Τιμές παροχής νερού-ρεύματος στα ελλιμενίζοντα σκάφη

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ (ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΥΡΟ)

 • Κάρτα αυτόματων πωλητών 2,20 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ δίνει 150 lt νερό ή 2 KW ρεύμα.
  Στην πώληση καρτών για μεταπώληση από επιχειρηματίες θα παρέχεται έκπτωση 10%.
 • Στα μηχανήματα με μετρητή (pillars):
  200 lt νερό 3,30 € πλέον ΦΠΑ
  2 KW ρεύμα 3,30 € πλέον ΦΠΑ
 • Ντουζ ανά άτομο 2,20 € πλέον ΦΠΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΕΑ, ΚΥΘΝΟ, ΣΕΡΙΦΟ

 • Πάγιο τέλος για την πρώτη ημέρα, παροχής νερού ρεύματος Πακέτο Αξίας 7,00€ το οποίο περιλαμβάνει την παροχή 200 lt νερό, 2 kw ρεύμα - Υποχρεωτικό Πακέτο (για τις επόμενες μέρες το πακέτο είναι προαιρετικό και οι χρήστες θα πληρώνουν σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο Α).
 • Επιβατικά πλοία μεγάλης κατανάλωσης για παροχή νερού ανά κυβικό 5,00€
 • Επιβατικά πλοία μεγάλης κατανάλωσης για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ανά KW 0,50€

 

ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΑ

 • Πάγιο τέλος για την πρώτη ημέρα παροχής νερού και ρεύματος Πακέτο Αξίας 12,00€ το όποιο περιλαμβάνει 200 λίτρα νερό, 2kw ρεύμα και ντουζ για ένα άτομο - Υποχρεωτικό Πακέτο (για τις επόμενες μέρες το πακέτο είναι προαιρετικό και οι χρηστές θα πληρώνουν σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο Α).
  Το παρόν πακέτο θα ισχύει για σκάφη έως 13 μέτρα μήκος.
  Από 13,01 μέτρα έως 15 μέτρα και καταμαράν η αξία του πακέτου ορίζεται σε 15,00 € και περιλαμβάνει 400 λίτρα νερό, 2 kw ρεύμα και ντουζ για ένα άτομο ανά ημέρα.
 • Για την παροχή νερού έως 1 τόνο τιμή τόνου 17,00 € πλέον ΦΠΑ.
 • Για την παροχή νερού από 1 έως 5 τόνους τιμή τόνου 9,00 € πλέον ΦΠΑ.
 • Για την παροχή νερού από 5 τόνους και πάνω τιμή τόνου 5,00 πλέον ΦΠΑ.
 • Για μεγάλους καταναλωτές π.χ. επιβατικά πλοία & επαγγελματικά παροχή νερού και ρεύματος 5,00 € ανά κυβικό νερού και 0,50 € ανά κιλοβατώρα ρεύματος.

(Σύρος 13 % ΦΠΑ)

Τέλη προσόρμισης

Για τα πλοία/σκάφη της παρούσης απόφασης τα τέλη προσόρμισης είναι μηδενικά.

Τέλη πρυμνοδέτησης

ΤΥΠΟΣ ΜΗΚΟΣ ΚΟΣΤΟΣ
Μικρά σκάφη (του ν.4256/2014) 0 - 7 μ. 30 € / μέτρο
Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια (του ν.4256/2014) ανεξαρτήτως μήκους 30 € / μέτρο
Επαγγελματικά σκάφη αναψυχής (του ν.4256/2014) 7,01 μ. και άνω 73 € / μέτρο
Ιδιωτικά πλοία αναψυχής (του ν.4256/2014) 7,01 - 10 μ. 150 € / μέτρο
  10,01 - 15 μ. 170 € / μέτρο
  15,01 και άνω 200 € / μέτρο
Παραδοσιακά πλοία (του ν.4256/2014) ανεξαρτήτως μήκους 30 € / μέτρο

Το ημερήσιο τέλος του ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση, προκύπτει από τις τιμές των ανωτέρω πινάκων πολλαπλασιαζόμενες επί το μήκος του πλοίου και διαιρούμενες με τον ετήσιο αριθμό ημερών 365. Ο αριθμός που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

(Σύρος - Κέα - Κύθνος - Σέριφος 24 % ΦΠΑ)

Υπολογισμός τέλους ελλιμενισμού

Υπολογίστε το ημερήσιο κόστος ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση του σκάφους. Επιλέξτε την κατηγορία που ανήκει το σκάφος και εισάγετε το μήκος του σε μέτρα. Στη συνέχεια επιλέξτε 'Υπολογισμός'
/ ανά ημέρα
/ ανά ημέρα

Τέλη παραβολής

Τα τέλη ελλιμενισμού με παραβολή των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, καθώς και των παραδοσιακών πλοίων, προκύπτουν με την προσαύξηση κατά 25% του αντίστοιχου τέλους ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση.

Ειδικά τέλη ελλιμενισμού

Τα σκάφη/πλοία της παρούσας απόφασης, τα οποία ελλιμενίζονται μόνιμα σε λιμένες που παρέχουν λιμενικές διευκολύνσεις (ρεύμα, νερό, κλπ) και τα οποία τελούν σε κατάσταση ακινησίας λόγω βλάβης, επιθεώρησης, κατάσχεσης, απαγόρευσης απόπλου, κλπ, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους, οφείλουν ειδικά τέλη ελλιμενισμού, ως ακολούθως:

 • Επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ιδιωτικά πλοία αναψυχής, επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια και παραδοσιακά πλοία, ετησίως 280,00 €.
 • Μικρά σκάφη, ετησίως 70,00 €.

Τα ειδικά αυτά τέλη ελλιμενισμού καταβάλλονται εφάπαξ ετησίως και το αργότερο μέχρι 1η Μαρτίου εκάστου έτους.

Εκπτώσεις επί των ειδικών τελών ελλιμενισμού

α. Τα τέλη πρυμνοδέτησης και τα τέλη παραβολής, εάν καταβληθούν προκαταβολικά, παρέχεται έκπτωση:

α) 20% εάν προκαταβληθούν για ένα μήνα
β) 30% εάν προκαταβληθούν για ένα εξάμηνο και
γ) 40% εάν προκαταβληθούν για ένα έτος

 

β. Ναυταθλητικά σκάφη, καθώς και τα σκάφη/πλοία της παρούσας απόφασης, που συμμετέχουν σε ναυταθλητικούς αγώνες, απαλλάσσονται των καθοριζόμενων με την παρούσα απόφαση τελών προσόρμισης, παραβολής και πρυμνοδέτησης, κατά τη διάρκεια των αγώνων αυτών, σύμφωνα με βεβαίωση του οικείου Λιμενικού Ταμείου/Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, η οποία κοινοποιείται στην οικεία Λιμενική Αρχή.

γ. Τα παραδοσιακά πλοία, τα οποία χρησιμοποιούνται ως μουσειακοί χώροι ελεύθερης πρόσβασης για το κοινό, απαλλάσσονται πληρωμής τελών προσόρμισης, πρυμνοδέτησης-παραβολής.


1. Τα τέλη που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ ή άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις.

2. Τα Λιμενικά Ταμεία, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, καθώς και οι Λιμενικές Αρχές, οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά για την εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Τα Λιμενικά Ταμεία και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία οφείλουν:

α) Να ενημερώνουν τους χρήστες του λιμένα να δηλώσουν σε αυτά την πρόθεσή τους για το διάστημα που επιθυμούν τον ελλιμενισμό των σκαφών τους.

β) Σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τις Λιμενικές Αρχές, να μεριμνούν έγκαιρα για τον καθορισμό θέσεων ελλιμενισμού στο χώρο αρμοδιότητάς τους, με σύμφωνη γνώμη της οικείας Λιμενικής Αρχής και να προβαίνουν στον έλεγχο και καταγραφή των ελλιμενισμένων στην περιοχή τους σκαφών.

 

4. Η βεβαίωση και είσπραξη των τελών ελλιμενισμού της παρούσης, διενεργείται από τους οικείους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.

5. Τα τέλη της παρούσης απόφασης, είναι ανταποδοτικά και αναλώνονται αποκλειστικά από τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων, για την εκτέλεση, συντήρηση και βελτίωση των λιμενικών έργων, εγκαταστάσεων και των παρεχομένων λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες.

6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης, καταργούνται η 8122.1/14/06/2.3.2006 (Β' 330) κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΟΙ-ΥΕΝ και η 8122.1/35/2006/23.06.2006 (Β'926) κοινή απόφαση ΥΠΟΙ-ΥΕΝ.