Προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση περιπτέρου στη Χερσαία Ζώνη λιμένα Σύρου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση περιπτέρου στη Χερσαία Ζώνη λιμένα Σύρου μπροστά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως περίπτερο προβολής τουριστικού και πολιτιστικού περιεχομένου, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ. 128/17-10-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (ΑΔΑ 6ΦΒ0ΟΡΝ0-ΗΜ2). Η δημοπρασία θα είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στις 29-11-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 ενώπιον της επιτροπής που ορίζουν οι διατάξεις του Π.Δ. 715/79 (ΦΕΚ Α΄212). Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη, η δημοπρασία θα επαναληφθεί χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα την 07-12-2022.

Πρώτη προσφορά για το ετήσιο αντάλλαγμα ορίζεται το ποσόν των 1.500,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 3% Χαρτοσήμου, 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου και ΕΚΟΕΜΝ 3%.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου Τηλ.22810-81667 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Ερμούπολη, 21/10/2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ
ΚΑΝΔΙΩ ΜΑΡΑΓΚΟΥ