Αποφάσεις συνεδρίασης της 16-2-2021

1.Απόφαση  5-2021 Εισηγητική έκθεση Δ  τριμήνου του έτους 2020  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού  του

Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A6%CE%A8%CE%92%CE%9F%CE%A1%CE%9D0- 

2%CE%9A%CE%98

2.Απόφαση  6-2021Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας Μελών (αιρετών) Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το 2021.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9A8%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A8%CE%93%CE%A4

3.Απόφαση 7-2021 Δυνατότητα ελλιμενισμού στο λιμάνι της Ερμούπολης και απαλλαγή από τέλη πρυμνοδέτησης του ιστιοφόρου “Μάνια” με θέμα Πλωτή έκθεση Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, στα πλαίσια του εορτασμού της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A8%CE%9B%CE%97%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-15%CE%9D

4.Απόφαση 8-2021Τροποποίηση ή μη απόφασης 174/2020 που αφορά καθορισμό ανταλλάγματος κατάληψης πεζοδρομίων-παραλιακών χώρων δικαιοδοσίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%97%CE%A86%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%96%CE%945

5.Απόφαση 9-2021Ανάκληση ή μη απόφασης 176/2020 που αφορά οφειλές από  λιμενικά τέλη επιβατών και οχημάτων Εταιρειών Ομίλου SEA JETS έως τον Σεπτέμβριο 2020.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A93%CE%92%CE%A1%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9C3%CE%A1

6.Απόφαση 10-2021Αποδοχή ή μη δωρεάς κατασκευής του έργου Διαμόρφωση τμήματος Χερσαίας Ζώνης λιμένα Μέγα Γιαλού ν.Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%99%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-965

7.Απόφαση 11-2021Τροποποίηση ή μη απόφασης 134/2020 που αφορά στέγαση Λ/Σ Σερίφου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A9%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%99%CE%970

8.Απόφαση 12-2021Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για έργα που εκτελούνται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9D5%CE%94%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-3%CE%9E8

9.Απόφαση 13-2021Επιστροφή  αχρεωστήτως  καταβληθέντων στην εταιρία ΜΑΙΚΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝ.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%95%CE%92%CE%98%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-9%CE%A8%CE%A5

10.Απόφαση 14-2021 1η Τροποποίηση της από 20/03/2019 προγραμματικής σύμβασης Υδατοδρομίου Σερίφου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A85%CE%94%CE%94%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%92%CE%A4%CE%9D

11.Απόφαση 15-2021 Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΖ ΑΖΟΛΙΜΝΟΥ Ν.ΣΥΡΟΥ.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%91%CE%96%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-5%CE%937

12.Απόφαση 16-2021Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Επισκευή ανωδομής και βελτίωση περίφραξης στην περιοχή από την πλατεία Κανάρη έως την περιοχή νησάκι λιμένα Ερμούπολης (Προβλήτα κρουαζιεροπλοίων) Φάση Α’».

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%91%CE%94%CE%A3%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%930%CE%A8

13.Απόφαση 17-2021Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για ανάδειξη οριστικού αναδόχου του έργου «Επίστρωση υφιστάμενου κρηπιδώματος καθώς και διαμόρφωση διαδρόμου πρόσβασης πεζοδρομίου και ραμπών ΑΜΕΑ στο λιμάνι Κινίου ν. Σύρου».

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A4%CE%9D%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-9%CE%A63

14.Απόφαση 18-2021Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης παραλιακού χώρου 60,00 τ.μ. εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Αζολίμνουν.Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A98%CE%9A9%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-2%CE%94%CE%99

15.Απόφαση 19-2021Αίτηση Κόκκαλη Πολυξένης για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%918%CE%94%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-31%CE%A0

16.Απόφαση 20-2021Αίτηση Ρ.ΜΠΡΑΣΟΛΑ & Γ.ΚΡΙΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε.για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9E%CE%969%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9B%CE%928

17.Απόφαση 21-2021Έγκριση μελέτης έργου «Επιστρώσεις  δαπέδων, κατασκευή δικτύων πυρόσβεσης και ύδρευσης στο αλιευτικό καταφύγιο Ερμούπολης».

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9E%CE%A6%CE%A9%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-2%CE%9B%CE%97

18.Απόφαση 22-2021 Έγκριση εργασιών τοποθέτησης ανεμοφρακτών στους παραλιακούς  χώρους  ανάπτυξης  τραπεζοκαθισμάτων  λιμένα Ερμούπολης.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A12%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9E2%CE%92