Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο χώρο ελεγχόμενης στάθμευσης στο «Νησάκι»

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 29/2023 (ΑΔΑ: ΩΝ4Λ4653Π0-Ν6Ι) Απόφαση του
Λιμενάρχη Σύρου, απαγορεύεται η κυκλοφορία και η στάθμευση οχημάτων στη
περιοχή Νησάκι την Τρίτη 26-09-2023 από τις 00:00 έως τις 18:00, για τον σκοπό
αυτό και σύμφωνα με τα αναγκαία μέτρα Αστυνόμευσης Τάξης και Ασφάλειας ο
χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης «Νησάκι» Θα παραμείνει κλειστός από τις 00:00
έως τις 18:00 της Τρίτης 26-09-2023 και παρακαλούνται σι οδηγοί των οχημάτων
να τα απομακρύνουν εγκαίρως πριν τις 00:00 της Τρίτης 26-09-2023.
Τα παραπάνω μέτρα μπορεί να αλλάξουν με απόφαση της Λιμενικής Αρχής