Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγου πολλαπλών παρόχων παροχής υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου  που προέρχονται από πλοία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΟΥ

Η παρούσα πρόσκληση, που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 46/2022 (ΑΔΑ:62ΨΥΟΡΝ0-4ΚΗ) απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Σύρου, δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ΦΔΛ σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017 για δέκα (10) ημέρες , δηλαδή έως 07/06/2022, για παρατηρήσεις. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους εντός του προηγούμενου διαστήματος στο email limeniko@otenet.gr