Παραχώρηση παραλιακού χώρου ΔΛΤΣ στην Αζόλιμνο

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΖΟΛΙΜΝΟΥ Ν.ΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΠΡΕΛΩΝ

 

Άρθρο 1

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Σύρου, προκηρύσσει  φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση παραλιακού χώρου συνολικής έκτασης 60,00 τ.μ έναντι ανταλλάγματος, εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Αζολίμνου ν. Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών.

 

Άρθρο 2

Η δημοπρασία θα είναι  φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, στις 08/02/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. μπροστά στην αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/79 (ΦΕΚ Α΄212).

 

Άρθρο 3

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται για δύο (2) χρόνια αρχομένης από την ανάρτηση στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

Το ετήσιο αντάλλαγμα παραχώρησης θα καταβάλλεται εφάπαξ κάθε έτος.

 

Άρθρο 4

Σαν πρώτη προσφορά για το ετήσιο αντάλλαγμα ορίζεται το ποσό των 1.380,00 ΕΥΡΩ πλέον του αναλογούντος 3% Χαρτοσήμου και  20% ΟΓΑ χαρτ.

 

Άρθρο 5

Η συμμετοχή στη δημοπρασία του ενδιαφερόμενου τεκμαίρει αμάχητα ότι έχει λάβει γνώση του χώρου και της κατάστασης αυτού, των όρων της δημοπρασίας και τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης, βαρύνουν τον πλειοδότη.

 

Άρθρο 6

Ο εν λόγω χώρος θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών έναντι ανταλλάγματος.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει και το, για το σκοπό αυτό, νόμιμο πληρεξούσιο εάν ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία οφείλει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας. Η κατάθεση προσφορών θα γίνει για μεν τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του. Για δε τα νομικά πρόσωπα όπως ορίζεται κατωτέρω.

 • Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του.
 • Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) από το διαχειριστή της εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του.
 • Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το Διοικ. Συμβούλιο (πρακτικό Δ.Σ), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, με τη δημοσίευση του σε ΦΕΚ.

Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν ως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα επί ποινή αποκλεισμού.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

 

Άρθρο 7

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής (θα δοθεί από την υπηρεσία)
 2. Αστυνομική ταυτότητα (φωτοαντίγραφο) του συμμετέχοντα, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου, καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του.
 3. Α. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τον ορισμό αξιόχρεου εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του.
  Β. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την αποδοχή ορισμού αξιόχρεου εγγυητή.

 

Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης εγγυητή

Ο εγγυητής θα συνυπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με τον μισθωτή για την καλή εκτέλεση και την πιστή τήρηση των όρων της παραχώρησης.

 

4.Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του, που ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού.

 1. Αποδεικτικό Δημοτικής Ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης
 2. Απόσπασμα Ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση:

 

α) του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στο διαγωνισμό,

β) των διαχειριστών σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και

γ) του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου είναι λευκό και δεν προκύπτει  κάποια από τις καταδίκες που αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα του διαγωνιζόμενου, διαφορετικά αυτό προκαλεί τον αποκλεισμό του από τον διαγωνισμό.

 1. Ως εγγύηση, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου προς το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο όριο του προσφερόμενου ανταλλάγματος ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία (1.380,00 : 12)=115,00 ευρώ.

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από τον πλειοδότη, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας με άλλη εγγυητική επιστολή  ποσού ίσου με το διπλάσιο του επιτευχθέντος μηνιαίου ανταλλάγματος η οποία παραμένει ως εγγύηση μέχρι της λήξης της παραχώρησης για την εξασφάλιση του εγκαίρου και εντός των υπό της διακήρυξης οριζομένων προθεσμιών καταβολής του ανταλλάγματος, και ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παραχώρησης. Μετά τη λήξη της παραχώρησης, την ολοσχερή εξόφληση των ανταλλαγμάτων και τη βεβαίωση του Δ.Λ.Τ.Σύρου για την εκπλήρωση όλων των εκ της παραχώρησης υποχρεώσεων του πλειοδότη και σε προθεσμία ενός μήνα επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή στον πλειοδότη. Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής τους στον διαγωνισμό θα τους επιστραφούν εντός πέντε ημερών από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

 

8.Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής τελευταίου εξαμήνου ή Υπεύθυνη δήλωση:

 

Προκειμένου περί φυσικών προσώπων:

 

Ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν έχει κινηθεί κατ ‘αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

 

Προκειμένου περί νομικών προσώπων:

 

Δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση

 

Δεν βρίσκεται σε λύση ή και εκκαθάριση

 

Δεν βρίσκεται σε αναγκαστική διαχείριση

 

Δεν έχει κινηθεί κατ ‘αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

 

Δεν έχει κινηθεί κατ ‘αυτού διαδικασία διορισμού εκκαθαριστού

 

 

Άρθρο 8

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τους πλειοδότες, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τους τελευταίους πλειοδότες.

Ο τελευταίος  πλειοδότης  δεν αποκτά κανένα  δικαίωμα για αποζημίωση, από τυχόν μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας, από κατά το νόμο αρμόδια όργανα.

Ο τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται, μέσα σε δέκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν με αποδεικτικό παραλαβής  της απόφασης της Διοικητικής Αρχής, περί κατακυρώσεως του αποτελέσματος  της δημοπρασίας να εγκατασταθεί διαφορετικά η εγγύηση που έχουν καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτών και του εγγυητή τους και ενέχονται για την τυχόν μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη δημοπρασία.

 

Άρθρο 9

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δεν ευθύνεται έναντι του πλειοδότη, ούτε  υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση των ανταλλαγμάτων χρήσης ή και λύση των συμβάσεων άνευ αποχρώντος λόγου και δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του πλειοδότη, καθώς δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά, φθορά, βλάβη, που ήθελε προκληθεί στις ξαπλώστρες – ομπρέλες ή στον παραχωρούμενο χώρο από οποιαδήποτε αιτία και οποιοδήποτε λόγο και ο πλειοδότης δεν αποκτά  κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από τις τυχόν ζημιές.

 

Άρθρο 10

Απαγορεύεται η ανέγερση από τον πλειοδότη κάθε είδους κτίσματος ή σταθερής κατασκευής όπως στέγαστρα, τσιμεντοστρώσεις κλπ.

Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε παρέμβαση στον αιγιαλό – παραλία που θα αλλοιώσει το χαρακτήρα και θα προκαλέσει ζημιά στο περιβάλλον.

 

Άρθρο 11

Ο πλειοδότης υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του χώρου, τις υπέρ αυτών δουλειές, τα όρια και γενικά το χώρο σε καλή κατάσταση με δαπάνες του προστατεύοντας αυτόν από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Απαγορεύεται στον πλειοδότη κάθε εργασία που μπορεί να ρυπαίνει το χώρο καθώς και το άναμμα φωτιάς ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

 

Άρθρο 12

Ο πλειοδότης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς διαφύλαξης ή έκθεσης των ξαπλωστρών και ομπρελών, για την προστασία των λουομένων και κάθε διερχόμενου για την αποφυγή ατυχημάτων.

 

Άρθρο 13

Σε καμία περίπτωση δεν θα αίρεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού – παραλίας από τις δραστηριότητες που θα γίνονται πάνω σ΄ αυτόν.

 

Άρθρο 14

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του χώρου από τον πλειοδότη ολική η μερική μετά ή άνευ ανταλλάγματος. Απαγορεύεται επίσης η χρησιμοποίηση του χώρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών που ανήκουν σε τρίτους.

 

Άρθρο 15

Ο πλειοδότης υποχρεούται όταν λήξει η διάρκεια παραχώρησης, να παραδώσει το χώρο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται  σε αποζημίωση.

 

Άρθρο 16

Κάθε παράβαση εκ μέρους του πλειοδότη των όρων της παρούσης διακήρυξης παρέχει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου το δικαίωμα καταγγελίας, αζημίως για αυτόν της παραχώρησης

 

Άρθρο 17

Σε περίπτωση εγκατάλειψης του χώρου, για λόγους ανωτέρα βίας (υγείας κ.λ.π) προ της παρέλευσης της διετούς παραχώρησης, τότε το θέμα θα τίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ.Σ

 

Άρθρο 18

Στην παρούσα παραχώρηση, δεν έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις του Π.Δ 34/95 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων»

 

Άρθρο 19

Περίληψη της διακήρυξης της δημοπρασίας θα δημοσιευθεί δυο φορές (στις 18/01/2021 και στις 25/01/2021 )στηνεφημερίδα Κοινή Γνώμη, και αναλυτική διακήρυξη στην έδρα του Δ.Λ.Τ.Σύρου, στον Δήμο Σύρου Ερμούπολης, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ.Σύρου.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη ή το αποτέλεσμα αυτής κριθεί ασύμφορο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ.Σύρου, η δημοπρασία θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους μετά την πάροδο δέκα ημερών από δημοσίευση σχετικής περίληψης διακήρυξης στην ημερήσια τοπική εφημερίδα.

 

 Άρθρο 20

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση  των όρων  της σχετικής διακήρυξης από τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας) (Τηλ:22810 81667,82336) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διακήρυξη φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης παραλιακού χώρου στην Αζόλιμνο 100,00 τ.μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

 

Διακήρυξη φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης παραλιακού χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Αζολίμνου ν. Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών

 

Άρθρο 1

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Σύρου, προκηρύσσει  φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση παραλιακού χώρου συνολικής έκτασης 100,00 τ.μ έναντι ανταλλάγματος, εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Αζολίμνου ν. Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών.

 

Άρθρο 2

Η δημοπρασία θα είναι  φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στις 17/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.,  μπροστά στη αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/79 (ΦΕΚ Α΄212).

 

Άρθρο 3

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται για δύο (2) χρόνια αρχομένης από την ανάρτηση στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

Το ετήσιο αντάλλαγμα παραχώρησης θα καταβάλλεται εφάπαξ κάθε έτος.

 

Άρθρο 4

Σαν πρώτη προσφορά για το ετήσιο αντάλλαγμα ορίζεται το ποσό των 2.300,00 ΕΥΡΩ πλέον του αναλογούντος 3% Χαρτοσήμου και  20% ΟΓΑ χαρτ.

 

Άρθρο 5

Η συμμετοχή στη δημοπρασία του ενδιαφερόμενου τεκμαίρει αμάχητα ότι έχει λάβει γνώση του χώρου και της κατάστασης αυτού, των όρων της δημοπρασίας και τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης, βαρύνουν τον πλειοδότη.

 

Άρθρο 6

Ο εν λόγω χώρος θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών έναντι ανταλλάγματος.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει και το, για το σκοπό αυτό, νόμιμο πληρεξούσιο εάν ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία οφείλει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας. Η κατάθεση προσφορών θα γίνει για μεν τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του. Για δε τα νομικά πρόσωπα όπως ορίζεται κατωτέρω.

 • Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του.
 • Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) από το διαχειριστή της εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του.
 • Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το Διοικ. Συμβούλιο (πρακτικό Δ.Σ), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, με τη δημοσίευση του σε ΦΕΚ.

Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν ως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα επί ποινή αποκλεισμού.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

 

Άρθρο 7

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής (θα δοθεί από την υπηρεσία)
 2. Αστυνομική ταυτότητα (φωτοαντίγραφο) του συμμετέχοντα, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε γιαεκπρόσωπο νομικού προσώπου, καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του.

 

3.Α. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τον ορισμό αξιόχρεου εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του.

   Β. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την αποδοχή ορισμού αξιόχρεου εγγυητή.

 

Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης εγγυητή

 

Ο εγγυητής θα συνυπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με τον μισθωτή για την καλή εκτέλεση και την πιστή τήρηση των όρων της παραχώρησης.

 

4.Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του, που ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού.

 

 1. Αποδεικτικό Δημοτικής Ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης
 2. Απόσπασμα Ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση:

 

α) του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στο διαγωνισμό,

β) των διαχειριστών σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και

γ) του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.)

 

ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου είναι λευκό και δεν προκύπτει  κάποια από τις καταδίκες που αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα του διαγωνιζόμενου, διαφορετικά αυτό προκαλεί τον αποκλεισμό του από τον διαγωνισμό.

 1. Ως εγγύηση, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου προς το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο όριο του προσφερόμενου ανταλλάγματος ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία (2.300,00 : 12)=191,67 ευρώ.

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από τον πλειοδότη, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας με άλλη εγγυητική επιστολή  ποσού ίσου με το διπλάσιο του επιτευχθέντος μηνιαίου ανταλλάγματος η οποία παραμένει ως εγγύηση μέχρι της λήξης της παραχώρησης για την εξασφάλιση του εγκαίρου και εντός των υπό της διακήρυξης οριζομένων προθεσμιών καταβολής του ανταλλάγματος, και ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παραχώρησης. Μετά τη λήξη της παραχώρησης, την ολοσχερή εξόφληση των ανταλλαγμάτων και τη βεβαίωση του Δ.Λ.Τ.Σύρου για την εκπλήρωση όλων των εκ της παραχώρησης υποχρεώσεων του πλειοδότη και σε προθεσμία ενός μήνα επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή στον πλειοδότη. Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής τους στον διαγωνισμό θα τους επιστραφούν εντός πέντε ημερών από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

 

8.Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής τελευταίου εξαμήνου ή Υπεύθυνη δήλωση:

 

Προκειμένου περί φυσικών προσώπων:

 

Ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν έχει κινηθεί κατ ‘αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

 

Προκειμένου περί νομικών προσώπων:

 

Δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση

 

Δεν βρίσκεται σε λύση ή και εκκαθάριση

 

Δεν βρίσκεται σε αναγκαστική διαχείριση

 

Δεν έχει κινηθεί κατ ‘αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

 

Δεν έχει κινηθεί κατ ‘αυτού διαδικασία διορισμού εκκαθαριστού

 

 

Άρθρο 8

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τους πλειοδότες, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τους τελευταίους πλειοδότες.

Ο τελευταίος  πλειοδότης  δεν αποκτά κανένα  δικαίωμα για αποζημίωση, από τυχόν μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας, από κατά το νόμο αρμόδια όργανα.

Ο τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται, μέσα σε δέκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν με αποδεικτικό παραλαβής  της απόφασης της Διοικητικής Αρχής, περί κατακυρώσεως του αποτελέσματος  της δημοπρασίας να εγκατασταθεί διαφορετικά η εγγύηση που έχουν καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτών και του εγγυητή τους και ενέχονται για την τυχόν μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη δημοπρασία.

 

Άρθρο 9

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δεν ευθύνεται έναντι του πλειοδότη, ούτε  υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση των ανταλλαγμάτων χρήσης ή και λύση των συμβάσεων άνευ αποχρώντος λόγου και δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του πλειοδότη, καθώς δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά, φθορά, βλάβη, που ήθελε προκληθεί στις ξαπλώστρες – ομπρέλες ή στον παραχωρούμενο χώρο από οποιαδήποτε αιτία και οποιοδήποτε λόγο και ο πλειοδότης δεν αποκτά  κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από τις τυχόν ζημιές.

 

Άρθρο 10

Απαγορεύεται η ανέγερση από τον πλειοδότη κάθε είδους κτίσματος ή σταθερής κατασκευής όπως στέγαστρα, τσιμεντοστρώσεις κλπ.

Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε παρέμβαση στον αιγιαλό – παραλία που θα αλλοιώσει το χαρακτήρα και θα προκαλέσει ζημιά στο περιβάλλον.

 

Άρθρο 11

Ο πλειοδότης υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του χώρου, τις υπέρ αυτών δουλειές, τα όρια και γενικά το χώρο σε καλή κατάσταση με δαπάνες του προστατεύοντας αυτόν από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Απαγορεύεται στον πλειοδότη κάθε εργασία που μπορεί να ρυπαίνει το χώρο καθώς και το άναμμα φωτιάς ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

 

Άρθρο 12

Ο πλειοδότης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς διαφύλαξης ή έκθεσης των ξαπλωστρών και ομπρελών, για την προστασία των λουομένων και κάθε διερχόμενου για την αποφυγή ατυχημάτων.

 

Άρθρο 13

Σε καμία περίπτωση δεν θα αίρεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού – παραλίας από τις δραστηριότητες που θα γίνονται πάνω σ΄ αυτόν.

 

Άρθρο 14

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του χώρου από τον πλειοδότη ολική η μερική μετά ή άνευ ανταλλάγματος. Απαγορεύεται επίσης η χρησιμοποίηση του χώρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών που ανήκουν σε τρίτους.

 

Άρθρο 15

Ο πλειοδότης υποχρεούται όταν λήξει η διάρκεια παραχώρησης, να παραδώσει το χώρο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται  σε αποζημίωση.

 

Άρθρο 16

Κάθε παράβαση εκ μέρους του πλειοδότη των όρων της παρούσης διακήρυξης παρέχει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου το δικαίωμα καταγγελίας, αζημίως για αυτόν της παραχώρησης

 

Άρθρο 17

Σε περίπτωση εγκατάλειψης του χώρου, για λόγους ανωτέρα βίας (υγείας κ.λ.π) προ της παρέλευσης της διετούς παραχώρησης, τότε το θέμα θα τίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ.Σ

 

Άρθρο 18

Στην παρούσα παραχώρηση, δεν έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις του Π.Δ 34/95 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων»

 

Άρθρο 19

Περίληψη της διακήρυξης της δημοπρασίας θα δημοσιευθεί δυο φορές (στις 27/10/2020 και στις 3/11/2020) στηνεφημερίδα Κοινή Γνώμη, και αναλυτική διακήρυξη στην έδρα του Δ.Λ.Τ.Σύρου, στον Δήμο Σύρου Ερμούπολης, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ.Σύρου.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη ή το αποτέλεσμα αυτής κριθεί ασύμφορο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ.Σύρου, η δημοπρασία θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους μετά την πάροδο δέκα ημερών από δημοσίευση σχετικής περίληψης διακήρυξης στην ημερήσια τοπική εφημερίδα.

 

 Άρθρο 20

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση  των όρων  της σχετικής διακήρυξης από τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας) (Τηλ:22810 81667,82336) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Διακήρυξη φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης παραλιακού χώρου στην Αζόλιμνο 60,00 τ.μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

 

Διακήρυξη φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης παραλιακού χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Αζολίμνου ν. Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών

 

Άρθρο 1

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Σύρου, προκηρύσσει  φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση παραλιακού χώρου συνολικής έκτασης 60,00 τ.μ έναντι ανταλλάγματος, εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Αζολίμνου ν. Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών.

 

Άρθρο 2

Η δημοπρασία θα είναι  φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου,  στις 16/11/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.   μπροστά στη αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/79 (ΦΕΚ Α΄212).

 

Άρθρο 3

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται για δύο (2) χρόνια αρχομένης από την ανάρτηση στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

Το ετήσιο αντάλλαγμα παραχώρησης θα καταβάλλεται εφάπαξ κάθε έτος.

 

Άρθρο 4

Σαν πρώτη προσφορά για το ετήσιο αντάλλαγμα ορίζεται το ποσό των 1.380,00 ΕΥΡΩ πλέον του αναλογούντος 3% Χαρτοσήμου και  20% ΟΓΑ χαρτ.

 

Άρθρο 5

Η συμμετοχή στη δημοπρασία του ενδιαφερόμενου τεκμαίρει αμάχητα ότι έχει λάβει γνώση του χώρου και της κατάστασης αυτού, των όρων της δημοπρασίας και τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης, βαρύνουν τον πλειοδότη.

 

Άρθρο 6

Ο εν λόγω χώρος θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών έναντι ανταλλάγματος.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει και το, για το σκοπό αυτό, νόμιμο πληρεξούσιο εάν ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία οφείλει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας. Η κατάθεση προσφορών θα γίνει για μεν τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του. Για δε τα νομικά πρόσωπα όπως ορίζεται κατωτέρω.

 • Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του.
 • Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) από το διαχειριστή της εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του.
 • Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το Διοικ. Συμβούλιο (πρακτικό Δ.Σ), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, με τη δημοσίευση του σε ΦΕΚ.

Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν ως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα επί ποινή αποκλεισμού.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

 

Άρθρο 7

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής (θα δοθεί από την υπηρεσία)
 2. Αστυνομική ταυτότητα (φωτοαντίγραφο) του συμμετέχοντα, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε γιαεκπρόσωπο νομικού προσώπου, καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του.

 

3.Α. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τον ορισμό αξιόχρεου εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του.

   Β. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την αποδοχή ορισμού αξιόχρεου εγγυητή.

 

Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης εγγυητή

 

Ο εγγυητής θα συνυπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με τον μισθωτή για την καλή εκτέλεση και την πιστή τήρηση των όρων της παραχώρησης.

 

4.Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του, που ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού.

 1. Αποδεικτικό Δημοτικής Ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης
 2. Απόσπασμα Ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση:

 

α) του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στο διαγωνισμό,

β) των διαχειριστών σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και

γ) του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.)

ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου είναι λευκό και δεν προκύπτει  κάποια από τις καταδίκες που αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα του διαγωνιζόμενου, διαφορετικά αυτό προκαλεί τον αποκλεισμό του από τον διαγωνισμό.

 1. Ως εγγύηση, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου προς το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο όριο του προσφερόμενου ανταλλάγματος ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία (1.380,00 : 12)=115,00 ευρώ.

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από τον πλειοδότη, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας με άλλη εγγυητική επιστολή  ποσού ίσου με το διπλάσιο του επιτευχθέντος μηνιαίου ανταλλάγματος η οποία παραμένει ως εγγύηση μέχρι της λήξης της παραχώρησης για την εξασφάλιση του εγκαίρου και εντός των υπό της διακήρυξης οριζομένων προθεσμιών καταβολής του ανταλλάγματος, και ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παραχώρησης. Μετά τη λήξη της παραχώρησης, την ολοσχερή εξόφληση των ανταλλαγμάτων και τη βεβαίωση του Δ.Λ.Τ.Σύρου για την εκπλήρωση όλων των εκ της παραχώρησης υποχρεώσεων του πλειοδότη και σε προθεσμία ενός μήνα επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή στον πλειοδότη. Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής τους στον διαγωνισμό θα τους επιστραφούν εντός πέντε ημερών από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

 

8.Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής τελευταίου εξαμήνου ή Υπεύθυνη δήλωση:

 

Προκειμένου περί φυσικών προσώπων:

 

Ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν έχει κινηθεί κατ ‘αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

 

Προκειμένου περί νομικών προσώπων:

 

Δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση

 

Δεν βρίσκεται σε λύση ή και εκκαθάριση

 

Δεν βρίσκεται σε αναγκαστική διαχείριση

 

Δεν έχει κινηθεί κατ ‘αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

 

Δεν έχει κινηθεί κατ ‘αυτού διαδικασία διορισμού εκκαθαριστού

 

 

Άρθρο 8

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τους πλειοδότες, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τους τελευταίους πλειοδότες.

Ο τελευταίος  πλειοδότης  δεν αποκτά κανένα  δικαίωμα για αποζημίωση, από τυχόν μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας, από κατά το νόμο αρμόδια όργανα.

Ο τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται, μέσα σε δέκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν με αποδεικτικό παραλαβής  της απόφασης της Διοικητικής Αρχής, περί κατακυρώσεως του αποτελέσματος  της δημοπρασίας να εγκατασταθεί διαφορετικά η εγγύηση που έχουν καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτών και του εγγυητή τους και ενέχονται για την τυχόν μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη δημοπρασία.

 

Άρθρο 9

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δεν ευθύνεται έναντι του πλειοδότη, ούτε  υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση των ανταλλαγμάτων χρήσης ή και λύση των συμβάσεων άνευ αποχρώντος λόγου και δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του πλειοδότη, καθώς δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά, φθορά, βλάβη, που ήθελε προκληθεί στις ξαπλώστρες – ομπρέλες ή στον παραχωρούμενο χώρο από οποιαδήποτε αιτία και οποιοδήποτε λόγο και ο πλειοδότης δεν αποκτά  κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από τις τυχόν ζημιές.

 

Άρθρο 10

Απαγορεύεται η ανέγερση από τον πλειοδότη κάθε είδους κτίσματος ή σταθερής κατασκευής όπως στέγαστρα, τσιμεντοστρώσεις κλπ.

Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε παρέμβαση στον αιγιαλό – παραλία που θα αλλοιώσει το χαρακτήρα και θα προκαλέσει ζημιά στο περιβάλλον.

 

Άρθρο 11

Ο πλειοδότης υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του χώρου, τις υπέρ αυτών δουλειές, τα όρια και γενικά το χώρο σε καλή κατάσταση με δαπάνες του προστατεύοντας αυτόν από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Απαγορεύεται στον πλειοδότη κάθε εργασία που μπορεί να ρυπαίνει το χώρο καθώς και το άναμμα φωτιάς ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

 

Άρθρο 12

Ο πλειοδότης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς διαφύλαξης ή έκθεσης των ξαπλωστρών και ομπρελών, για την προστασία των λουομένων και κάθε διερχόμενου για την αποφυγή ατυχημάτων.

 

Άρθρο 13

Σε καμία περίπτωση δεν θα αίρεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού – παραλίας από τις δραστηριότητες που θα γίνονται πάνω σ΄ αυτόν.

 

Άρθρο 14

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του χώρου από τον πλειοδότη ολική η μερική μετά ή άνευ ανταλλάγματος. Απαγορεύεται επίσης η χρησιμοποίηση του χώρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών που ανήκουν σε τρίτους.

 

Άρθρο 15

Ο πλειοδότης υποχρεούται όταν λήξει η διάρκεια παραχώρησης, να παραδώσει το χώρο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται  σε αποζημίωση.

 

Άρθρο 16

Κάθε παράβαση εκ μέρους του πλειοδότη των όρων της παρούσης διακήρυξης παρέχει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου το δικαίωμα καταγγελίας, αζημίως για αυτόν της παραχώρησης

 

Άρθρο 17

Σε περίπτωση εγκατάλειψης του χώρου, για λόγους ανωτέρα βίας (υγείας κ.λ.π) προ της παρέλευσης της διετούς παραχώρησης, τότε το θέμα θα τίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ.Σ

 

Άρθρο 18

Στην παρούσα παραχώρηση, δεν έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις του Π.Δ 34/95 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων»

 

Άρθρο 19

Περίληψη της διακήρυξης της δημοπρασίας θα δημοσιευθεί δυο φορές (στις 26/10/2020 και στις 2/11/2020 ) στηνεφημερίδα Κοινή Γνώμη, και αναλυτική διακήρυξη στην έδρα του Δ.Λ.Τ.Σύρου, στον Δήμο Σύρου Ερμούπολης, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ.Σύρου.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη ή το αποτέλεσμα αυτής κριθεί ασύμφορο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ.Σύρου, η δημοπρασία θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους μετά την πάροδο δέκα ημερών από δημοσίευση σχετικής περίληψης διακήρυξης στην ημερήσια τοπική εφημερίδα.

 

Άρθρο 20

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση  των όρων  της σχετικής διακήρυξης από τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας) (Τηλ:22810 81667,82336) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δημοπρασία παραχώρησης χώρου 20,00 τ.μ. στο ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟΥ Ν.ΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΠΡΕΛΩΝ

 

Άρθρο 1

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Σύρου, προκηρύσσει  φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση παραλιακού χώρου συνολικής έκτασης 20,00 τ.μ έναντι ανταλλάγματος, στην χερσαία Ζώνη Λιμένα Μέγα Γιαλού ν. Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών.

 

Άρθρο 2

Η δημοπρασία θα είναι  φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, στις 26 Οκτωβρίου  ημέρα Παρασκευή και  ώρα 10:00 π.μ μπροστά στην αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/79 (ΦΕΚ Α΄212).

 

Άρθρο 3

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται για τρία (3) χρόνια αρχομένης από την ανάρτηση στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

Το ετήσιο αντάλλαγμα παραχώρησης θα καταβάλλεται εφάπαξ κάθε έτος.

 

Άρθρο 4

Σαν πρώτη προσφορά για το ετήσιο αντάλλαγμα ορίζεται το ποσό των 460,00 ΕΥΡΩ πλέον του αναλογούντος 3% Χαρτοσήμου και  20% ΟΓΑ χαρτ.

 

Άρθρο 5

Η συμμετοχή στη δημοπρασία του ενδιαφερόμενου τεκμαίρει αμάχητα ότι έχει λάβει γνώση του χώρου και της κατάστασης αυτού, των όρων της δημοπρασίας και τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης, βαρύνουν τον πλειοδότη.

 

Άρθρο 6

Ο εν λόγω χώρος θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών έναντι ανταλλάγματος.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει και το, για το σκοπό αυτό, νόμιμο πληρεξούσιο εάν ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία οφείλει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας. Η κατάθεση προσφορών θα γίνει για μεν τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του. Για δε τα νομικά πρόσωπα όπως ορίζεται κατωτέρω.

 • Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του.
 • Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) από το διαχειριστή της εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του.
 • Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το Διοικ. Συμβούλιο (πρακτικό Δ.Σ), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, με τη δημοσίευση του σε ΦΕΚ.

Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν ως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα επί ποινή αποκλεισμού.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

 

Άρθρο 7

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής (θα δοθεί από την υπηρεσία)
 2. Αστυνομική ταυτότητα (φωτοαντίγραφο) του συμμετέχοντα, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε γιαεκπρόσωπο νομικού προσώπου, καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του.
 3. Α. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τον ορισμό αξιόχρεου εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του.
  Β. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την αποδοχή ορισμού αξιόχρεου εγγυητή.Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης εγγυητήΟ εγγυητής θα συνυπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με τον μισθωτή για την καλή εκτέλεση και την πιστή τήρηση των όρων της παραχώρησης.
 4. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του, που ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού.
 5. Αποδεικτικό Δημοτικής Ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης
 6. Απόσπασμα Ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση:
  α) του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στο διαγωνισμό,
  β) των διαχειριστών σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
  γ) του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου είναι λευκό και δεν προκύπτει  κάποια από τις καταδίκες που αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα του διαγωνιζόμενου, διαφορετικά αυτό προκαλεί τον αποκλεισμό του από τον διαγωνισμό.
 7. Ως εγγύηση, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου προς το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο όριο του προσφερόμενου ανταλλάγματος ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία.(460,00:12)=38,33ευρώΗ ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από τον πλειοδότη, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας με άλλη εγγυητική επιστολή  ποσού ίσου με το διπλάσιο του επιτευχθέντος μηνιαίου ανταλλάγματος η οποία παραμένει ως εγγύηση μέχρι της λήξης της παραχώρησης για την εξασφάλιση του εγκαίρου και εντός των υπό της διακήρυξης οριζομένων προθεσμιών καταβολής του ανταλλάγματος, και ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παραχώρησης. Μετά τη λήξη της παραχώρησης, την ολοσχερή εξόφληση των ανταλλαγμάτων και τη βεβαίωση του Δ.Λ.Τ.Σύρου για την εκπλήρωση όλων των εκ της παραχώρησης υποχρεώσεων του πλειοδότη και σε προθεσμία ενός μήνα επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή στον πλειοδότη. Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής τους στον διαγωνισμό θα τους επιστραφούν εντός πέντε ημερών από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
 8. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής τελευταίου εξαμήνου ή Υπεύθυνη δήλωση:Προκειμένου περί φυσικών προσώπων:Ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν έχει κινηθεί κατ ‘αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσηΠροκειμένου περί νομικών προσώπων:

  Δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση
  Δεν βρίσκεται σε λύση ή και εκκαθάριση
  Δεν βρίσκεται σε αναγκαστική διαχείριση
  Δεν έχει κινηθεί κατ ‘αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
  Δεν έχει κινηθεί κατ ‘αυτού διαδικασία διορισμού εκκαθαριστού

 

Άρθρο 8

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τους πλειοδότες, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τους τελευταίους πλειοδότες.

Ο τελευταίος  πλειοδότης  δεν αποκτά κανένα  δικαίωμα για αποζημίωση, από τυχόν μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας, από κατά το νόμο αρμόδια όργανα.

Ο τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται, μέσα σε δέκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν με αποδεικτικό παραλαβής  της απόφασης της Διοικητικής Αρχής, περί κατακυρώσεως του αποτελέσματος  της δημοπρασίας να εγκατασταθεί διαφορετικά η εγγύηση που έχουν καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτών και του εγγυητή τους και ενέχονται για την τυχόν μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη δημοπρασία.

 

Άρθρο 9

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δεν ευθύνεται έναντι του πλειοδότη, ούτε  υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση των ανταλλαγμάτων χρήσης ή και λύση των συμβάσεων άνευ αποχρώντος λόγου και δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του πλειοδότη, καθώς δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά, φθορά, βλάβη, που ήθελε προκληθεί στις ξαπλώστρες – ομπρέλες ή στον παραχωρούμενο χώρο από οποιαδήποτε αιτία και οποιοδήποτε λόγο και ο πλειοδότης δεν αποκτά  κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από τις τυχόν ζημιές.

 

Άρθρο 10

Απαγορεύεται η ανέγερση από τον πλειοδότη κάθε είδους κτίσματος ή σταθερής κατασκευής όπως στέγαστρα, τσιμεντοστρώσεις κλπ.

Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε παρέμβαση στον αιγιαλό – παραλία που θα αλλοιώσει το χαρακτήρα και θα προκαλέσει ζημιά στο περιβάλλον.

 

Άρθρο 11

Ο πλειοδότης υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του χώρου, τις υπέρ αυτών δουλειές, τα όρια και γενικά το χώρο σε καλή κατάσταση με δαπάνες του προστατεύοντας αυτόν από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Απαγορεύεται στον πλειοδότη κάθε εργασία που μπορεί να ρυπαίνει το χώρο καθώς και το άναμμα φωτιάς ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

 

Άρθρο 12

Ο πλειοδότης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς διαφύλαξης ή έκθεσης των ξαπλωστρών και ομπρελών, για την προστασία των λουομένων και κάθε διερχόμενου για την αποφυγή ατυχημάτων.

 

Άρθρο 13

Σε καμία περίπτωση δεν θα αίρεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού – παραλίας από τις δραστηριότητες που θα γίνονται πάνω σ΄ αυτόν.

 

Άρθρο 14

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του χώρου από τον πλειοδότη ολική η μερική μετά ή άνευ ανταλλάγματος. Απαγορεύεται επίσης η χρησιμοποίηση του χώρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών που ανήκουν σε τρίτους.

 

Άρθρο 15

Ο πλειοδότης υποχρεούται όταν λήξει η διάρκεια παραχώρησης, να παραδώσει το χώρο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται  σε αποζημίωση.

 

Άρθρο 16

Κάθε παράβαση εκ μέρους του πλειοδότη των όρων της παρούσης διακήρυξης παρέχει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου το δικαίωμα καταγγελίας, αζημίως για αυτόν της παραχώρησης

 

Άρθρο 17

Σε περίπτωση εγκατάλειψης του χώρου, για λόγους ανωτέρα βίας (υγείας κ.λ.π) προ της παρέλευσης της τριετούς παραχώρησης, τότε το θέμα θα τίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ.Σ

 

Άρθρο 18

Στην παρούσα παραχώρηση, δεν έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις του Π.Δ 34/95 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων»

 

Άρθρο 19

Περίληψη της διακήρυξης της δημοπρασίας θα δημοσιευθεί δυο φορές (στις 6/10/2020 και στις 13/10/2020) στην εφημερίδα Κοινή Γνώμη, και αναλυτική διακήρυξη στην έδρα του Δ.Λ.Τ.Σύρου, στον Δήμο Σύρου Ερμούπολης, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ.Σύρου.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη ή το αποτέλεσμα αυτής κριθεί ασύμφορο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ.Σύρου, η δημοπρασία θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους μετά την πάροδο δέκα ημερών από δημοσίευση σχετικής περίληψης διακήρυξης στην ημερήσια τοπική εφημερίδα.

 

 Άρθρο 20

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση  των όρων  της σχετικής διακήρυξης από τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας) (Τηλ:22810 81667,82336) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου
Κανδιώ Μαραγκού

Επισκευή ανωδομής και βελτίωση περίφραξης στην περιοχή από την Πλ. Κανάρη έως περιοχή Νησάκι Λ. Ερμούπολης (Φάση Α’)

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΑΡΗ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΝΗΣΑΚΙ» Λ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (ΦΑΣΗ Α)»

Διακήρυξη

Εκμίσθωση παραλιακού χώρου 100τ.μ. στην Αζόλιμνο για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ EΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΖΟΛΙΜΝΟΥ Ν.ΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΠΡΕΛΩΝ

 

Άρθρο 1

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Σύρου, προκηρύσσει  φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση παραλιακού χώρου συνολικής έκτασης  100,00 τ.μ έναντι ανταλλάγματος, εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης  λιμένα  Αζολίμνου ν. Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών  και ομπρελών.

 

Άρθρο 2

Η δημοπρασία θα είναι  φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, στις 31 Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ μπροστά στη αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/79 (ΦΕΚ Α΄212).

 

Άρθρο 3

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται για δυο (2) χρόνια αρχομένης από την έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Το ετήσιο αντάλλαγμα παραχώρησης θα καταβάλλεται εφάπαξ κάθε έτος.

 

Άρθρο 4

Σαν πρώτη προσφορά για το ετήσιο αντάλλαγμα ορίζεται το ποσό των 2.300,00 ΕΥΡΩ πλέον του αναλογούντος 3% Χαρτοσήμου και  20% ΟΓΑ χαρτ.

 

Άρθρο 5

Η συμμετοχή στη δημοπρασία του ενδιαφερόμενου τεκμαίρει αμάχητα ότι έχει λάβει γνώση του χώρου και της κατάστασης αυτού, των όρων της δημοπρασίας και τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης, βαρύνουν τον πλειοδότη.

 

Άρθρο 6

Ο εν λόγω χώρος θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών έναντι ανταλλάγματος.

 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει και το, για το σκοπό αυτό, νόμιμο πληρεξούσιο εάν ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία οφείλει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας. Η κατάθεση προσφορών θα γίνει για μεν τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του. Για δε τα νομικά πρόσωπα όπως ορίζεται κατωτέρω.

 • Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του.
 • Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) από το διαχειριστή της εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του.
 • Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το Διοικ. Συμβούλιο (πρακτικό Δ.Σ), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, με τη δημοσίευση του σε ΦΕΚ.

Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν ως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα επί ποινή αποκλεισμού.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

 

Άρθρο 7

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

 

 1. Αίτηση συμμετοχής (θα δοθεί από την υπηρεσία)
 1. Αστυνομική ταυτότητα (φωτοαντίγραφο) του συμμετέχοντα, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου, καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του.
 1. Α. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τον ορισμό αξιόχρεου εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του.

           Β. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την αποδοχή ορισμού αξιόχρεου εγγυητή.

 

Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης εγγυητή

 

Ο εγγυητής θα συνυπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με τον μισθωτή για την καλή εκτέλεση και την πιστή τήρηση των όρων της παραχώρησης.

 

4.Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του, που ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού.

 

 1. Αποδεικτικό Δημοτικής Ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης

 

 1. Απόσπασμα Ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση:

 

α) του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στο διαγωνισμό,

 

β) των διαχειριστών σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και

 

γ) του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.)

 

ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου είναι λευκό και δεν προκύπτει  κάποια από τις καταδίκες που αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα του διαγωνιζόμενου, διαφορετικά αυτό προκαλεί τον αποκλεισμό του από τον διαγωνισμό.

 

 1. Ως εγγύηση, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου προς το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο όριο του προσφερόμενου ανταλλάγματος ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία (2.300,00:12) = 191,67ευρω

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από τον πλειοδότη, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας με άλλη εγγυητική επιστολή  ποσού ίσου με το διπλάσιο του επιτευχθέντος μηνιαίου ανταλλάγματος η οποία παραμένει ως εγγύηση μέχρι της λήξης της παραχώρησης για την εξασφάλιση του εγκαίρου και εντός των υπό της διακήρυξης οριζομένων προθεσμιών καταβολής του ανταλλάγματος, και ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παραχώρησης. Μετά τη λήξη της παραχώρησης, την ολοσχερή εξόφληση των ανταλλαγμάτων και τη βεβαίωση του Δ.Λ.Τ.Σύρου για την εκπλήρωση όλων των εκ της παραχώρησης υποχρεώσεων του πλειοδότη και σε προθεσμία ενός μήνα επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή στον πλειοδότη. Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής τους στον διαγωνισμό θα τους επιστραφούν εντός πέντε ημερών από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

 

8.Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής τελευταίου εξαμήνου ή Υπεύθυνη δήλωση:

 

Προκειμένου περί φυσικών προσώπων:

 

Ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν έχει κινηθεί κατ ‘αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

 

Προκειμένου περί νομικών προσώπων:

 

Δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση

Δεν βρίσκεται σε λύση ή και εκκαθάριση

Δεν βρίσκεται σε αναγκαστική διαχείριση

Δεν έχει κινηθεί κατ ‘αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

Δεν έχει κινηθεί κατ ‘αυτού διαδικασία διορισμού εκκαθαριστού

 

Άρθρο 8

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τους πλειοδότες, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τους τελευταίους πλειοδότες.

Ο τελευταίος  πλειοδότης  δεν αποκτά κανένα  δικαίωμα για αποζημίωση, από τυχόν μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας, από κατά το νόμο αρμόδια όργανα.

Ο τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν με αποδεικτικό παραλαβής  της απόφασης της Διοικητικής Αρχής, περί κατακυρώσεως του αποτελέσματος  της δημοπρασίας να εγκατασταθεί διαφορετικά η εγγύηση που έχουν καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτών και του εγγυητή τους και ενέχονται για την τυχόν μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη δημοπρασία.

 

Άρθρο 9

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δεν ευθύνεται έναντι του πλειοδότη, ούτε  υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση των μισθωμάτων ή και λύση των συμβάσεων άνευ αποχρώντος λόγου και δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του πλειοδότη, καθώς δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά, φθορά, βλάβη, που ήθελε προκληθεί στις ξαπλώστρες – ομπρέλες ή στον παραχωρούμενο χώρο από οποιαδήποτε αιτία και οποιοδήποτε λόγο και ο πλειοδότης δεν αποκτά  κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από τις τυχόν ζημιές.

 

Άρθρο 10

Απαγορεύεται η ανέγερση από τον πλειοδότη κάθε είδους κτίσματος ή σταθερής κατασκευής όπως στέγαστρα, τσιμεντοστρώσεις κλπ.

Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε παρέμβαση στον αιγιαλό – παραλία που θα αλλοιώσει το χαρακτήρα και θα προκαλέσει ζημιά στο περιβάλλον.

 

Άρθρο 11

Ο πλειοδότης υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του χώρου, τις υπέρ αυτών δουλειές, τα όρια και γενικά το χώρο σε καλή κατάσταση με δαπάνες του προστατεύοντας αυτόν από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Απαγορεύεται στον πλειοδότη κάθε εργασία που μπορεί να ρυπαίνει το χώρο καθώς και το άναμμα φωτιάς ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

 

Άρθρο 12

Ο πλειοδότης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς διαφύλαξης ή έκθεσης των ξαπλωστρών και ομπρελών, για την προστασία των λουομένων και κάθε διερχόμενου για την αποφυγή ατυχημάτων.

 

Άρθρο 13

Σε καμία περίπτωση δεν θα αίρεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού – παραλίας από τις δραστηριότητες που θα γίνονται πάνω σ΄ αυτόν.

 

Άρθρο 14

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του χώρου από τον πλειοδότη ολική η μερική μετά ή άνευ ανταλλάγματος. Απαγορεύεται επίσης η χρησιμοποίηση του χώρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών που ανήκουν σε τρίτους.

 

Άρθρο 15

Ο πλειοδότης υποχρεούται όταν λήξει η διάρκεια παραχώρησης, να παραδώσει το χώρο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται  σε αποζημίωση.

 

Άρθρο 16

Κάθε παράβαση εκ μέρους του πλειοδότη των όρων της παρούσης διακήρυξης παρέχει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου το δικαίωμα καταγγελίας, αζημίως για αυτόν της παραχώρησης

 

Άρθρο 17

Σε περίπτωση εγκατάλειψης του μισθίου, για λόγους ανωτέρα βίας (υγείας κ.λ.π) προ της παρέλευσης της 2ετούς μίσθωσης, τότε το θέμα θα τίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ.Σ

 

Άρθρο 18

Στην παρούσα παραχώρηση, δεν έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις του Π.Δ 34/95 << Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων>>

 

Άρθρο 19

Περίληψη της διακήρυξης της δημοπρασίας θα δημοσιευθεί δυο φορές (στις 9/7/2018 και στις 23/7/2018) στην εφημερίδα ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ και αναλυτική διακήρυξη στην έδρα του Δ.Λ.Τ.Σύρου, στον Δήμο Σύρου Ερμούπολης, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ.Σύρου.

 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη ή το αποτέλεσμα αυτής κριθεί ασύμφορο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ.Σύρου, η δημοπρασία θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους μετά την πάροδο δέκα ημερών από δημοσίευση σχετικής περίληψης διακήρυξης στην ημερήσια τοπική εφημερίδα.

 

 Άρθρο 20

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση  των όρων  της σχετικής διακήρυξης από τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας) (Τηλ:22810 81667,82336) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ερμούπολη, 28/6/2018

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Κοσμάς Δημήτριος

Προκήρυξη διαγωνισμού: «Εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων Σύρου»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΡΟΥ»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

περ διακ αδαμ

Διακ αδαμ

espd-request

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα πλαίσια του σχεδίου ασφαλείας Λ.Ε. Ερμούπολης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Λ.Ε ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ».

Δείτε σχετικά:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΥΛΑΞΗ 2017-2018 TEΛ