Πεζοδρόμηση της παραλιακής δημοτικής οδού Κινίου

Σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 13/2022 ( ΑΔΑ: 6ΜΑΨ4653ΠΩ-8ΤΩ) Απόφαση του
Λιμενάρχη Σύρου αποφασίσθηκε η πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού από το ύψος του καταστήματος
«ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ» έως τη συμβολή της με την δημοτική οδό Κινίου, παραπλεύρως του καταστήματος «ΔΥΟ
ΤΖΙΤΖΙΚΙΑ ΣΤΑ ΑΡΜΥΡΙΚΙΑ» και από το ύψος του καταστήματος «ΘΑΛΑΣΣΑ» έως και το κρηπίδωμα
πρόσδεσης μικρών σκαφών στο βόρειο τμήμα του όρμου Κινίου, για το χρονικό διάστημα από 18
Ιουλίου έως και 15 Σεπτεμβρίου κατά τις ώρες 18.00 έως 02.00.