Μπορείτε να κατεβάσετε και στη συνέχεια να συμπληρώσετε όποιο εκ των παρακάτω εντύπων και να το αποστείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@portofsyros.gr

Αιτήσεις Αρχείο DOC Αρχείο PDF
Αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσεως χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα δικαιοδοσίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου Λήψη Λήψη
Νέα αίτηση (γενικά) Λήψη Λήψη
Έντυπο για λιμενικά σκάφη Λήψη Λήψη
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 Αρχείο DOC Αρχείο PDF
Υπεύθυνη Δήλωση Λήψη Λήψη
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Λήψη Λήψη