Αποφάσεις 2ης συνεδρίασης 21ης Δεκεμβρίου 2020

1.Απόφαση 167-2020 Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2021

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/97%CE%9C%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9B%CE%9E1

 

2.Απόφαση 168-2020 Έγκριση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης με τους πίνακες  στοχοθεσίας  οικονομικών αποτελεσμάτων του οικονομικού έτους 2021

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A862%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-1%CE%9D%CE%A9

Αποφάσεις 1ης συνεδρίασης 21ης Δεκεμβρίου 2020

1.Απόφαση 166-2020 Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου οικ. έτους  2019

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A6%CE%9A%CE%A8%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A6%CE%99%CE%91

Αποφάσεις συνεδρίασης 23ης Νοεμβρίου 2020

1.Απόφαση 142-2020 Αποδοχή χρηματοδότησης από κ. Αμβροσιάδου Έλενα για προμήθεια εξοπλισμού (παγκάκια)

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%95%CE%A53%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-0%CE%A4%CE%A3

2.Απόφαση 143-2020 Ανάθεση έργου Εγκατάσταση δικτύου και φωτιστικών σωμάτων στο προσήνεμο μώλο λιμένα Κορησσίας ν.Κέας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/66%CE%A7%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-263

3.Απόφαση 144-2020 Παραχώρηση χώρων χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%930%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%99%CE%9D%CE%A7

4.Απόφαση 145-2020 Μείωση οικονομικού ανταλλάγματος σε πληττόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χερσαίους χώρους ζώνης λιμένα

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%928%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-97%CE%92

5.Απόφαση 146-2020 Έγκριση ή μη μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση απομάκρυνση ή εξουδετέρωση του ναυαγίου του πλοίου DORDUNCU από την περιοχή λιμένα Κορησσίας Κέας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%99%CE%A7%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A1%CE%9D%CE%A0

6.Απόφαση 147-2020 Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/95%CE%99%CE%9E%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9D%CE%9D1

7.Απόφαση 148-2020 Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας έργου Επίστρωση υφιστάμενου κρηπιδώματος  καθώς και διαμόρφωση διαδρόμου πρόσβασης πεζοδρομίου και ραμπών ΑΜΕΑ στο λιμάνι Κινίου ν.Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A6%CE%A6%CE%92%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A8%CE%94%CE%9D

 

8.Απόφαση 149-2020 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθεια υλικών για Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτής προβλήτας στο λιμάνι Μέριχα ν.Κύθνου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9300%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-3%CE%98%CE%94

9.Απόφαση 150-2020 Παραλαβή μελέτης Αποκατάσταση ζημιών λιμενικών εγκαταστάσεων Βουρκαρίου ν.Κέας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9F8%CE%92%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A5%CE%9F%CE%97

10.Απόφαση 151-2020 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού –Τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών του έργου Σπορεδικές εργασίες τοίχου αντιστήριξης παραλιακού δρόμου Χ.Ζ. Φοίνικα και Επισκευή υφάλων σπηλαιώσεων προβλήτας καταφυγίου σκαφών Φάμπρικας ν.Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%969%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-7%CE%97%CE%92

11.Απόφαση 152-2020 Χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας έργου Επισκευή υποστέγων, ασφαλτοτάπητα και δικτύου ομβρίων  στο κρηπίδωμα επιβατικών πλοίων λιμένα Ερμούπολης

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9A%CE%98%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-3%CE%9E%CE%A1

12.Απόφαση 153-2020 Αίτηση VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ για παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Κινίου ν.Σύρου για τοποθέτηση καλωδίου οπτικής ίνας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A5%CE%994%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A7%CE%95%CE%9F

13.Απόφαση 154-2020 Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για τα έργα Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα Σύρου-Βελτίωση προβλήτας ανεφοδιασμού και δρόμου πρόσβασης στην περιοχή ΜΕΤΚΑ λιμένα Ερμούπολης και Επίστρωση τμήματος προβλήτας Σερίφου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A91%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%983%CE%9D

14.Απόφαση 155-2020 Κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις στη ΧΖΛ Ερμούπολης Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%91%CE%96%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-8%CE%99%CE%9A

15.Απόφαση 156-2020 Αίτηση Ένωσης Φορτοεκφορτωτών λιμένος και Ξηράς Σύρου για παραχώρηση χρήσης χώρου και κτίσματος εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A80%CE%A89%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%94%CE%A7%CE%9A

16.Απόφαση 157-2020 Τροποποίηση απόφασης 42/2018 που αφορά παραχώρηση στην Κ.ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ και Σία ΟΕ χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης λόγω διακοπής λειτουργίας του καταστήματος

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A5%CE%9B%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-55%CE%99

17.Απόφαση 158-2020 Έγκριση πρακτικού φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης παραλιακού χώρου 20,00 τ.μ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στη χερσαία ζώνη λιμένα Μέγα Γιαλού ν.Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%92%CE%A0%CE%91%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9D4%CE%9B

18.Απόφαση 159-2020 Έγκριση πρακτικού φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης παραλιακού χώρου 60,00 τ.μ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιούμενης  χερσαίας ζώνης λιμένα Αζολίμνου ν.Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9464%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%91%CE%92%CE%97

19.Απόφαση 160-2020 Έγκριση πρακτικού φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης παραλιακού χώρου 100,00 τ.μ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιούμενης  χερσαίας ζώνης λιμένα Αζολίμνου ν.Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/942%CE%97%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%96%CE%A1%CE%99

20.Απόφαση 161-2020 Αποδοχή ή μη δωρεάς χριστουγεννιάτικου διάκοσμου από Χαράλαμπο Ηλιόπουλο

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%94%CE%92%CE%9B%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9E%CE%9C%CE%99

21.Απόφαση 162-2020 Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ασφαλίστρων επιβατικού σταθμού λιμένα Ερμούπολης

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A5%CE%9F%CE%98%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9D%CE%A7%CE%95

Αποφάσεις συνεδρίασης 27ης Οκτωβρίου 2020

1.Απόφαση 138-2020 Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Γ΄ Τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%96%CE%93%CE%98%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-06%CE%94

2.Απόφαση 139-2020 Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην Επιτροπή για τον χαρακτηρισμό των πολυσύχναστων παραλιών της νήσου Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A6%CE%95%CE%98%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A6%CE%A8%CE%A3

3.Απόφαση 140-2020 Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην Επιτροπή για τον χαρακτηρισμό των πολυσύχναστων παραλιών της νήσου Κύθνου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A3%CE%A8%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%913%CE%99

4.Απόφαση 141-2020 Έγκριση πρακτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση απομάκρυνση ή εξουδετέρωση του ναυαγίου του πλοίου DORDUNCU από την περιοχή λιμένα Κορησσίας  Κέας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A95%CE%93%CE%A9%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A5%CE%A58

Αποφάσεις συνεδρίασης 11ης Αυγούστου 2020

1.Απόφαση 92-2020 Αίτηση ΔΕΔΔΗΕ για παραχώρηση χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης για εκτέλεση έργου «Αποκατάσταση βλάβης υπογείου δικτύου χαμηλής τάσης»

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A92%CE%A1%CE%95%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A3%CE%9A%CE%9F

2.Απόφαση 93-2020 Αίτηση Χερουβείμ Ελένης για επέκταση χώρου σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.4706/2020 (ΦΕΚ 136/17.07.2020 τεύχος Α) στη χερσαία ζώνη λιμένα Φοίνικα ν. Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9E74%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%97%CE%980

3.Απόφαση 94-2020 Αίτηση  ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΦΙΛΟΜΗΛΑ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Φοίνικα ν.Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A3%CE%9E%CE%95%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-4%CE%97%CE%92

4.Απόφαση 95-2020 Επέκταση χώρων σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.4706/2020 (ΦΕΚ 136/17.07.2020 τεύχος Α) στην εξομοιούμενη χερσαία ζώνη λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A62%CE%95%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A7%CE%93%CE%A5

5.Απόφαση 96-2020 Έγκριση μελέτης έργου Εγκατάσταση δικτύου και φωτιστικών σωμάτων στον προσήνεμο μόλο λιμένα Κορησσίας ν.Κέας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A93%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-0%CE%97%CE%A5

6.Απόφαση 97-2020 Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΠΔΕ ΣΑΕ 189 ΠΔΕΥΝΑΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ 2020 του έργου Επίστρωση υφιστάμενου κρηπιδώματος καθώς και διαμόρφωση διαδρόμου πρόσβασης πεζοδρομίου και ραμπών ΑΜΕΑ  στο λ. Κινίου ν. ΣΥΡΟΥ (ΔΛΤ ΣΥΡΟΥ)

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%95%CE%96%CE%97%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-7%CE%9A0

7.Απόφαση 98-2020 Σύνταξη έκθεσης Β΄τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A96%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-2%CE%942

8.Απόφαση 99-2020 Υποβολή αιτήματος στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%99%CE%980%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A9%CE%946

9.Απόφαση 100-2020 Απαλλαγή καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος παραχώρησης χρήσης χώρου εντός ζώνης λιμένα

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/60%CE%9C%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-6%CE%92%CE%98

10.Απόφαση 101-2020 Αίτηση ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΕ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν.Σερίφου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/60%CE%92%CE%98%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-71%CE%98

11.Απόφαση 102-2020 Αίτηση ΚΟΥΖΟΥΠΗ ΙΩΑΝΝΗ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A1%CE%984%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-0%CE%A5%CE%A4

12.Απόφαση 103-2020 Αίτηση ΤΣΙΝΤΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A960%CE%A3%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-69%CE%9F

13.Απόφαση 104-2020 Λήψη απόφασης για την εκποίηση απομάκρυνση ή εξουδετέρωση του ναυαγίου του πλοίου DORDUNCU από την περιοχή λιμένα Κορησσίας Κέας-Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση απομάκρυνση ή εξουδετέρωση του ναυαγίου του πλοίουDORDUNCU από την περιοχή λιμένα Κορησσίας Κέας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/66%CE%9E4%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-5%CE%A4%CE%A3

14.Απόφαση 105-2020 Έγκριση πρακτικού φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης παραλιακού χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στη χερσαία ζώνη λιμένα Μέγα Γιαλού ν.Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%93%CE%A4%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9D%CE%A8%CE%95

15.Απόφαση 106-2020 Έγκριση πρακτικού φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης περιπτέρου μπροστά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A40%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-037

16.Απόφαση 107-2020 Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου Επισκευή υποστέγων, ασφαλτοτάπητα και δικτύου ομβρίων στο κρηπίδωμα επιβατικών πλοίων λιμένα Ερμούπολης

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%959%CE%A9%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9C12

17.Απόφαση 108-2020 Έγκριση μελέτης έργου Εργασίες επισκευής και βελτίωσης εγκαταστάσεων ΧΖ Αζολίμνου ν.Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%93%CE%A9%CE%A6

18.Απόφαση 109-2020 Έγκριση μελέτης έργου Επιστρώσεις παραλιακού δρόμου και κρηπιδωμάτων,κατασκευή ραμπών πρόσδεσης λιμένα Μέριχα Κύθνου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9C8%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-6%CE%91%CE%A0

19.Απόφαση 110-2020 Επέκταση παραλιακών χώρων χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου,σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 90 του Ν.4706/2020

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A9%CE%95%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9E%CE%945

20.Απόφαση 111-2020 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έτους 2020

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A9%CE%932%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-93%CE%93

Αποφάσεις συνεδρίασης 14ης Ιουλίου 2020

1.Απόφαση 75-2020 Πεζοδρόμηση παραλιακής οδού λιμένα Λουτρών Κύθνου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A5%CE%A66%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A76%CE%98

2.Απόφαση 76-2020 Μετακίνηση εκτός έδρας μελών (αιρετών) για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/68%CE%A0%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%94%CE%A4%CE%A8

3.Απόφαση 77-2020 Έγκριση μετακίνησης  Προέδρου κ. Κανδιώς  Μαραγκού και  μελών Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Παναγιώτη Κουταβά  και Μηνά Αληφραγκή στη Σέριφο.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A89%CE%A35%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%994%CE%A5

4.Απόφαση 78-2020 Αίτηση ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/64%CE%93%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%933%CE%97

5.Απόφαση 79-2020 Αίτηση Ι. και  Γ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ-Ε.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ  Ο.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης  χερσαίας ζώνης  λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9A%CE%9E%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%96%CE%A53

6.Απόφαση 80-2020 Αίτηση ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός  εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα  Λιβαδίου ν. Σερίφου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/90%CE%92%CE%91%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A9%CE%A4%CE%99

7.Απόφαση 81-2020 Τροποποίηση απόφασης  5/2018 που αφορά παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στην Σ.ΚΑΚΑΤΣΗΣ-Ξ.ΓΡΕΔΗΣ Ο.Ε. ως προς τα τετραγωνικά μέτρα.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%98%CE%9B%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A849

8.Απόφαση 82-2020 Τροποποίηση απόφασης  313/2018 που αφορά παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου στην Β.ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. ως προς τα τετραγωνικά μέτρα.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%95%CE%9B4%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%98%CE%A68

9.Απόφαση 83-2020 Τροποποίηση απόφασης 228/2018 που αφορά παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός  χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στην Α και Γ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ Ο.Ε. ως προς τα τετραγωνικά μέτρα.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/60%CE%A4%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9C%CE%A9%CE%A1

10.Απόφαση 84-2020 Τροποποίηση απόφασης 243/2018 που αφορά παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Αζολίμνου ν. Σύρου στην ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ως προς τα τετραγωνικά μέτρα.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/64%CE%9B%CE%A1%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-28%CE%A9

11.Απόφαση 85-2020 Τροποποίηση απόφασης 63/2018 που αφορά παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου

εντός  χερσαίας ζώνης λιμένα Κινίου ν. Σύρου στην ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ως προς τα τετραγωνικά μέτρα.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A6%CE%9E%CE%94%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-5%CE%9A%CE%A8

12.Απόφαση 86-2020 Τροποποίηση απόφασης 112/2019 που αφορά παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Μέριχα ν.Κύθνου στον ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ως προς τα τετραγωνικά μέτρα.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%95%CE%A44%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A8%CE%9E%CE%92

13.Απόφαση 87-2020 Τροποποίηση απόφασης 241/2017 που αφορά παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου στη ΜΑΡΙΟΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης λόγω διακοπής λειτουργίας του καταστήματος.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A47%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-5%CE%95%CE%98

14.Απόφαση 88-2020 Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας της προμήθειας Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτής προβλήτας  στο λιμάνι Μέριχα ν.Κύθνου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A1%CE%A07%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%98%CE%93%CE%9E

15.Απόφαση 89-2020 Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου Διάφορες εργασίες επισκευών χερσαίας ζώνης ν.Σερίφου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A16%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-497

16.Απόφαση 90-2020 Κατάργηση ή μη θέσεων (2) περιπτέρων και απομάκρυνση κουβουκλίων από τη χερσαία ζώνη λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8655%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%93%CE%98%CE%93

17.Απόφαση 91-2020 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο καταφύγιο σκαφών Φοίνικα ν.Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/91%CE%A4%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A0%CE%9D%CE%98

Αποφάσεις συνεδρίασης 19ης Ιουνίου 2020

1.Απόφαση 64-2020 Ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην Επιτροπή του άρθρου 1 παρ.8 του ν.2323/95 Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9E%CE%9F%CE%91%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%97%CE%A57

2.Απόφαση 65-2020 Έγκριση των όρων διακήρυξης προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης παραλιακού χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Μέγα Γιαλού ν. Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A30%CE%9B%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-5%CE%98%CE%A1

3.Απόφαση 66-2020 Αίτηση ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα όρμου Αγίου Νικολάου ν. Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9721%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A9%CE%A1%CE%9D

4.Aπόφαση 67-2020 Αίτηση  ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ για παραχώρηση  χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου (περιοχή Καρνάγιο).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%984%CE%A1%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9F8%CE%A1

5.Απόφαση 68-2020 Αίτηση ΙΩΣΗΦ ΞΥΠΝΗΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν. Σερίφου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A96%CE%A30%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-3%CE%A76

6.Απόφαση 69-2020 Τροποποίηση απόφασης 236/2018 που αφορά παραχώρηση στην ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης, λόγω διακοπής λειτουργίας του καταστήματος.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A89%CE%A74%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A8%CE%A64

7.Απόφαση 70-2020 Τροποποίηση απόφασης 108/2018 που αφορά παραχώρηση στον ΛΟΥΝΤΖΗ ΗΛΙΑ χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν. Κέας ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης, λόγω διακοπής λειτουργίας του καταστήματος.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9E6%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-44%CE%94

8.Απόφαση 71-2020 Τροποποίηση απόφασης 118/2029 που αφορά παραχώρηση στην ΓΕΡΟΝΤΙΝΗΣ Σ.& ΣΙΑ Ε.Ε. χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν.Σερίφου ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης, λόγω διακοπής λειτουργίας του καταστήματος.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%954%CE%91%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%965%CE%9B

 

 

 

 

Αποφάσεις συνεδρίασης 6ης Ιουνίου 2020

1.Απόφαση 49-2020 Αίτηση ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν. Κέας.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%95%CE%96%CE%9B%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%97%CE%91%CE%96

2.Απόφαση 50-2020 Αίτηση LORA DISTRIBUTIONS Α.Ε.Ε.  για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Βουρκαρίου ν. Κέας.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9E%CE%9A%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A0%CE%91%CE%A7

3.Απόφαση 51-2020 Τροποποίηση απόφασης  65/2018 που αφορά παραχώρηση στον ΧΡΗΣΤΟ ΗΛΙΑ χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης  χερσαίας  ζώνης λιμένα Κορησσίας ν.Κέας ως προς τα τετραγωνικά μέτρα.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A8%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-11%CE%A1

4.Απόφαση 52-2020 Τροποποίηση απόφασης 336/2018 που αφορά παραχώρηση στον CICO STAVROS χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης  χερσαίας  ζώνης  λιμένα  Κορησσίας ν.Κέας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A7%CE%A4%CE%94%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9189

5.Απόφαση 53-2020 Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και Ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων οικ. έτους 2020

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%99%CE%9B%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%98%CE%9D%CE%9C

6.Απόφαση 54-2020 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας Μελών (αιρετών) Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το 2020.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A6%CE%97%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%932%CE%9F

7.Απόφαση 55-2020 Έγκριση ή μη πραγματοποιηθείσας μετακίνησης εκτός έδρας της Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην Αθήνα-Έγκριση ή μη δαπανών μετακίνησης της Προέδρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9669%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%98%CE%9E%CE%91

8.Απόφαση 56-2020 Τροποποίηση απόφασης 239/2018 που αφορά παραχώρηση στην Ν.ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ-Θ.ΠΥΡΓΟΣ ΙΚΕ χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης λόγω αλλαγής επωνυμίας του καταστήματος. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/67%CE%9D%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A7%CE%99%CE%A9

9.Απόφαση 57-2020 Αίτηση Ν.ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ-Θ.ΠΥΡΓΟΣ Ο.Ε. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/69%CE%95%CE%A9%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%98%CE%95%CE%97

10.Απόφαση 58-2020 Αίτηση ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΗΛΙΑ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Κινίου ν.Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%978%CE%9E%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9F1%CE%94

11.Απόφαση 59-2020 Αίτηση ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΥΡΟΣ ΙΚΕ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου  εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Κινίου ν. Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9C5%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A6%CE%A7%CE%91

12.Απόφαση 60-2020 Τροποποίηση απόφασης 63/2018 που αφορά παραχώρηση στη ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Κινίου ν.Σύρου .

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/61%CE%A67%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9E%CE%926

13.Απόφαση 61-2020 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού έργου Επισκευή ανωδομής και βελτίωση περίφραξης  στην περιοχή από την πλατεία ΚΑΝΑΡΗ έως περιοχή ΝΗΣΑΚΙ λ. Ερμούπολης (Φάση Α΄).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/61%CE%A7%CE%9E%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A1%CE%99%CE%A1

14.Απόφαση 62-2020 Καθορισμός θέσεων στάσης επαγγελματικών και στάθμευσης ΙΧ οχημάτων στον ανοιχτό χώρο στάσης-στάθμευσης στο βόρειο τμήμα του επιβατικού λιμένα Ερμούπολης (πρώην αφετηρία ΚΤΕΛ/kiss and ride)καθώς και ωράριο λειτουργίας αυτού.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%95%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A4%CE%9F%CE%A1

15.Απόφαση 63-2020 Προγραμματισμός προμηθειών για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε τρόφιμα-είδη καθαριότητας  και καυσίμων για διάστημα δύο ετών.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%932%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%99%CE%94%CE%99