Αποφάσεις συνεδρίασης 23 Μαρτίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF
Αντιλογισμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών και είσπραξη λιμενικών τελών στις ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ για την περίοδο από 25/3/2016 έως 24/5/2016 αποφαση 59-2016 6ΕΞΧΟΡΝ0-3ΓΚ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή πρόσθετων τελών και πρόσθετης επιβάρυνσης λόγω υποβολής εκπρόθεσμων ΑΠΔ αποφαση 60-2016 7Χ1ΡΟΡΝ0-ΚΓΒ
Αίτημα Αμοργιανού Παντελή αποφαση 61-2016 6Β02ΟΡΝ0-Ο4Θ
Τροποποίηση απόφασης 92/2015 που αφορά παραχώρηση στην Τζίμα Ευτυχία παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου, ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 62-2016 Ω53ΖΟΡΝ0-ΘΙΝ
Τροποποίηση απόφασης  346/2015 που αφορά παραχώρηση στους  Δαλέζιο Θεοφάνη και Σία ΟΕ παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου, ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 63-2016 7ΑΑΟΟΡΝ0-ΖΡΤ
Τροποποίηση απόφασης 319/2015 που αφορά παραχώρηση στους Φραγκίσκο Περρή και Σία ΟΕ παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου,ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 64-2016 7ΩΕ7ΟΡΝ0-ΤΒΥ
Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ έτους 2016 αποφαση 65-2016 72ΜΒΟΡΝ0-2Ν8
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για συζήτηση προσφυγής κατά της 2/2008 απόφασης του Λιμενάρχη Σύρου αποφαση 66-2016 ΨΚΧΥΟΡΝ0-8ΦΗ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για βιολογικό καθαρισμό 25 υφασμάτινων καρεκλών και δύο υφασμάτινων καναπέδων γραφείων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 67-2016 ΩΜΓ7ΟΡΝ0-Α1Χ
Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού αποφαση 68-2016 67Ο2ΟΡΝ0-Ι9Μ
Ορισμός μελών γνωμοδοτικής Επιτροπής ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων ν.Κέας αποφαση 69-2016 ΩΚ7ΛΟΡΝ0-290
Εγκριση πραγματοποιηθείσας μετακίνησης Προέδρου στη Κέα αποφαση 70-2016 60ΠΞΟΡΝ0-Α6Δ
Επανακαθορισμός τιμών παροχής νερού-ρεύματος στα ελλιμενίζοντα σκάφη στους λιμένες αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 71-2016 ΩΞΩΠΟΡΝ0-1ΣΔ
Αίτημα Κωνσταντίνου Μπαλταζάνη για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν.Κέας αποφαση 72-2016 6ΘΩΤΟΡΝ0-809
Τροποποίηση απόφασης 345/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στους Δημήτριο Βάλβη και Σία ΟΕ ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 73-2016 ΨΞΧΟΟΡΝ0-3ΝΑ
Τροποποίηση απόφασης 349/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στους Νικόλαο Κεχαγιά & Σία ΟΕ ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 74-2016 ΨΙ4ΡΟΡΝ0-ΛΦ5
Τροποποίηση απόφασης 90/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στους Κ.Κοτσιφάκη και Σία ΟΕ ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 75-2016 ΩΚ38ΟΡΝ0-Λ5Ξ
Τροποποίηση απόφασης 96/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στους Ν & Γ Ζιάβρα ΟΕ ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 76-2016 ΩΛ4ΛΟΡΝ0-Σ1Φ
Τροποποίηση απόφασης 89/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στους Ν & Γ Ζιάβρα ΟΕ ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 77-2016 9ΟΚ5ΟΡΝ0-ΔΜΛ
Τροποποίηση απόφασης 20/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στη Μαρία Συλιβάνη ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 78-2016 Ω0ΕΚΟΡΝ0-ΚΣΣ
Τροποποίηση απόφασης 241/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στην ΕΡΜΗΣ Α.Ε. ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 79-2016 7Ζ9ΜΟΡΝ0-Ν5Ο
Τροποποίηση απόφασης 216/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στους Γιατσίδης-Πουλάκης Ο.Ε. ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 80-2016 6ΖΡΔΟΡΝ0-5ΑΩ
Τροποποίηση απόφασης 93/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου στην ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΠΛΥΤΑΣ Ι.Κ.Ε, ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 81-2016 7ΕΨΣΟΡΝ0-6ΓΕ
Τροποποίηση απόφασης 91/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στον Παλαμάρη Νικόλαο, ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 82-2016 7ΗΓΑΟΡΝ0-Β6Β
Τροποποίηση απόφασης 94/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στους Σ.Κακάτση-Ξ.Γρέδη Ο.Ε. ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 83-2016 ΨΒΕΒΟΡΝ0-7ΧΞ
Τροποποίηση απόφασης 239/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στους Ε.Βαμβακούση-Ε.Περρή Ο.Ε. ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 84-2016 627ΖΟΡΝ0-2ΓΠ
Τροποποίηση απόφασης 123/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στους Νικόλαο Βασιλικό και Σία Ο.Ε., ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 85-2016 7ΒΠ6ΟΡΝ0-Ο7Χ
Τροποποίηση απόφασης 420/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στην Ευαγγελία Καρατζά,ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 86-2016 ΩΚΡ8ΟΡΝ0-ΟΕΦ
Τροποποίηση απόφασης 31/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στους Ρ.Μπρασόλα και Γ.Κριτσίνης Ο.Ε. ,ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 87-2016 ΩΠ0ΡΟΡΝ0-ΞΡΘ
Διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους της Υπηρεσίας της Μ.Ρούσσος & Υιοι ΟΕ αποφαση 88-2016 6ΡΝΣΟΡΝ0-4Α5
Τροποποίηση απόφασης 317/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στους Δ.Ξανθάκη και Σία Ο.Ε. , ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 89-2016 ΩΖΨΒΟΡΝ0-32Ζ
Τροποποίηση απόφασης 40/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στους Χ.Πετρουτσάτο & Σία Ο.Ε. ,ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 90-2016 6ΡΗΕΟΡΝ0-73Δ
Αίτημα Ντόκα Γεώργιου για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης αποφαση 91-2016 ΩΒΟΓΟΡΝ0-ΒΩ6
Τροποποίηση απόφασης 350/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης Σύρου στον Κωνσταντίνο Κασιμάτη ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 92-2016 Ω1ΕΛΟΡΝ0-ΤΤΨ
Εγκριση και διάθεση πίστωσης ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης  για την Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας επιβατικού σταθμού Ερμούπολης αποφαση 93-2016 ΟΡΘΗ Ω9ΠΩΟΡΝ0-Φ75
Εγκριση και διάθεση πίστωσης ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης για τον  καθαρισμό  θαλασσίου χώρου λιμένα Ερμούπολης αποφαση 94-2016 7ΚΗΠΟΡΝ0-5ΙΚ
Εγκριση και διάθεση πίστωσης ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης  για την Παροχή υπηρεσιών και είσπραξη λιμενικών τελών Χ.Ζ. ευθύνης ΔΛΤΣ αποφαση 95-2016 ΟΡΘΗ 7ΚΞΟΟΡΝ0-1ΣΚ
Εγκριση και διάθεση πίστωσης ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης  για τον καθαρισμό γραφείων ΔΛΤΣ αποφαση 96-2016 7ΗΨΓΟΡΝ0-3Σ1
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για διάφορες εργασίεςεπισκευές δικτύων ύδρευσης ΧΖ Σύρου αποφαση 97-2016 6ΜΗ7ΟΡΝ0-ΚΦ4
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την κατασκευή ναυδέτων στο καταφύγιο Φοίνικα αποφαση 98-2016 60Γ9ΟΡΝ0-Μ4Α