Παραχώρηση ατελώς πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα σε Χερσαία Ζώνη λιμένα – Μείωση ανταλλάγματος παραχώρησης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ως παραχωρησιούχοι στους χώρους των χερσαίων ζωνών λιμένων αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 130 Ν. 4964/2022, μέχρι την 31η.10.2022 επιτρέπεται, με αίτηση του ενδιαφερόμενου χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η επέκταση του χώρου, ο οποίος έχει παραχωρηθεί σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για απλή χρήση, μέχρι και τη συμπλήρωση του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών σκίασης, σε χερσαία ζώνη λιμένα, κατά τα οριζόμενα του άρθρου 24 του Ν. 2971/2001 (Α’ 285), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2, με απόφαση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα και κατόπιν γνώμης της κατά τόπο αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.
Εφόσον δεν είναι δυνατή η κατά τα ανωτέρω επέκταση, επιτρέπεται, με αίτηση του ενδιαφερόμενου, η μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος της παραχώρησης απλής χρήσης μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%) για τους μήνες εφαρμογής του νόμου. Κατόπιν απόφασης του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.