Αποφάσεις συνεδρίασης 23 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF
Προγραμματισμός προμηθειών σε υλικά καθαριότητας για την περίοδο από 1/6/2016 έως 31/5/2017 για τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 41-2016 6ΘΓΩΟΡΝ0-ΥΤ3
Εγκριση κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για το Συριανό Καρναβάλι 2016 αποφαση 42-2016 ΩΖ13ΟΡΝ0-0ΛΥ
Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ έργου Επισκευή υπαρχόντων πεζοδρομίων και τοίχου αντιστήριξης προσήνεμου μόλου λιμένα Ερμούπολης αποφαση 43-2016 7ΗΓΞΟΡΝ0-63Λ
Αίτημα Φίλιππα Ειρήνης για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Μέριχα ν.Κύθνου αποφαση 44-2016 ΩΔΞ5ΟΡΝ0-ΤΦΞ
Αίτημα Κρινάς ΑΕ για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν.Σερίφου αποφαση 45-2016 7ΒΑ3ΟΡΝ0-Γ6Φ
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έτους 2016 αποφαση 46-2016 ΩΥΧ7ΟΡΝ0-Φ78
Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ηµοτικου Λιµενικού Ταµείου Σύρου έτους 2016 αποφαση 47-2016 69ΞΙΟΡΝ0-ΘΓΟ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την συντήρηση εφαρµογών λογισµικού των ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ΛΤΣ και την παροχή υπηρεσιών αποµακρυσµένης τεχνικής υποστήριξης & επιτόπιας παρουσίας (πρωτογενές αίτηµα 458/17-2-2016 16REQ003842278) αποφαση 48-2016 7Α2ΓΟΡΝ0-93Ζ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την διενέργεια ελέγχου της απογραφής έναρξης καθώς και τη διενέργεια τακτικού ελέγχου για την οικονοµική χρήση 2015 (1/1/2015-31/12/2015)από ορκωτό λογιστή (πρωτογενές αίτηµα 472/18-2-2016 16REQ003851590) αποφαση 49-2016 Ψ4ΓΒΟΡΝ0-738
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες έτους 2016 υπαλλήλων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 50-2016 ΩΙ14ΟΡΝ0-ΖΤΓ
Τροποποίηση απόφασης 265/2015 απόφασης ∆Σ ∆ΛΤΣ που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης Κινίου ν.Σύρου στην A.Ξαγοράρης-Ε.Φρέρης ΟΕ ως προς τα τετραγωνικά µέτρα
Ο
αποφαση 51-2016 7ΒΖ2ΟΡΝ0-Μ6Χ
Αίτημα της ΟΕ Λιβάνιος Βικέντιος- Χατζηδάκης Κων/νος για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν.Σερίφου αποφαση 52-2016 ΩΝΗ8ΟΡΝ0-Ι16
Αίτημα Α.Ξαγοράρη -Ε.Φρέρη ΟΕ για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Κινίου ν.Σύρου αποφαση 53-2016 7556ΟΡΝ0-7Ι5
Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Ιστορικού Κέντρου Ερμούπολης αποφαση 54-2016 6Τ1ΡΟΡΝ0-Τ2Π
Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου Επισκευή ράμπας ανέλκυσης σκαφών στη περιοχή Φάμπρικα ν.Σύρου αποφαση 55-2016 ΟΡΘΗ Ω966ΟΡΝ0-3Ν2 (2)
Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου Επισκευή υπαρχόντων πεζοδρομίων και τοίχου αντιστήριξης προσήνεμου μόλου λιμένα Ερμούπολης αποφαση 56-2016 ΩΔΠΓΟΡΝ0-0ΤΘ
Εγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για την εξόφληση νέων συνδέσεων παροχών ρεύµατος στη χερσαία ζώνη ν.Σύρου αποφαση 57-2016 ΟΡΘΗ 7ΥΡ0ΟΡΝ0-3ΞΡ (1)
Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» αποφαση 58-2016 7ΣΙΟΟΡΝ0-ΦΨΓ