Αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσεως χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα δικαιοδοσίας του Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός περιοχών αρμοδιότητας του, στα νησιά Σύρο, Κέα, Κύθνο και Σέριφο, ότι με την υπ’αριθ. 174/2020 (ΑΔΑ : ΩΖ6ΝΟΡΝ0-ΧΞΟ) απόφαση έγινε ο καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης πεζοδρομίων, παραλιακών χώρων για το χρονικό διάστημα από 01/01/2021 έως 31/12/2022.  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι στους οποίους έχει παραχωρηθεί χώρος για το έτος 2021 και επιθυμούν να τους παραχωρηθεί ο ίδιος χώρος για το έτος 2022 να συμπληρώσουν το σχετικό ΕΝΤΥΠΟ 1 το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.portofsyros.gr  προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου μηχανικού ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές στον αιτούμενο για παραχώρηση χώρο ή σε περίπτωση ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών, βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για τη στατική επάρκεια των υφιστάμενων κατασκευών

ΧΩΡΙΣ να απαιτείται η προσκόμιση Τοπογραφικού διαγράμματος (4 πρωτότυπα) υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο να απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι 30/04/2022 στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

Οι λοιποί ενδιαφερόμενοι που δεν τους είχε παραχωρηθεί χώρος για το έτος 2021 ή επιθυμούν να τροποποιηθεί ο χώρος που τους παραχωρήθηκε το έτος 2021 να συμπληρώσουν το σχετικό ΕΝΤΥΠΟ 2 το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.portofsyros.gr  προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας
  2. Τοπογραφικό διάγραμμα (4 πρωτότυπα) υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο να απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος σε σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού-παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα, η ακριβής έκτασή του σε τ.μ. και ο σκοπός παραχώρησης. Επί του τοπογραφικού διαγράμματος θα αναγράφεται η απόφαση καθορισμού Χ.Ζ.,  η εγκριτική αυτής απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Νομάρχη και το ΦΕΚ δημοσίευσής της (εφόσον υπάρχει)
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου μηχανικού ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές στον αιτούμενο για παραχώρηση χώρο ή σε περίπτωση ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών, βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για τη στατική επάρκεια των υφιστάμενων κατασκευών

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι 30/04/2022 στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

 

Σημείωση : Ο ενδιαφερόμενος εντός μηνός από την απόφαση παραχώρησης θα προσκομίζει εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδος ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 500,00 ευρώ υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και με διάρκεια τουλάχιστον δύο μηνών πλέον της διάρκειας παραχώρησης.  Σε περίπτωση μη προσκόμισης της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου έχει δικαίωμα ανάκλησης της παραχώρησης.

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΝΤΥΠΟ (1)

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΝΤΥΠΟ (2)