Kαθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης πεζοδρομίων παραλιακών χώρων

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός περιοχών αρμοδιότητας του, στα νησιά Σύρο, Κέα, Κύθνο και Σέριφο, ότι με την υπ’αριθ. 132/17-10-2022 (ΑΔΑ : Ω59ΘΟΡΝ0-0ΚΨ) απόφαση έγινε ο καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης πεζοδρομίων, παραλιακών χώρων για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως 31/12/2023.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι στους οποίους έχει παραχωρηθεί χώρος για το έτος 2022 και επιθυμούν να τους παραχωρηθεί ο ίδιος χώρος για το έτος 2023 να συμπληρώσουν το σχετικό ΕΝΤΥΠΟ 1 ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.portofsyros.gr ΧΩΡΙΣ να απαιτείται η προσκόμιση λοιπών δικαιολογητικών.
Η αίτηση υποβάλλεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέχρι 31/12/2022 στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

Οι λοιποί ενδιαφερόμενοι που δεν τους είχε παραχωρηθεί χώρος για το έτος 2022 ή επιθυμούν να τροποποιηθεί ο χώρος που τους παραχωρήθηκε το έτος 2022 ή δεν υποβάλλουν την ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ της προηγούμενης παραγράφου έως 31/12/2022, να συμπληρώσουν το σχετικό ΕΝΤΥΠΟ 2 το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.portofsyros.gr προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας
2. Τοπογραφικό διάγραμμα (4 πρωτότυπα) υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο να απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος σε σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού-παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα, η ακριβής έκτασή του σε τ.μ. και ο σκοπός παραχώρησης. Επί του τοπογραφικού διαγράμματος θα αναγράφεται η απόφαση καθορισμού Χ.Ζ., η εγκριτική αυτής απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Νομάρχη και το ΦΕΚ δημοσίευσής της (εφόσον υπάρχει)
3. Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου μηχανικού ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές στον αιτούμενο για παραχώρηση χώρο ή σε περίπτωση ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών, βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για τη στατική επάρκεια των υφιστάμενων κατασκευών
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι 31/01/2023 στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΝΤΥΠΟ (2)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2023

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΝΤΥΠΟ (1)

Προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση περιπτέρου στη Χερσαία Ζώνη λιμένα Σύρου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση περιπτέρου στη Χερσαία Ζώνη λιμένα Σύρου μπροστά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως περίπτερο προβολής τουριστικού και πολιτιστικού περιεχομένου, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ. 128/17-10-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (ΑΔΑ 6ΦΒ0ΟΡΝ0-ΗΜ2). Η δημοπρασία θα είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στις 29-11-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 ενώπιον της επιτροπής που ορίζουν οι διατάξεις του Π.Δ. 715/79 (ΦΕΚ Α΄212). Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη, η δημοπρασία θα επαναληφθεί χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα την 07-12-2022.

Πρώτη προσφορά για το ετήσιο αντάλλαγμα ορίζεται το ποσόν των 1.500,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 3% Χαρτοσήμου, 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου και ΕΚΟΕΜΝ 3%.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου Τηλ.22810-81667 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Ερμούπολη, 21/10/2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ
ΚΑΝΔΙΩ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων

Το παρόν Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ΦΔΛ σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017 για ένα (1) μήνα, δηλαδή έως 13/11/2022, για παρατηρήσεις. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους εντός του προηγούμενου διαστήματος στο email limeniko@otenet.gr

ΕΞΩΦΥΛΛΟ & ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ
ΚΕΦ 1 - ΕΙΣΑΓΩΣΗ
ΚΕΦ 2 - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΕΦ 3 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΚΕΦ 4 - ΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΚΕΦ 5 -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΕΦ 6 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΚΕΦ 7 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΕΦ 8 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΚΕΦ 9 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Το ταμείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου θα παραμείνει κλειστό από 12/9/2022 έως και 23/9/2022

Ενημερώνουμε τους πολίτες και τους επισκέπτες της Σύρου ότι το ταμείου του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Σύρου θα παραμείνει κλειστό από 12/9/2022 έως και 23/9/2022. Για την εξυπηρέτησή σας
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους τηρούμενους στις τράπεζες λογαριασμούς της Υπηρεσίας.
Τράπεζα Πειραιώς ΙΒΑΝ GR52 0172 7100 0057 1001 7689 636
ALPHA BANK ΙΒΑΝ GR67 0140 6260 6260 0233 0005 539.

Παραχώρηση ατελώς πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα σε Χερσαία Ζώνη λιμένα – Μείωση ανταλλάγματος παραχώρησης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ως παραχωρησιούχοι στους χώρους των χερσαίων ζωνών λιμένων αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 130 Ν. 4964/2022, μέχρι την 31η.10.2022 επιτρέπεται, με αίτηση του ενδιαφερόμενου χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η επέκταση του χώρου, ο οποίος έχει παραχωρηθεί σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για απλή χρήση, μέχρι και τη συμπλήρωση του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών σκίασης, σε χερσαία ζώνη λιμένα, κατά τα οριζόμενα του άρθρου 24 του Ν. 2971/2001 (Α’ 285), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2, με απόφαση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα και κατόπιν γνώμης της κατά τόπο αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.
Εφόσον δεν είναι δυνατή η κατά τα ανωτέρω επέκταση, επιτρέπεται, με αίτηση του ενδιαφερόμενου, η μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος της παραχώρησης απλής χρήσης μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%) για τους μήνες εφαρμογής του νόμου. Κατόπιν απόφασης του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.

Φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιούμενης Χερσαίας Ζώνης Όρμου Βουρκαρίου (Περιοχή Γιαλισκάρι) Ν. Κέας

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιούμενης Χερσαίας Ζώνης Όρμου Βουρκαρίου (Περιοχή Γιαλισκάρι) Ν. Κέας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για Αναψυκτήριο-Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ. 95/26-07-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (ΑΔΑ : ΡΩ91ΟΡΝ0-ΞΞ7). Η δημοπρασία θα είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στις 26/08/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 ενώπιον της επιτροπής που ορίζουν οι διατάξεις του Π.Δ. 715/79 (ΦΕΚ Α΄212).

Πρώτη προσφορά για το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσόν των 2.100,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 3% Χαρτοσήμου, 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου και ΕΚΟΕΜΝ 3%.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου Τηλ.22810-81667 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Ερμούπολη, 29/07/2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΚΑΝΔΙΩ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

Φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιούμενης Χερσαίας Ζώνης Όρμου Αζολίμνου Ν. Σύρου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εντός εξομοιούμενης Χερσαίας Ζώνης Όρμου Αζολίμνου Ν. Σύρου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για Αναψυκτήριο-Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ. 94/26-07-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (ΑΔΑ : 6ΣΘΗΟΡΝ0-ΒΑΞ). Η δημοπρασία θα είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στις 26/08/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 ενώπιον της επιτροπής που ορίζουν οι διατάξεις του Π.Δ. 715/79 (ΦΕΚ Α΄212).

Πρώτη προσφορά για το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσόν των 1.500,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 3% Χαρτοσήμου, 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου και ΕΚΟΕΜΝ 3%.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου Τηλ.22810-81667 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Ερμούπολη, 29/07/2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΚΑΝΔΙΩ ΜΑΡΑΓΚΟΥ