Αποφάσεις συνεδρίασης Δ.Σ Λιμενικού Ταμείου 22 Οκτωβρίου 2021

1.Απόφαση 251-2021 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρουέτους2021 https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A3%CE%A13%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%96%CE%9A%CE%9F

3.Απόφαση 253-2021 Έγκριση εργασιών μελέτης έργου «Εργασίες βελτίωσης πρόσβασης, κατασκευή πεζοδρομίου και δικτύου φωτισμού στη χερσαία ζώνη Φοίνικα Σύρου»

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%98%CE%A9%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9C3%CE%A5

4.Απόφαση 254-2021 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου «Επίστρωση τμήματος προβλήτας Σερίφου»

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A4%CE%96%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A0%CE%97%CE%A3

5.Απόφαση 255-2021: Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών του έργου «Επισκευή συντήρηση πεζοδρομίων, δαπέδων ανωδομής και ύφαλων σπηλαιώσεων ΧΖ ν.Κύθνου»

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A4%CE%9D8%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-50%CE%A9

6.Απόφαση 256-2021 Απαλλαγή υπολόγου  για τη δαπάνη νέας παροχής στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού  Βουρκαρίου ν. Κέας  και έγκριση απόδοσης λογαριασμού

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/97%CE%A4%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A9%CE%A96

7.Απόφαση 257-2021 Απαλλαγή υπολόγου  για τη δαπάνη νέας παροχής στο δίκτυο χαμηλής τάσης τμήματος του καταφυγίου σκαφών στη θέση ΠΗΔΑΛΙ Μαρίνας Ερμούπολης ν. Σύρου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A9%CE%9C%CE%94%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%92%CE%99%CE%9D

8.Απόφαση 258-2021 Έγκριση ή μη των όρων φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης παραλιακού χώρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 48,00 τ.μ. στη χερσαία ζώνη λιμένα Μέγα Γιαλού ν. Σύρου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A86%CE%928%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A5%CE%95%CE%9B

9.Απόφαση 259-2021 Αίτηση VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ για παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Κινίου ν. Σύρου για τοποθέτηση καλωδίου οπτικής ίνας

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%96%CE%A8%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-3%CE%939

10.Απόφαση 260-2021 Αίτηση Ένωσης Φορτοεκφορτωτών λιμένος και ξηράς Σύρου για παραχώρηση χρήσης χώρου και κτίσματος εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%96%CE%950%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%96%CE%9C%CE%A9

11.Απόφαση 261-2021 Αίτηση ΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λουτρών ν. Κύθνου

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A4%CE%A0%CE%A5%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-7%CE%9F%CE%A7

12.Απόφαση 262-2021 Αίτηση Α ΚΑΙ Δ ΔΕΜΕΝΑΓΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. για παραχώρηση χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Βουρκαρίου ν.Κέας

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%984%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-7%CE%935

13.Απόφαση 263-2021 Τροποποίηση απόφασης 94/2021 που αφορά παραχώρηση στην Πάτσιου Βασιλική  χρήσης παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης λόγω διακοπής λειτουργίας του καταστήματος

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A17%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-51%CE%A6

14.Απόφαση 264-2021 Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης εργασιών έργου «Επισκευή συντήρηση πεζοδρομίων, δαπέδων και ανωδομών ΧΖ ν. Σύρου  ευθύνης ΔΛΤΣ»

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%98%CE%935%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9F%CE%98%CE%99

15.Απόφαση 265-2021 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στον παραλιακό δρόμο Βουρκαρίου ν. Κέας»

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/90%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%932%CE%A8