Εθελοντικός καθαρισμός του βυθού στην περιοχή “ΜΕΤΚΑ”

Ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου με το τμήμα Υποβρύχιας Δραστηριότητας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου προσκαλεί όσους συμπολίτες μας θέλουν και επιθυμούν να παρευρεθούν στον εθελοντικό καθαρισμό του βυθού που θα γίνει στην περιοχή ‘’ΜΕΤΚΑ’’ του Νησιού μας την Κυριακή 21 Αυγούστου 2016 και ώρα 11:00 -14:00.

Αποφάσεις συνεδρίασης 10 Αυγούστου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF
Εγκριση και διάθεσης πίστωσης ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού γραφείων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου,WC λιμένα Ερμούπολης και κτιρίου επιβατικού σταθμού λιμένα Ερμούπολης αποφαση 252-2016 ΩΖΖΙΟΡΝ0-0ΒΑ
Τροποποίηση απόφασης 161/2016 σε πολυετή δαπάνη που αφορά Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ενημέρωσης των επιβατών,χρηστών και επισκεπτών λιμένα Ερμούπολης και συντήρηση υπαρχόντων και νέων εφαρμογών αποφαση 253-2016 ΟΡΘΗ ΩΨΝ1ΟΡΝ0-ΙΧΠ (1)
Τροποποίηση απόφασης 418/2015 που αφορά παραχώρηση στην Α & Δ ΠΑΝΟΥ ΑΕ παραλιακού χώρου στην εξομοιούμενη με χερσαία ζώνη λιμένα Λουτρών ν.Κύθνου ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης αποφαση 254-2016 ΟΡΘΗ ΩΚ2ΙΟΡΝ0-9ΡΛ
Εγκριση αρχικής απογραφής και ισολογισμού έναρξης της 1/1/2015 αποφαση 255-2016 76ΦΗΟΡΝ0-ΙΤΖ
Σύνταξη έκθεσης Β τριμήνου 2016 ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 256-2016 ΨΚΙΡΟΡΝ0-Ρ7Κ
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2016 αποφαση 257-2016 ΟΡΘΗ 63ΚΥΟΡΝ0-ΙΥ1
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2016 αποφαση 258-2016 ΟΡΘΗ Ψ7ΛΩΟΡΝ0-Υ7Κ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ενός ψυγείου και μιάς πολυσκούπας για τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 259-2016 ΨΝΨΙΟΡΝ0-Β9Φ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή Β δόσης υπέρ ΡΑΛ έτους 2016 αποφαση 260-2016 Ω17ΘΟΡΝ0-ΛΡΚ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για επισκευές ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ΧΖ Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης αποφαση 261-2016 9Β9ΘΟΡΝ0-Κ9Τ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για επισκευές ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσων ΧΖ Δημοτικής Κοινότητας Ποσειδωνίας αποφαση 262-2016 ΩΧΜ8ΟΡΝ0-Ε0Θ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για διάφορες εργασίες επισκευών-συντήρησης λειτουργικών παρεμβάσεων ΧΖ Δήμου Κύθνου αποφαση 263-2016 76Β3ΟΡΝ0-Ι3Θ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για έλεγχο,επισκευή, αναγόμωση πυροσβεστήρων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 264-2016 6ΞΩΧΟΡΝ0-ΦΕ2
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια πινακίδων(οδοσήμανσης και πληροφοριακές)για τις ανάγκες ΧΖ ευθύνης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 265-2016 6ΑΣ7ΟΡΝ0-ΜΒΜ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για επισκευές ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ΧΖ Δήμου Σερίφου αποφαση 266-2016 99ΜΞΟΡΝ0-Ω0Ψ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για εργασίες συντήρησηςεπισκευής ηλεκτρονικών μηχανημάτων επιτήρησης και αναγγελιών ΧΖ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 267-2016 7Τ62ΟΡΝ0-ΡΝ5
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για επισκευές ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ΧΖ Δήμου Κύθνου αποφαση 268-2016 7ΑΧΥΟΡΝ0-ΨΓΩ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια  και τοποθέτηση συνθετικού δαπέδου στην περιοχή Νησάκι ν.Σύρου αποφαση 269-2016 6ΠΛΠΟΡΝ0-ΣΧ4
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή διοικητικών προστίμων που επιβλήθησαν στην υπηρεσία μας από το Λ/Χ Σύρου αποφαση 270-2016 ΩΔΡΟΟΡΝ0-0ΑΓ
Εγκριση και διάθεσης πίστωσης ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης -έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού-έγκριση όρων διακήρυξης έργου Αντικατάσταση δικτύου και ιστών φωτισμού λιμένα Σερίφου αποφαση 271-2016 Ω4Ε9ΟΡΝ0-7ΜΠ
Εγκριση και διάθεσης πίστωσης ανάληψη υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης για την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και του Δήμου Κέας αποφαση 272-2016 ΩΡΙ3ΟΡΝ0-271
Εγκριση και διάθεσης πίστωσης ανάληψη υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης για την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και του Δήμου Κύθνου αποφαση 273-2016 7Ξ7ΣΟΡΝ0-4ΘΗ
Εγκριση και διάθεσης πίστωσης ανάληψη υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης για την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης αποφαση 274-2016 ΩΚ0ΟΟΡΝ0-Ν4Σ
Τροποποίηση απόφασης 155/2016 ανάληψης πολυετούς δαπάνης για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος αποφαση 275-2016 6ΟΧΙΟΡΝ0-ΝΛΒ
Τροποποίηση απόφασης 392/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν.Κέας στην Βογιατζή Ελένη ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης αποφαση 276-2016 663ΙΟΡΝ0-Ε7Λ
Τροποποίηση απόφασης 39/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στην  Αναστασία Λειβαδάρα και Σία ΟΕ ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 277-2016 ΟΡΘΗ Ω7ΜΓΟΡΝ0-7Η2
Τροποποίηση απόφασης 35/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου Σερίφου στην E.BONERA-M.TURRINI OE ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης αποφαση 278-2016 ΟΡΘΗ ΩΞΑΩΟΡΝ0-Λ4Φ
Εγκριση πρακτικού φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κτιρίου ιδιοκτησίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στη χερσαία ζώνη λιμένα Λιβαδίου ν.Σερίφου.- αποφαση 279-2016 ΟΡΘΗ 7ΤΗΡΟΡΝ0-Υ07
Αίτημα Καπέλλα Λεονάρδου για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου αποφαση 280-2016 ΨΨΣΞΟΡΝ0-1Τ0
Αίτημα Ρούσσου Ιωάννας και Σία ΟΕ για παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Αζολίμνου ν.Σύρου αποφαση 281-2016 ΟΡΘΗ ΨΩΨΟΟΡΝ0-ΕΘ2
Αίτηση Δημητρίου Σαλούστρου για παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Αζολίμνου ν.Σύρου αποφαση 282-2016 ΨΚΙ7ΟΡΝ0-ΩΤΡ
Αίτημα Κωνσταντίνου Γερούτση για παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν.Κέας αποφαση 283-2016 64ΜΓΟΡΝ0-Μ74
Αίτημα Ιωάννη Πάνου για παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώλης λιμένα Λουτρών ν.Κύθνου αποφαση 284-2016 Ψ9ΡΠΟΡΝ0-ΘΚ0
Αίτημα Ματθαίου Παπαευαγγέλου για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου αποφαση 285-2016 9ΖΑ0ΟΡΝ0-7ΝΖ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης-Ανάθεση σύνταξης χωροταξικής μελέτης στα πλαίσια εκπόνησης master plan για τις λιμενικές εγκαταστάσεις στον κόλπο Αγίου Νικολάου ν.Κέας αποφαση 286-2016 ΟΡΘΗ ΨΣΜΤΟΡΝ0-ΗΓΤ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης-Ανάθεση έργου Υφαλες επισκευές στο προβλήτα κρουαζιεροπλοίων λιμένα Ερμούπολης αποφαση 287-2016 ΟΡΘΗ 6ΘΨΓΟΡΝ0-Ζ13
Εγκριση διάθεσης πίστωσης-Ανάθεση έργου Επισκευή υφάλου τμήματος κρηπιδότοιχου αλιευτικού καταφυγίου Ερμούπολης αποφαση 288-2016 969ΜΟΡΝ0-Α9Ι
Εγκριση ολιγοήμερης παράτασης σύμβασης παροχής υπηρεσιών ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 289-2016 ΩΛΑΦΟΡΝ0-ΦΨΣ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λιμένα Ερμούπολης αποφαση 290-2016 720ΥΟΡΝ0-ΣΔΧ
Αίτημα του Λυκείου των Ελληνίδων Σύρου αποφαση 291-2016 6ΩΔΑΟΡΝ0-0ΓΗ
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για συζήτηση προσφυγής κατά της αριθμ.6707/16-9-2009 απόφασης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων/Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος για επιβολή προστίμου αποφαση 292-2016 Ψ1ΨΓΟΡΝ0-ΡΕ3
Χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας της μελέτης ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΚΙΝΙΟΥ Ν.ΣΥΡΟΥ αποφαση 293-2016 ΨΤΖΥΟΡΝ0-53Ζ
Καθορισμός χώρου που εξομοιώνεται με ζώνη λιμένα περιοχής Αζολίμνου ν.Σύρου αποφαση 294-2016 7Ρ0ΕΟΡΝ0-83Λ

Συνεδρίαση Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Σας ενημερώνουμε ότι στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου την Τετάρτη 10/8/2016 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί  συνεδρίαση  του Διοικητικού  Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Ενημέρωση για χώρους στάθμευσης

Το PARKING στην περιοχή «Νησάκι» λειτουργεί καθημερινά τις ώρες 10.00 έως 22.00.

Για την εξυπηρέτησή σας μπορείτε επίσης να σταθμεύσετε το αυτοκίνητό σας στα παρακάτω σημεία:

 • PARKING «Μαρινόπουλου» (οδός Ηρώων Πολυτεχνείου)
 • PARKING στο Κλειστό Γυμναστήριο (οδός Ηρώων Πολυτεχνείου)
 • PARKING στο Καρνάγιο
 • PARKING «Μπαμπαγιώτειο» (οδός Νικηφόρου Μανδηλαρά)
 • PARKING κλειστό πλησίον ΙΚΑ (οδός Αντ. & Ευαγγ. Μπαρμπέτα)

 

Για τη μεταφορά σας από και προς τους παραπάνω χώρους στάθμευσης μπορείτε να χρησιμοποιείτε δωρεάν τη δημοτική συγκοινωνία (mini bus).

Ευχαριστήριο προς καταστήματα-ανθοπωλεία

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, ευχαριστεί τα παρακάτω Καταστήματα (ανθοπωλεία):

 • ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗ (Γ. Ρούσσος)
 • ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΥΛΗ (Ν. Μιχάλοβιτς)
 • ΕΔΕΜ (Μαρία Βακονδίου)
 • ΛΙΛΙΟΥΜ (Μάριος Μπογιατζής)
 • ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ (Γιάννης Πρίντεζης) και
 • ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ (Μάρκος & Ιωσήφ Μαραγκός)

για την πρωτοβουλία τους και σύμφωνη γνώμη μας, να φυτέψουν εποχιακά λουλούδια στο χώρο που προορίζεται η εγκατάσταση του μνημείου της Εθνικής Αντίστασης, μέχρις ότου γίνει αυτή.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους κους Γιώργο Ρούσσο, Νίκο Μιχάλοβιτς και Μάριο Μπογιατζή οι οποίοι ασχολήθηκαν με το φύτεμα των φυτών.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 

Υποβρύχιος καθαρισμός στο λιμάνι της Ερμούπολης

Η Ομάδα αυτοδυτών και Ελεύθερων δυτών του Ν. Ο. Σύρου, στο πλαίσιο του προγράμματος “Καθαρές θάλασσες” πραγματοποίησαν υποβρύχιο καθαρισμό στο λιμάνι της Ερμούπολης, περισυλλέγοντας άχρηστα αντικείμενα που με την πάροδο του χρόνου μολύνουν τον βυθό της θάλασσας.

Την πρωτοβουλία αυτή, που γίνεται τα τελευταία τέσσερα χρόνια, στηρίζει το Λιμενικό Ταμείο Σύρου με οποιοδήποτε τρόπο και μέσον του ζητηθεί.

Εφέτος εκτός από το λιμάνι της Ερμούπολης, καθαρίστηκαν ο όρμος Αχλαδιού, ο όρμος Κινίου και η Μαρίνα στον Φοίνικα.

Πολλά συγχαρητήρια στους εθελοντές αθλητές, που με αυτή τους την κίνηση, αποδεικνύουν ότι όταν θέλουμε μπορούμε “όλοι μαζί” να βελτιώσουμε το παρόν και το μέλλον του νησιού μας.

Προσωρινή θέση παραμονής των ΤΑΞΙ για το Σαββατοκύριακο

Λόγω της διεξαγωγής των αγώνων LG AegeanBall Festival, για τις ημέρες Σάββατο 16-07-2016 και Κυριακή 17-07-2016 από ώρα 18:00 έως 23:59 ορίστηκε θέση προσωρινής παραμονής οχημάτων ΤΑΞΙ στην εσοχή από το κατάστημα της Τράπεζας «EUROBANK» έως την οδό Κέας, κατά μήκος της οικοδομικής γραμμής.

Προτρέπουμε τους συμπολίτες μας και τους επισκέπτες του νησιού να μην κάνουν χρήση των Ι.Χ. οχημάτων τους εντός του ιστορικού κέντρου της πόλης λόγω της αυξημένης κίνησης, δεδομένου ότι έχει προβλεφθεί η εξυπηρέτηση τους με δρομολόγια του mini-bus ανά 10’. Υπενθυμίζουμε επίσης, ότι είναι δυνατή η χρήση των περιφερειακών χώρων στάθμευσης οχημάτων .

Τροποποίηση ωρών χρήσης χώρου στάθμευσης στην περιοχή Νησάκι

Σας πληροφορούμε ότι από τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 22:00 o χώρος στάθμευσης στην περιοχή Νησάκι, θα λειτουργεί καθημερινά κατά τις ώρες από 10:00 έως και 22:00, ενώ τις υπόλοιπες θα παραμένει κλειστός.

Το παραπάνω μέτρο θα ισχύει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2016.

Από τη Διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Συνάντηση με τον Γ.Γ. του Υπουργείου Ναυτιλίας

Την Τρίτη 21/6/2016 ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Σ. επισκέφθηκε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας κύριο Λαμπρίδη, με την παρουσία του βουλευτή του νομού Κυκλάδων κύριο Αντώνη Συρίγο και τον Πρόεδρο των Ερασιτεχνών Αλιέων κύριο Γιώργο Πιρπινιά.

Η συνάντηση έγινε σε εξαιρετικό κλίμα. Κατατεθήκαν οι απόψεις και οι προτάσεις στον Γενικό Γραμματέα και πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν σύντομα θετικές εξελίξεις.

Κύριο Θέμα συζήτησης τα Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων και για τα νέα τέλη ελλιμενισμού.

Ευχαριστούμε τον Γενικό Γραμματέα κύριο Λαμπρίδη για την ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση, καθώς και τον βουλευτή κύριο Συρίγο για την παρουσία του και την πλήρη στήριξη σε όλα τα θέματα που συζητήθηκαν.

Αποφάσεις συνεδρίασης 29 Ιουνίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF
Εγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου  ο.ε. 2015 αποφαση 209-2016 ΩΛΣΧΟΡΝ0-Λ0Φ
Αποδοχή ή μη δωρεάν παραχώρησης Ενίσχυση θωράκισης προσήνεμου μώλου Ερμούπολης αποφαση 210-2016 7ΩΤΙΟΡΝ0-Ξ78
Πληρωμή λογαριασμών έργου Αποκατάσταση χρωματισμών λιμένα Σύρου αποφαση 211-2016 7ΖΞΟΟΡΝ0-Ψ6Δ
Εγκριση πρακτικού φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κτιρίου ιδιοκτησίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στη χερσαία ζώνη λιμένα Μέριχα ν.Κύθνου αποφαση 212-2016 ΩΓΚ5ΟΡΝ0-3ΘΦ
Αίτημα Βούρου Αρχοντίας για παραχώρηση χώρου αφετηρίας λαστιχοφόρου τουριστικού τρένου στη παραλία της Ερμούπολης αποφαση 213-2016 7ΕΖ8ΟΡΝ0-7Κ3
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια μιάς αριθμομηχανής για τις ανάγκες του τμήματος λογιστηρίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 214-2016 64ΕΜΟΡΝ0-9Ν3
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για παροχή γνωμοδότησης αναφορικά με παράταση ή όχι της μίσθωσης ακινήτου ιδοκτησίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στη χερσαία ζώνη λιμένα Λιβαδίου Σερίφου αποφαση 215-2016 ΟΡΘΗ 7ΗΙΤΟΡΝ0-ΙΡΕ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ενός επεξεργαστή server για τις ανάγκες των γραφείων  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 216-2016 ΟΡΘΗ 7817ΟΡΝ0-ΖΘΟ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση του 5ου λογαριασμού του έργου ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΥΦΑΛΟΥ ΚΑΡΦΩΜΕΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΥΡΟΥ αποφαση 217-2016 6Η68ΟΡΝ0-5ΕΩ
Τροποποίηση απόφασης 93/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά ανάληψη πολυετούς δαπάνης για την Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας επιβατικού σταθμού Ερμούπολης αποφαση 218-2016 683ΗΟΡΝ0-ΕΡ1
Τροποποίηση απόφασης 94/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά ανάληψη πολυετούς δαπάνης για τον Καθαρισμό θαλασσίου χώρου λιμένα Ερμούπολης αποφαση 219-2016 7ΦΗΝΟΡΝ0-ΓΣ8
Τροποποίηση απόφασης 95/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά ανάληψη πολυετούς δαπάνης για την Παροχή υπηρεσιών και είσπραξη λιμενικών τελών Χ.Ζ. ευθύνης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 220-2016 Ω4Λ8ΟΡΝ0-ΖΩΛ
Τροποποίηση απόφασης 96/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά ανάληψη πολυετούς δαπάνης για τoν Καθαρισμό γραφείων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 221-2016 ΩΕΗΕΟΡΝ0-ΕΝΣ
Τροποποίηση απόφασης 156/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά ανάληψη πολυετούς δαπάνης για την συντήρηση ηλεκτροφωτισμού χερσαίων ζωνών Σύρου αποφαση 222-2016 7ΥΡΒΟΡΝ0-ΘΗΥ
Τροποποίηση απόφασης 451/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά ανάληψη πολυετούς δαπάνης για την τήρηση διπλογραφικού συστήματος και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 αποφαση 223-2016 ΨΕΜΓΟΡΝ0-ΨΣ3
Αίτημα Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου αποφαση 224-2016 6ΡΡΡΟΡΝ0-ΧΒ7
Αίτημα Μενδρινού Αλέξανδρου αποφαση 225-2016 6ΟΞ3ΟΡΝ0-Ο2Σ
Αίτημα Μαριόλη Δημητρίου για παραχώρηση χώρου αφετηρίας τουριστικού τρένου στη χερσαία ζώνη λιμένα Ερμούπολης αποφαση 226-2016 ΩΞ1ΘΟΡΝ0-7ΑΕ
Οχληση επιχειρήσεων λόγω υλοποίησης του  έργου Ανάπλαση παράκτιας ζώνης Ερμούπολης αποφαση 227-2016 ΟΡΘΗ Ω3Η5ΟΡΝ0-Η03
Αίτημα Δαμιανού Λεονάρδου  για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Μέγα Γιαλού ν.Σύρου αποφαση 228-2016 7Ι95ΟΡΝ0-9ΧΙ
Αίτημα Παραβάλου Αναστασίας  για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου αποφαση 229-2016 63ΗΤΟΡΝ0-ΣΞ9
Αίτημα Αληφραγκή Μαρίας  για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου απόφαση 230-2016 ΟΡΘΗ 6ΓΑΤΟΡΝ0-Θ0Ρ
Αίτημα Βάλβη Γεώργιου  για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου αποφαση 231-2016 Ω2ΜΑΟΡΝ0-6ΗΧ
Τροποποίηση απόφασης 170/2016 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Eρμούπολης  ν.Σύρου στον Αναστάσιο ΘΩΜΟΠΟΥΛΟ,ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 232-2016 ΩΥ1ΣΟΡΝ0-ΛΩΔ
Τροποποίηση απόφασης 24/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Eρμούπολης  ν.Σύρου στον Θεόδωρο ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ ,ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 233-2016 ΨΙΚΤΟΡΝ0-Ξ8Ε
Τροποποίηση απόφασης 29/2015 Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου στην Κουκουβέ Ελένη ως προς το χρονικό διάστημα λόγω αποχώρησης από την επιχείρηση αποφαση 234-2016 ΨΖΗ6ΟΡΝ0-ΗΔ9
Τροποποίηση απόφασης 245/2015 Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου στον Πατσουλάκη Στυλιανό ως προς το χρονικό διάστημα λόγω αποχώρησης από την επιχείρηση αποφαση 235-2016 60ΧΞΟΡΝ0-Ξ2Ζ
Τροποποίηση απόφασης  150/2016 Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν.Κέας στους Κ.ΚΟΤΣΑΝΙΤΗΣ-Π.ΤΖΙΜΗ ΚΟΤΣΑΝΙΤΗ ΟΕ ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 236-2016 Ω62ΩΟΡΝ0-ΠΒ0
Τροποποίηση απόφασης 121/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Μέριχα ν.Κύθνου στην Μαρία Λαρεντζάκη του Γιαννούλη,ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 237-2016 Ω26ΕΟΡΝ0-5ΞΙ
Αίτημα ΣΕΙΡΙΟΣ-ΣΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ για παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης  χερσαίας ζώνης  λιμένα Βουρκαρίου ν.Κέας αποφαση 238-2016 7ΣΛ0ΟΡΝ0-ΗΤ8
Αίτημα Νικολάου Σέρβου για παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας  ν.Κέας αποφαση 239-2016 ΩΗΞΒΟΡΝ0-ΡΒΛ
Αρση παραχώρησης παραλιακών χώρων αποφαση 240-2016 ΩΖΩΔΟΡΝ0-ΔΑΦ
Διόρθωση-διαγραφή από χρηματικό κατάλογο  της Υπηρεσίας που αφορά βεβαιωμένα στη Δ.Ο.Υ. αποφαση 241-2016 6ΛΘΔΟΡΝ0-ΩΥΙ
Τροποποίηση απόφασης 225/2015 Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου στον Οικονόμου Παρασκευά ως προς το χρονικό διάστημα λόγω αποχώρησης από την επιχείρηση αποφαση 242-2016 7ΚΦΦΟΡΝ0-ΩΜΧ
Αίτημα Kλάρα Στυλιανής για παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λουτρών  ν.Κύθνου αποφαση 243-2016 6ΣΠΧΟΡΝ0-ΥΗΡ
Xωροθέτηση θέσεων επαγγελματιών αλιέων και σκαφών μικρού βυθίσματος στο Βουρκάρι  ν.Κέας αποφαση 244-2016 68Ε4ΟΡΝ0-ΙΣΑ
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΥΦΑΛΟΥ ΚΑΡΦΩΜΕΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΥΡΟΥ απόφαση 245-2016 ΟΡΘΗ 7ΡΛ3ΟΡΝ0-ΦΧ6
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ EΡΜΟΥΠΟΛΗΣ αποφαση 246-2016 6Ε5ΤΟΡΝ0-ΔΛ8
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ EΡΜΟΥΠΟΛΗΣ απόφαση 247-2016 ΟΡΘΗ ΩΣ5ΙΟΡΝ0-ΩΨΣ
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΡΑΜΠΑΣ Νο 5 ΛΙΜΕΝΑ EΡΜΟΥΠΟΛΗΣ αποφαση 248-2016 ΟΡΘΗ 6ΕΦ0ΟΡΝ0-Ω1Σ
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΝΙ Ν.ΣΥΡΟΥ αποφαση 249-2016 ΨΙΤ4ΟΡΝ0-ΜΓΡ
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ αποφαση 250-2016 ΩΔ4ΙΟΡΝ0-ΕΥ2
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ αποφαση 251-2016 ΩΑΗ7ΟΡΝ0-Μ0Ι