Αποφάσεις συνεδρίασης Δ.Σ Λιμενικού Ταμείου 02-11-2021 και 16-12-2021

     Απόφαση 267/2021. Αίτηση ΞΥΓΚΑΚΗ-ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. για επέκταση παραχώρησης χρήσης παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης Χ.Ζ. Αζολίμνου ν.Σύρου

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9A%CE%A7%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A13%CE%A0

 

·         Απόφαση 268/2021. Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε. 2022

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%979%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%99%CE%917

·         Απόφαση 269/2021. Έγκριση όρων διακήρυξης – έγκριση  τευχών δημοπράτησης για την μελέτη «Εκπόνηση Μελετών  για την  Βελτίωση και Αναβάθμιση των Υποδομών στη Χ.Ζ. λιμένα Ερμούπολης ν. Σύρου»

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9A%CE%A17%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%A0%CE%954

·         Απόφαση 281/2021. Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου οικ. έτους 2020.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A376%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-7%CE%A9%CE%94

·         Απόφαση 282/2021. Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε. 2022

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/63%CE%A6%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%91%CE%912

·         Απόφαση 283/2021. Έγκριση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης με τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του οικονομικού έτους 2022.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%98%CE%A4%CE%92%CE%9F%CE%A1%CE%9D0-%CE%9D%CE%91%CE%98