειλών του Ν.4483/2017.-

7  Μετακίνηση των εκπροσώπων των Δήμων  Κέας, Κύθνου και Σερίφου στη Σύρο προκειμένου να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.-

8  Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση επί συμβάντος στην περιοχή της  Αζολίμνου ν. Σύρου.-

9  Ορισμός  Επιτροπής εκτίμησης  εκποιουμένων ή  εκμισθουμένων  ακινήτων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.- 

10 Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών του ΠΔ 270/81 δι εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων.-

11 Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης  ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων  εντός θαλάσσιας ζώνης ευθύνης  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.-

12 Δωρεά για κατασκευή αγάλματος Μάρκου Βαμβακάρη.-

13 Εξέταση αιτήματος  Καπέλλα  Μαρίας-΄Εγκριση  δαπάνης  και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης.-

14  Αίτημα ΟΤΕ ΑΕ (ΤΤΛΠ Κυκλάδων) για χορήγηση άδειας  εκσκαφής  επί  του παραλιακού δρόμου λιμένα  Λιβαδίου  Σερίφου για έργο  NGA  Σερίφου.-

15  ‘Εγκριση 1ου και τακτοποιητικού  Ανακεφαλαιωτικού πίνακα –‘Εγκριση συμπληρωματικής  σύμβασης-Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ έργου  Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα.-

16  Χορήγηση  3ης παράτασης προθεσμίας  έργου Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα.-

17  Αίτηση Ναυτικού Οικολογικού Πολιτιστικού Ομίλου Κινίου για την παραχώρηση χρήσης  κτίσματος  ιδιοκτησίας  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στη χερσαία ζώνη λιμένα Κινίου ν. Σύρου.-

18  Αίτηση  Aναστάσιου  Μιχαηλίδη και Σία ΟΕ για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας  ζώνης  λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου.-

19  Αίτηση HU RUOFAN  για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου.-

20  Αίτηση GUO WEIFENG JIANZHANG  για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης  λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου.-

21  Αίτηση  Βήχου  Εμμανουήλ  για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης  ν. Σύρου.-

22  Αίτηση  ΕΡΜΗΣ Α.Ε. για παραχώρηση παραλιακού  χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου.-

23  Αίτηση  ΠΛΩΡΑ  ΠΡΥΜΑ  ΜΙΚΕ για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου.-

24  Αίτηση  PLAZA CAFE & CROISSANTS ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου.-

25 Αίτηση Νικολάου Βασιλικού και Σία ΕΕ για παραχώρηση  παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης  λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου.-

26 Αίτηση  Β.ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ για  παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης  λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου.-    

27  Αίτηση  Γεωργακάκου  Σταύρου για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου.-

28  Αίτηση  ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΕ για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Φοίνικα ν.Σύρου.- 

29  Αίτηση Βιτάλη Μαρίας  για παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας  ζώνης  λιμένα Μέριχα ν. Κύθνου.- 

30 ‘Εγκριση  δαπάνης-ανάληψη πολυετούς  υποχρέωσης-έγκριση μελέτης  Επισκευή πλατφόρμας  παραλίας  Φοίνικα ν. Σύρου.-

31  ‘Εγκριση  δαπάνης-ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης-έγκριση μελέτης  Εργασίες  τοποθέτησης  αγάλματος  και διαμόρφωσης  του περιβάλλοντος  αυτού χώρου, στην προβλήτα Φοίνικα ν. Σύρου.-

32  Έγκριση δαπάνης-ανάληψη πολυετούς  υποχρέωσης  έργου Επισκευές, βελτιώσεις, συντηρήσεις  αλιευτικού καταφυγίου  Ποσειδωνίας.-

33  Έγκριση δαπάνης-ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης  μελέτης  έργου «Επέκταση καταφυγίου  σκαφών  Φοίνικα ν. Σύρου».-