Αποφάσεις συνεδρίασης 22 Ιουνίου 2016

Εγκριση πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (αποσφράγιση οικονομικής προσφοράς)Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα πλαίσια του σχεδίου ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης Ερμούπολης

Αποφάσεις συνεδρίασης 10 Ιουνίου 2016

Εγκριση πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά)Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα πλαίσια του σχεδίου ασφάλειας Λ Ε Ερμούπολης

Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ένταξη του έργου «Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», προϋπολογισμού 1.252.742,00 €.