Αποφάσεις συνεδρίασης 11 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών και είσπραξη λιµενικών τελών στις ΧΖ ευθύνης ∆ΛΤΣ για την περίοδο από 25/12/2015 έως 24/5/2016(Σύµβαση 1859/25-5-15 Α∆ΑΜ:15SYMV002822441 ΑΠΌΦΑΣΗ Πολυετούς 201/2015 Α∆Α 7ΨΖΑΟΡΝ0ΥΜ0) αποφαση 1-2016 ΩΒΩΓΟΡΝ0-Ω2Ε
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την συντήρηση ηλεκτροφωτισµού ΧΖ ν.Σύρου για την περίοδο από 11/12/2015 έως 10/5/2016 (Σύµβαση 1663/11-5-2015 Α∆ΑΜ:15SYMV002825551 Απόφαση Πολυετούς 324/2015 Α∆Α 708ΓΟΝ0-9ΤΣ) αποφαση 2-2016 Ω1Κ4ΟΡΝ0-Ξ6Χ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών στα καταφύγια σκαφών Φοίνικα Αγκαθωπών από 22/12/2015 έως 21/6/2016 (Σύµβαση 2261/22-6-2015 Α∆ΑΜ:15SYMV002865235 Απόφαση Πολυετούς 325/2015 Α∆Α Ψ405ΟΡΝ0-ΠΙΝ) αποφαση 3-2016 ΟΡΘΗ 73ΥΔΟΡΝ0-Ε3Β (1)
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας επιβατικού σταθµού λιµένα Ερµούπολης από 26/12/2015 έως 25/3/2016 (Σύµβαση 1007/26-3-2015 Α∆ΑΜ:15SYMV00268072 Απόφαση Πολυετούς 326/2015 76Β6ΟΡΝ0-ΜΞΖ) αποφαση 4-2016 6ΛΠ0ΟΡΝ0-16Δ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας επιβατικού σταθµού και γραφείων ∆ΛΤΣ για την περίοδο από 8/12/2015 έως 7/5/2016 (Σύµβαση 1642/8-5-2015 Α∆ΑΜ:15SYMV002768986 Απόφαση Πολυετούς 327/2015 Α∆Α 6Π3ΙΟΡΝ0-Ψ5Υ) αποφαση 5-2016 751ΚΟΡΝ0-2Ν0
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών καθαρισµού θαλασσίου χώρου λιµένα Ερµούπολης για την περίοδο από 27/12/2015 έως 16/3/2016(Σύµβαση 1024/2015 Α∆ΑΜ: 15SYMV002678923 Απόφαση Πολυετούς 328/2015 Α∆Α Ω70ΠΝ0-Ι∆Σ) αποφαση 6-2016 Ω0Η3ΟΡΝ0-0ΘΕ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας των λιµενικών εγκαταστάσεων αρµοδιότητας ∆ΛΤΣ για το διάστηµα από 1/1/2016 έως 1/7/2016 (Σύµβαση 2438/2-7-2015 Α∆ΑΜ:15SYMV002890235 Απόφαση Πολυετούς 329/2015 Α∆Α ΩΕΒΙΟΡΝ00ΜΩ) αποφαση 7-2016 ΨΠ4ΧΟΡΝ0-ΕΙΚ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών τήρησης διπλογραφικού συστήµατος και σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2016 για την περίοδο από 1/1/2016 έως 30/11/2016 αποφαση 8-2016 6ΨΛΒΟΡΝ0-9Χ2
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για επισκευή υφάλου τµήµατος κρηπιδοτοίχου λιµένα Κορησσίας Κέας αποφαση 9-2016 ΨΦΑΘΟΡΝ0-ΟΤΙ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για αποκατάσταση χρωµατισµων λιµένα Σύρου αποφαση 10-2016 6ΦΛ8ΟΡΝ0-Η2Ο
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για ύφαλες επισκευές στον προβλήτα αλιευτικών σκαφών λιµένα Μέριχα αποφαση 11-2016 ΩΨΧ4ΟΡΝ0-9Υ6
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για έλεγχο και τοποθέτηση πλωτών προβλητών στα Λουτρά ν.Κύθνου αποφαση 12-2016 7ΞΒΚΟΡΝ0-ΧΓΖ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για πληρωµή λογαριασµών ∆ΕΗ κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών του ΛΤΣ Σύρου και την πληρωµή λογαριασµών ρεύµατος φωτισµού δρόµων πλατειών και κοινόχρηστων χώρων αρµοδιότητας ∆ΛΤ Σύρου καθώς και την πληρωµή δαπανών για νέες συνδέσεις αποφαση 13-2016 9ΞΙ4ΟΡΝ0-706 (1)
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζηµίωσης των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και τα έξοδα κίνησης των υπηρεσιακών τους µετακινήσεων-Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή δαπανών µετακίνησης του Προέδρου του ∆ΛΤΣ για υπηρεσιακούς λόγους και για διεκπεραίωση υποθέσεων της Υπηρεσίας-Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή οδοιπορικών εξόδων και αποζηµίωσης  µετακινουµένων τεχνικών υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους ή συµµετοχή σε επιµορφωτικά σεµινάρια και συνέδρια αποφαση 14-2016 Ω1ΚΤΟΡΝ0-Φ56
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την αντιµετώπιση δαπανών ύδρευσης κοινόχρηστων χώρων λιµένων αρµοδιότητας ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου και τις δαπάνες νέων συνδέσεων καθώς και για την πληρωµή λογαριασµών νερού των κτιρίων στέγασης του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου αποφαση 15-2016 ΟΡΘΗ Ω6ΓΞΟΡΝ0-Ρ4Κ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για πληρωµή προµηθειών τραπεζών επί των εισερχοµένων εµβασµάτων επ ονόµατι ∆ΛΤ  Σύρου αποφαση 16-2016 ΩΚΧΟΟΡΝ0-ΥΔ0
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή στους ναυτικούς πράκτορες-ναυτ.εταιρείες προµήθειας επί των εισητηρίων επιβατών και οχηµάτων
Ο
αποφαση 17-2016 7ΗΗΛΟΡΝ0-ΑΗΧ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη της υποχρεωτικής εισφοράς 3% υπερ ΤΑΝ επί των εσόδων από παραβάσεις ΚΟΚ σύµφωνα µε το Ν.2575/1998 ΦΕΚ 23Α/4-2-1998 αποφαση 18-2016 9ΑΥΧΟΡΝ0-ΓΡΒ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή υποχρεωτικής εισφοράς 3% υπέ ΕΚΟΕΜΝ επί των εισπράξεων από εκµισθώσεις χερσαίων ζωνών λιµένων και εξοµοιούµενων προς αυτές χώρων σύµφωνα µε την υπ αριθµ.1329.1/14/5-9-2007 Υπ.Απόφαση του Υπ.Ναυτιλίας αποφαση 19-2016 ΨΟΚΔΟΡΝ0-8ΓΦ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή υποχρεωτικής εισφοράς 5% υπέρ ΜΤΝ επί των εισπράξεων λιµενικών τελών σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν.2399/96 ΦΕΚ 90/27-5-96 και επί των εισπράξεων από κλήσεις ΚΟΚ σύµφωνα µε το Ν.4150/13 άρθρο 10 ΦΕΚ 102/29-4-13 αποφαση 20-2016 75Κ3ΟΡΝ0-ΑΚΒ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών δηµοσίευσης προκηρύξεων που τα έξοδα βαρύνουν τους αναδόχους (ανταποδοτικό) αποφαση 21-2016 ΨΠ9ΩΟΡΝ0-2ΝΘ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωµή δαπανών προµήθειας γραφικής ύλης και ειδών γραφείου για τις ανάγκες των γραφείων του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου αποφαση 22-2016 ΩΦ5ΖΟΡΝ0-6Ρ5
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωµή δαπανών βιβλιοδέτησης και εκτυπώσεων µπλόκ είσπραξης τελώνδικαιωµάτων-προστίµων υπέρ ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρουεκτυπώσεων φωτογραφιών(Πρωτογενές αίτηµα 192/25-1-2016 16REQ003687762) αποφαση 23-2016 ΨΒ5ΘΟΡΝ0-ΥΕΒ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια φωτοτυπικού χάρτου και εντύπων µηχανογράφησης αναλωσίµων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Πρωτογενές αίτηµα 193/25-1-2016 16REQ003687957) αποφαση 24-2016 Ψ8Υ8ΟΡΝ0-ΚΡΔ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών γενικής φύσεως (Πρωτογενές αίτηµα 194/25-1-2016 16REQ003688140) αποφαση 25-2016 ΨΛΖΟΟΡΝ0-0Υ0
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή πάγιου τέλους (STAND BY)για την εκτέλεση κατ’αποκλειστικότητα των εργασιών παραλαβής των πετρελαιοειδών καταλοίπων των δεξαµενών και των πλοίων που προσεγγίζουν τους λιµένες ευθύνης του ∆ΛΤ Σύρου από 14/1/2015 έως 13/1/2016 ως σύµβαση 90/2014 αποφαση 26-2016 6Ο2ΜΟΡΝ0-4Λ1
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής τους σε σεµινάρια ή συνέδρια (Πρωτογενές αίτηµα 214/27-1-2015 16REQ003709893) αποφαση 27-2016 61ΛΨΟΡΝ0-56Ο
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη εξόδων λοιπών δηµοσιεύσεων-έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών δηµοσίευσης προκηρύξεων διαγωνισµών  και έγκριση διάθεσης πίστωσης για δηµοσίευση οικονοµικών καταστάσεων (ισολογισµό,προϋπολογισµό κλπ) αποφαση 28-2016 6ΧΨΥΟΡΝ0-Ν5Π
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή ετήσιας συνδροµής στην πλήρη βάση νοµικών πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ µέσω διαδικτύου για το έτος 2016 (Πρωτογενές αίτηµα 143/20-1-2016 16REQ003793860) αποφαση 29-2016 76Θ2ΟΡΝ0-ΝΛΥ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την ετήσια συνδροµή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών της ∆ήµος Net (Πρωτογενές αίτηµα 81/14-1-2016 16REQ003793973) αποφαση 30-2016 Ω7ΗΔΟΡΝ0-ΩΓΑ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων παροχής νερού-ρεύµατος Χ.Ζ. Σύρου t (Πρωτογενές αίτηµα 98/15-1-2016 16REQ003796071) αποφαση 31-2016 ΨΩΣΔΟΡΝ0-Ε2Τ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή Α δόσης υπέρ ΡΑΛ για το έτος 2016 αποφαση 32-2016 ΟΡΘΗ 7ΒΕΝΟΡΝ0-ΦΧΩ
Συγκρότηση Επιτροπής διενεργείας δηµοπρασιών του Π.∆.270/81 δι εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων αποφαση 33-2016 7Ε62ΟΡΝ0-ΨΘΖ
«‘Ορισµός Επιτροπής εκτίµησης εκποιουµένων ή εκµισθουµένων  ακινήτων ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου» αποφαση 34-2016 ΩΧΚΛΟΡΝ0-ΝΣΝ
∆ιόρθωση-διαγραφή από χρηµατικό κατάλογο  της Υπηρεσίας που αφορούν βεβαιωµένα στη ∆.Ο.Υ. αποφαση 35-2016 76ΙΦΟΡΝ0-ΤΑΡ
Ορισµός εκπροσώπου για τη συγκρότηση γνωµοδοτικής επιτροπής για θέµατα ανέλκυσης,αποµάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων εντός θαλάσσιας ζώνης ευθύνης ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου αποφαση 36-2016 7Λ81ΟΡΝ0-Τ2Δ
Ανάκληση απόφασης 34/2015 ∆ιοικητικού Συµβουλίου ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου που αφορά παραχώρηση παραλ.χώρου  χερσαίας ζώνης λιµένα Φοίνικα ν.Σύρου στον κ.∆ουράτσο Αντώνιο και διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους της Υπηρεσίας λόγω διακοπής λειτουργίας καταστήµατος αποφαση 37-2016 6ΗΟ6ΟΡΝ0-Ν4Μ
Τροποποίηση απόφασης 320/2015 ∆ιοικητικού Συµβουλίου ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου στους Θ.Κτιστάκη-Α.Αρβανιτάκη ΟΕ ως προς το χρονικό διάστηµα λόγω αποχώρησης από την επιχείρηση αποφαση 38-2016 6ΡΨΓΟΡΝ0-9ΕΘ
Αίτηµα Αντώνιου ∆ελαβίνια για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιµένα Μέριχα ν.Κύθνου αποφαση 39-2016 ΩΨ6ΓΟΡΝ0-5ΓΜ
Εγκριση πραγµατοποιηθείσας µετακίνησης Προέδρου ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου στην Αθήνα αποφαση 40-2016 ΩΦΩ2ΟΡΝ0-3ΡΨ