Ανακοίνωση για τους ιδιοκτήτες σκαφών στο καταφύγιο στη θέση ΠΗΔΑΛΙ ν. Σύρου

 

Δεδομένου ότι με την υπ’αριθ.48/2021 (ΑΔΑ : 9ΡΔΘΟΡΝ0-ΒΗ6) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Σύρου ορίστηκαν οι χερσαίοι χώροι εναπόθεσης σκαφών στο καταφύγιο σκαφών στη θέση ΠΗΔΑΛΙ ν. Σύρου και το αντάλλαγμα αυτών,  και με την υπ’ αριθ. 274/2021 (ΑΔΑ : ΩΖΛ3ΟΡΝ0-0ΛΟ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Σύρου εγκρίθηκε η παραχώρηση χερσαίου χώρου εναπόθεσης σκαφών στη θέση ΠΗΔΑΛΙ ν. Σύρου στους ήδη αιτούντες, Aπαρακαλούνται :

α) οι ιδιοκτήτες σκαφών που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση να προσέλθουν έως και τις 03/06/2022 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Σύρου προκειμένου να ενημερωθούν για την καταβολή του ανταλλάγματος

β) οι ιδιοκτήτες σκαφών που επιθυμούν την παραχώρηση χερσαίου χώρου και δεν έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση παραχώρησης να προσέλθουν έως και τις 03/06/2022 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Σύρου για την υποβολή σχετικής αίτησης και

γ) οι ιδιοκτήτες σκαφών που δεν επιθυμούν την παραχώρηση χερσαίου χώρου να τα απομακρύνουν έως και τις 03/06/2022,

σε διαφορετική περίπτωση θα επιβληθούν τα νόμιμα.