Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου

Η σύμβαση αφορά την Πράξη με τίτλο : «Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου», (με κωδικό ΟΠΣ MIS 5000658), που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου 2014-2020. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με αρχικό προυπολογισμό €1.339.138,00

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του εγκεκριμένου Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας, καθώς και την ταχύτερη και αμεσότερη κινητοποίηση του μηχανισμού ασφάλειας του λιμένα στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Βασικό κριτήριο σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος είναι η ανάπτυξη ενός Κέντρου Ασφάλειας, εντός του λιμένα, όπου θα συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο, μέσω εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, το σύνολο των πληροφοριών ασφάλειας. Μέσω του κέντρου αυτού, όλες οι πληροφορίες (δεδομένα, εικόνες, φωνή, video κλπ.) θα μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο, στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Τοπικής Λιμενικής Αρχής, μέσω δικτύου δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένα το σύστημα ασφαλείας του λιμένα θα αποτελείται από διάφορα υποσυστήματα τα οποία συνοπτικά είναι τα ακολούθα:

  1. Υποσύστημα επιτήρησης με κάμερες
  2. Ηλεκτρολογικός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός
  3. Φορητοί Φράκτες
  4. Φορητό Σύστημα Φωτισμού
  5. Ιστοί
  6. Υποσύστημα ελέγχου πρόσβασης
  7. Υποσύστημα ηχητικής αναγγελίας μηνυμάτων
  8. Κέντρο Ελέγχου

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  Η σύμβαση αφορά την Πράξη με τίτλο : «Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου», (με κωδικό ΟΠΣ MIS 5000658), που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου 2014-2020, αρχικός προυπολογισμός €1.339.138,00