Επισκευή ανωδομής και βελτίωση περίφραξης στην περιοχή από την Πλ. Κανάρη έως περιοχή Νησάκι Λ. Ερμούπολης (Φάση Α’)

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΑΡΗ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΝΗΣΑΚΙ» Λ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (ΦΑΣΗ Α)»

Διακήρυξη