Ανακοίνωση για τους ιδιοκτήτες σκαφών σχετικά με το διάστημα που επιθυμούν τον ελλιμενισμό τους.

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες σκαφών ότι, αναφορικά με τα υπέρ των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων ανταποδοτικά δικαιώματα παραβολής, πρυμνοδέτησης και ειδικά τέλη ελλιμενισμού των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων καθώς και των παραδοσιακών πλοίων, εφαρμογή έχει η 8122.1/29/2014/ ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Ναυτιλίας και Αιγαίου. Για τον υπολογισμό αυτών, λοιπόν, αλλά και για τις περιπτώσεις σχετικών εκπτώσεων επ’ αυτών, παραπέμπουμε στο περιεχόμενο της σχετικής ΚΥΑ, ενώ σχετικό ‘’εργαλείο’’ υπολογισμού τους μπορεί να βρει κανείς στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΛΤΣύρου (www.portofsyros.gr). Σε συμμόρφωση προς την ανωτέρω ΚΥΑ, παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες σκαφών που ελλιμενίζονται σε όλες ανεξαιρέτως στις λιμενικές εγκαταστάσεις όλων των χερσαίων ζωνών ευθύνης του ΔΛΤΣύρου στα νησιά Σύρου, Κέας, Κύθνου και Σερίφου, όπως δηλώσουν εγκαίρως και προκαταβολικώς στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΛΤΣύρου την πρόθεσή τους για το διάστημα που επιθυμούν τον ελλιμενισμό των σκαφών τους.