Αποφάσεις 3ης συνεδρίασης 21ης Δεκεμβρίου 2020

1.Απόφαση 169-2020 Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανέλκυση του ναυαγίου του πλοίου DORDUNCU πλησίον λιμένα Κορησσίας Κέας.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%931%CE%9E%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-4%CE%A8%CE%93

2.Απόφαση 170-2020 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών έργου «Διάφορες εργασίες επισκευών Χ.Ζ. ν. Σερίφου».

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A62%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%98%CE%91%CE%A6

3.Απόφαση 171-2020 Έγκριση 1ης τροποποίησης μελέτης και 1ου ΑΠ έργου «Επισκευή ανωδομής  και βελτίωση περίφραξης στην περιοχή από την πλατεία Κανάρη έως την περιοχή Νησάκι λιμένα Ερμούπολης».

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%96%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A394

4.Απόφαση 172-2020 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες έτους 2021 υπαλλήλων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A1%CE%9C%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-67%CE%94

5.Απόφαση 173-2020 Προτεινόμενες περιοχές παραχώρησης δικαιώματος χρήσης χώρων δικαιοδοσίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A3%CE%A8%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9D%CE%956

6.Απόφαση 174-2020 Καθορισμός ανταλλάγματος κατάληψης πεζοδρομίων-παραλιακών χώρων δικαιοδοσίας  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%966%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A7%CE%9E%CE%9F

7.Απόφαση 175-2020 Έγκριση όρων επαναληπτικής φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης παραλιακού χώρου 60,00 τ.μ. εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Αζολίμνου ν.Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9336%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-8%CE%A95

8.Απόφαση 176-2020 Οφειλές από λιμενικά τέλη επιβατών και οχημάτων Εταιρειών SEA JETS έως τον Σεπτέμβριο 2020

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A998%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-17%CE%9E

9.Απόφαση 177-2020 Έγκριση πρότασης δημιουργίας Συνοριακού Σημείου Διέλευσης (Σ.Σ.Δ.) λιμένα Σύρου και εγχειριδίου λειτουργικών διαδικασιών και σχεδίων εισερχομένων και εξερχομένων ροών.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9E5%CE%97%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A8%CE%A5%CE%94

10.Απόφαση 178-2020 Έγκριση μελέτης Διαμόρφωση χώρου αναμονής ΤΑΞΙ στο λιμένα ν. Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9F%CE%97%CE%91%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9A%CE%9F0

11.Απόφαση 179-2020 Έγκριση μελέτης Διαμόρφωση τμήματος Μ. Γιαλού ν. Σύρου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%985%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9D49

12.Απόφαση 180-2020 Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους για λογιστική τακτοποίηση.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A9%CE%955%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-03%CE%96

13.Απόφαση  181-2020 Συγκρότηση Επιτροπής ΠΔ 715/79.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A5%CE%965%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9D3%CE%92

14.Απόφαση 182-2020 Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/68%CE%A4%CE%94%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9C%CE%A8%CE%94

15.Απόφαση 183-2020 Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9220%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%976%CE%A0

16.Απόφαση 184-2020 Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%99%CE%9C1%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-0%CE%93%CE%9F