Παραχώρηση παραλιακών χώρων και πεζοδρομίων από το Λιμενικό Ταμείο

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες όλων των καταστημάτων εντός περιοχών αρμοδιότητας του, στα νησιά Σύρο, Κέα, Κύθνο και Σέριφο, ότι με την υπ’ αριθ. 185/05-12-2023 (ΑΔΑ : 6ΒΖ5ΟΡΝ0-ΚΧΩ) απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έγινε ο καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης πεζοδρομίων, παραλιακών χώρων για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως 31/12/2024.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι στους οποίους είχε παραχωρηθεί χώρος για το έτος 2023 (με ή χωρίς αυθαίρετες κατασκευές) και επιθυμούν να τους παραχωρηθεί ο ίδιος χώρος για το έτος 2024 να συμπληρώσουν το σχετικό ΕΝΤΥΠΟ 1 ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.portofsyros.gr ΧΩΡΙΣ να απαιτείται η προσκόμιση λοιπών δικαιολογητικών.

Η αίτηση υποβάλλεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέχρι 31/05/2024 στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ή ηλεκτρονικά στο limeniko@otenet.gr.

Οι λοιποί ενδιαφερόμενοι (με ή χωρίς αυθαίρετες κατασκευές) που δεν τους είχε παραχωρηθεί χώρος για το έτος 2023 ή επιθυμούν να τροποποιηθεί ο χώρος που τους παραχωρήθηκε το έτος 2023, παρακαλούνται να συμπληρώσουν το σχετικό ΕΝΤΥΠΟ 2 ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.portofsyros.gr προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1) Φ/ο άδειας λειτουργίας
2)Τοπογραφικό διάγραμμα (σε 4 αντίτυπα): Εξαρτημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα στο ΕΓΣΑ 87, κατάλληλης κλίμακας, αρμοδίως υπογεγραμμένο και θεωρημένο i) με πλήρη και λεπτομερή αποτύπωση του προς παραχώρηση χώρου (εμφανή όρια, αρίθμηση κορυφών κλπ) σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή του λιμένα ii) με πίνακα συντεταγμένων των προαναφερόμενων κορυφών σε ΕΓΣΑ 87, διαστάσεις της επιφάνειας και εμβαδόν αυτής σε τ.μ. και τέλος iii) με απεικόνιση οριογραμμής αιγιαλού, παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα (κόκκινη, κίτρινη και πράσινη γραμμή αντίστοιχα) με τις αντίστοιχες αποφάσεις καθορισμού τους. Επιπροσθέτως το Τοπογραφικό Διάγραμμα θα αποστέλλεται και σε επεξεργάσιμη μορφή .dwg σε έκδοση μικρότερη του 2013.
3) Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου μηχανικού ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές στον αιτούμενο για παραχώρηση χώρο ή σε περίπτωση ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών, βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για τη στατική επάρκεια των υφιστάμενων κατασκευών.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι 31/05/2024 στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.
ΑΙΤΗΣΗ-ΕΝΤΥΠΟ 1 2024
ΑΙΤΗΣΗ-ΕΝΤΥΠΟ 2 2024