«Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Ερμούπολης στη Θέση Καρνάγιο»


Η σύμβαση αφορά την Πράξη με τίτλο : «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Ερμούπολης στη Θέση Καρνάγιο», (με κωδικό ΟΠΣ MSI 5098765), που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα CLLD/Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό : 63.1-CLLD.23. Φορέας χρηματοδότησης της πράξης είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. με αρχικό προϋπολογισμό 166.489,00 €.
Αντικείμενο της πράξης είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του Αλιευτικού Καταφυγίου στην περιοχή “Καρνάγιο”, το οποίο βρίσκεται στην Ερμούπολη, εντός της καθορισμένης ζώνης λιμένος (ΦΕΚ 983Δ/1986) και είναι στην αρμοδιότητα του ΔΛΤ Σύρου και στοχεύει στη επίλυση των λειτουργικών προβλημάτων με τη δημιουργία σύγχρονου πυροσβεστικού δικτύου για περίπτωση προστασίας από πυρκαγιά, την ασφαλή διέλευση ατόμων ΑΜΕΑ και ατόμων με προβλήματα όρασης, καθώς και την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά προβλήματα στην επιβίβαση και αποβίβαση στα σκάφη, με τη βοήθεια ειδικού αναβατορίου. Επίσης στοχεύει στη δημιουργία ασφαλούς ζώνης διέλευσης των χρηστών και των επισκεπτών, μέσω του διαχωρισμού του χώρου του καταφυγίου, από το χώρο στάθμευσης οχημάτων και την παραλιακή οδό. Τέλος θα συμβάλει στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων (νερού και ρεύματος), καθώς και στην αναβάθμιση του φωτισμού στην περιοχή.