Αποφάσεις συνεδρίασης 16 Νοεμβρίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF
Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας-κατακύρωσης σύμβασης έργου «Αντικατάσταση Δικτύου και ιστών φωτισμού λιμένα Σερίφου» αποφαση 346-2016 ΟΡΘΗ ΩΚ9ΗΟΡΝ0-ΝΞΥ
Εγκριση μελέτης Προσθήκη κατ’ επέκταση κτιρίου ζυγοπλάστιγγας στην περιοχή Καρνάγιο λιμένα Ερμούπολης αποφαση 345-2016 Ω1ΡΣΟΡΝ0-1ΚΤ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την ασφάλιση αστικής ευθύνης επιβατικού σταθμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου από 19/11/2016 έως 19/11/2017 αποφαση 347-2016 ΟΡΘΗ 7ΦΟΙΟΡΝ0-Φ9Θ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή υποχρεωτικής εισφοράς 5% υπέρ ΜΤΝ επί των εισπράξεων λιμενικών τελών σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.2399/96 ΦΕΚ 90/27-5-96 και επί των εισπράξεων από κλήσεις ΚΟΚ σύμφωνα με τον Ν.4150/13 άρθρο 10 ΦΕΚ 102/29-4-13 αποφαση 348-2016 ΩΛΕΓΟΡΝ0-ΕΕ3

Αποφάσεις συνεδρίασης 8 Νοεμβρίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφόρησης των επιβατών και χρηστών του λιμένα Ερμούπολης αποφαση 301-2016 ΨΡΝ3ΟΡΝ0-7ΥΛ
Αποδέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ  20-73335.004 Ανατροπή-Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτροφωτισμού ΧΖ Σύρου για το διάστημα από 23/10/2016 έως 22/12/2016 (μετά την αύξηση του ΦΠΑ) αποφαση 302-2016 Ψ7ΤΙΟΡΝ0-Λ3Φ
Σύνταξη έκθεσης Γ τριμήνου 2016 ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 303-2016 ΨΨΣΕΟΡΝ0-ΜΣΥ
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2016 αποφαση 304-2016 6ΜΚΗΟΡΝ0-ΓΧ4
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2016 αποφαση 305-2016 ΩΞ0ΨΟΡΝ0-ΜΕ0
Εξουσιοδότηση εκπροσώπων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για τη διενέργεια συγκεκριμένων συναλλαγών για τον λογαριασμό που τηρεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου στο κατάστημα Νεωρίου 626 της Alpha Bank αποφαση 306-2016 69ΙΟΟΡΝ0-ΣΑ8
Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για υπογραφή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών  ηλεκτρονικής τραπεζικής  (A.Web Banking) και ορισμός χρηστών αποφαση 307-2016 ΩΨΥΨΟΡΝ0-ΠΙΝ
«Εξουσιοδότηση Προέδρου για υπογραφή της μεταφοράς του χρηματικού υπολοίπου από τον λογαριασμό του πρώην Λιμενικού Ταμείου N.Κυκλάδων» αποφαση 308-2016 ΩΝΕΞΟΡΝ0-Τ8Λ
Διόρθωση-διαγραφή απο χρηματικούς καταλόγους  της Υπηρεσίας που αφορά βεβαιωμένα στη Δ.Ο.Υ. αποφαση 309-2016 ΩΘ3ΣΟΡΝ0-Ω7Ψ
Διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους της Υπηρεσίας, για λογιστική τακτοποίηση ποσού  κας Ξηνταδέκα ‘Αννας αποφαση 310-2016 6ΧΦ6ΟΡΝ0-82Ξ
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στην εταιρεία AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Eγκριση διάθεσης πίστωσης αποφαση 311-2016 7337ΟΡΝ0-32Λ
Εγκριση και διάθεσης πίστωσης ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης για την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και του Δήμου Σερίφου αποφαση 312-2016 6ΑΗΡΟΡΝ0-Π1Η
Εγκριση και διάθεση πίστωσης ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης για την τήρηση διπλογραφικού συστήματος και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων  χρήσης 2017 αποφαση 313-2016 Ω62ΨΟΡΝ0-ΧΒΞ
Ανάκληση  απόφασης  52/2016 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου  ν.Σερίφου στην Λιβάνιος ΒικέντιοςΧατζηδάκης Κων/νος Ο.Ε. ,λόγω διάλυσης της εταιρείας  και διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους αποφαση 314-2016 7ΖΤΨΟΡΝ0-ΞΔ6
Τροποποίηση  απόφασης 236/2016 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν.Κέας στην Κ.Κοτσανίτης-Π.Τζίμη Κοτσανίτη Παγώνα Ο.Ε. , ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 315-2016 7Υ51ΟΡΝ0-ΧΕΕ
Τροποποίηση απόφασης  402/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Λουτρών  ν.Κύθνου στην Σερβέτη ‘Αννα  ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης αποφαση 316-2016 6ΟΝΝΟΡΝ0-2ΒΤ
Αίτημα Λιβάνιου Βικέντιου για παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν.Σερίφου αποφαση 317-2016 ΟΡΘΗ Ω2ΟΣΟΡΝ0-0ΕΡ
Αίτημα Ενωσης Φορτοεκφορτωτών λιμένα και ξηράς Σύρου για παραχώρηση κτίσματος και παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης αποφαση 318-2016 6ΘΝΓΟΡΝ0-Ω9Ξ
Εγκριση πραγματοποιηθεισών  μετακινήσεων  Προέδρου στην Αθήνα αποφαση 319-2016 76Μ2ΟΡΝ0-7Β5
Αίτημα Μάρκου Μαραγκού αποφαση 320-2016 ΩΗ5ΘΟΡΝ0-ΛΤΦ
Αίτημα Δημήτριου Γεννάδιου αποφαση 321-2016 Ω3ΣΞΟΡΝ0-ΕΩΘ
Αίτημα Περίπτερο Α.Ε. αποφαση 322-2016 ΩΕΣΡΟΡΝ0-Υ5Χ
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για έργα που εκτελούνται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου αποφαση 323-2016 ΩΕΒΤΟΡΝ0-0Κ5
Τροποποίηση απόφασης 370/2015 που αφορά έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών Επιτροπής παραλαβής του έργου Αποκατάσταση ζημιών προβλήτας Σερίφου αποφαση 324-2016 ΟΡΘΗ Ω89ΓΟΡΝ0-8ΒΧ
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΦΟΙΝΙΚΑ αποφαση 325-2016 ΩΓΛΚΟΡΝ0-Ω2Ν
Συγκρότηση  Επιτροπής  διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων αποφαση 326-2016 7ΖΠΟΟΡΝ0-ΣΡΠ
Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών αποφαση 327-2016 6Π7ΕΟΡΝ0-ΕΒ1
Συγκρότηση Επιτροπής  παραλαβής υπηρεσιών αποφαση 328-2016 62Ξ8ΟΡΝ0-ΕΒ8
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων αποφαση 329-2016 ΟΡΘΗ Ψ097ΟΡΝ0-ΥΦ9
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για εργασίες αποκατάστασης μνημείου Εθνικής Αντίστασης στην προβλεπόμενη θέση από την μελέτη Ανάπλαση παράκτιας ζώνης Ερμούπολης αποφαση 330-2016 ΩΚΛΠΟΡΝ0-ΓΙ0
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για επισκευές μεταλλικών εξαρτημάτων περιοχής ευθύνης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (σκάλες,κιγκλιδώματα,ράμπεςκλπ) αποφαση 331-2016 7ΑΞΤΟΡΝ0-ΩΑΘ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών εξαρτημάτων εξυπηρέτησης και ασφάλειας χρηστών περιοχής ευθύνης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (σκάλες,ράμπες,κιγκλιδώματα κλπ) αποφαση 332-2016 6ΩΨΑΟΡΝ0-Τ6Φ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για εργασία τοποθέτησης νέων παροχών νερού-ρεύματος στην προβλήτα έμπροσθεν του Λιμεναρχείου Σύρου αποφαση 333-2016 Ω103ΟΡΝ0-ΟΕΓ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια και  τοποθέτηση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα στη κεντρική παροχή πλησίον ξενοδοχείου Ερμή λιμένα Ερμούπολης αποφαση 334-2016 6ΟΛΞΟΡΝ0-Ξ6Δ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για εργασία αποξήλωσης διαχωριστικού κρασπέδου και αποκατάστασης οδοστρώματος εντός περίφρακτου χώρου λιμένα Ερμούπολης αποφαση 335-2016 7ΣΧΕΟΡΝ0-ΧΞΓ
Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης για την προμήθεια και τοποθέτηση μπάρας εισόδου-εξόδου για το χώρο εξυπηρέτησης οχημάτων λιμένα Ερμούπολης αποφαση 336-2016 7ΜΞΖΟΡΝ0-ΗΛ3
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για διάφορες εργασίες υγρομόνωσης WC λιμένα Ερμούπολης αποφαση 337-2016 7Θ5ΕΟΡΝ0-Κ7Δ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για επισκευές ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Χ.Ζ. Δ.Κέας αποφαση 338-2016 7ΖΧΣΟΡΝ0-ΟΥΝ
Εγκριση ανάληψη υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης για την προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων ασφαλούς πρόσδεσης σκαφών (δέστρες,προσκρουστήρες κλπ) λιμένων ευθύνης ΔΛΤΣ αποφαση 339-2016 ΩΒΑΠΟΡΝ0-ΒΨΑ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για ύφαλες επισκευές στο προβλήτα αλιευτικών σκαφών λιμένα Μέριχα αποφαση 340-2016 7204ΟΡΝ0-Ρ9Χ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για Eπισκευές βελτιώσεις ΧΖ Κινίου αποφαση 341-2016 6Φ3ΛΟΡΝ0-525
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για Επισκευές δύο τμημάτων ΧΖ Αζολίμνου ν.Σύρου αποφαση 342-2016 7512ΟΡΝ0-ΕΔΦ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για μελέτη επέκτασης προσήνεμου μόλου Κινίου Σύρου αποφαση 343-2016 6ΟΑ8ΟΡΝ0-ΑΗΑ
Τροποποίηση απόφασης 188/2016 που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ΧΖ Φοίνικα Σύρου αποφαση 344-2016 7ΘΞ3ΟΡΝ0-Ξ4Δ

Ένταξη έργων

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου, συμμετέχοντας στην διεκδίκηση έργων που επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κατόρθωσε την ένταξη δύο σημαντικών έργων για το νησί της Σύρου.

 

  1. «Βελτίωση προβλήτας ανεφοδιασμού και δρόμου πρόσβασης στην περιοχή «ΜΕΤΚΑ» λιμένος Ερμούπολης Σύρου».

Πρόκειται για την υποβαθμισμένη περιοχή πίσω από το Α.Κ.Δ.Ε., η οποία πλέον αναβαθμίζεται, βελτιώνονται  οι λιμενικές εγκαταστάσεις και αποκαθιστάται η επικοινωνία μεταξύ των δύο χώρων στάθμευσης Μαρινόπουλου-Κλειστού Γυμναστηρίου.

 

  1. «Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα»

Πρόκειται για τη προβλήτα του Φοίνικα έναντι των καταστημάτων στη παραλία, που φιλοδοξεί να γίνει πόλος έλξης των κατοίκων και των επισκεπτών, δημιουργώντας ένα χώρο συνάντησης μια πλατεία που λείπει, ένα έργο που εξωραΐζει και αναβαθμίζει ολόκληρη την περιοχή και  χρόνια τώρα αποτελούσε επιθυμία των κατοίκων της.

 

Στις δύσκολες περιόδους που διανύουμε, αυτές οι επιτυχίες γίνονται ακόμη σημαντικότερες. Με υπομονή, επιμονή, σωστό σχεδιασμό και εμπιστοσύνη, αποκλείοντας και κλείνοντας τα αυτιά μας στις Κασσάνδρες, μπορούμε να επιτύχουμε ακόμη περισσότερα και μεγαλύτερα πράγματα για το νησί μας.

Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν για την επίτευξη της χρηματοδότησης των παραπάνω έργων και ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους κατοίκους του Φοίνικα για την υπομονή και εμπιστοσύνη που έδειξαν στη Δημοτική αρχή.

Συνάντηση της διοίκησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου με τα μέλη της ‘’Λέσχης Ανάγνωσης Ερμούπολης’’

Στις 31 Οκτωβρίου, στο χώρο του Επιβατικού Σταθμού Λιμένος Ερμούπολης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της διοίκησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου με τα μέλη της ‘’Λέσχης Ανάγνωσης Ερμούπολης’’ στα πλαίσια της οποίας ανακοινώθηκε η πρόθεση για τη δημιουργία μικρής βιβλιοθήκης που θα απευθύνεται στους επιβάτες-χρήστες του Επιβατικού Σταθμού.

Ζητήθηκε επίσης η συνδρομή των μελών της ‘’Λέσχης Ανάγνωσης Ερμούπολης’’ στην επιλογή των βιβλίων με γνώμονα την θεματολογία τους, που θα πρέπει  να είναι σχετικά με τη Σύρο , την εύκολη και γρήγορη ανάγνωση τους, καθώς  και την αισθητική τους.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου στην οικογένεια της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ)

Στις 24 Αυγούστου 2016 το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου πήρε την απόφαση να ενταχθεί σαν μέλος παρατηρητής στην οικογένεια της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ).

Αύτη η απόφαση υλοποιήθηκε με την ένταξη του και στις δυο ιστοσελίδες της Ένωσης. Αρχικά στο  www.elime.gr  και μετέπειτα στο  www.greekcruise.gr  το οποίο απευθύνεται στα Ελληνικά μέλη που ασχολούνται με την Κρουαζιέρα.

Στην πρώτη ιστοσελίδα, υπάρχουν πληροφορίες και για τα τέσσερα νησιά, δηλαδή Σύρο, Κέα, Κύθνο και Σέριφο, ενώ στην δεύτερη αναφέρονται χαρακτηριστικά του Λιμένα Ερμούπολης καθώς και πλούσιο υλικό για το τουριστικό προϊόν της Σύρου.

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προώθηση των νησιών που εκπροσωπεί το Δ.Λ.Τ. Σύρου, με συνέπεια, πίστη και ομαδική εργασία, στοχεύοντας πάντα σε ένα καλύτερο μέλλον.

 

elime1

elime2

Συνάντηση για τα έργα του Λιμενικού Ταμείου

Στις 20 Οκτωβρίου 2016, η Διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των λιμένων ευθύνης της, εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτρη Κοσμά και τον Αντιπρόεδρο Φραγκίσκο  Βακόνδιο , παρουσία του Βουλευτή Κυκλάδων Αντώνη Συρίγου και του Δήμαρχου Σύρου-Ερμούπολης Γεωργίου Μαραγκού, επισκέφθηκαν το Υπουργείο Μεταφορών, όπου είχαν σύσκεψη με την Γενική Γραμματέα Μεταφορών και Δικτύων, κα Θεοπίστη Πέρκα.

Ο Πρόεδρος αφού ανέλυσε τα προβλήματα και το σχέδιο δράσεων των λιμένων ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου  ζήτησε την αρωγή του Υπουργείου, τόσο στην επίλυση τυπικών θεμάτων, όσο και στην ένταξη προτεινόμενων έργων από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου, στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ), ώστε να υπάρχει και η δυνατότητα χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Παρουσιάστηκε και κατατέθηκε κατάλογος από τη Διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου με προγραμματισμένα (ιεραρχούμενα ανάλογα της ωριμότητας) έργα, τα οποία πρέπει να ενταχθούν στο παραπάνω πλαίσιο, αναλύοντας  την αναγκαιότητα υλοποίησής τους και την ωφέλεια, που θα έχουν αυτά στην τοπική κοινωνία.

Η συζήτηση έγινε σε πολύ θετικό κλίμα και οι διαβεβαιώσεις από την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου κα Πέρκα,  μας δίνουν το δικαίωμα να είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία των έργων.

Έκτακτη άφιξη κρουαζιεροπλοίου ΜINERVA

Αύριο  19 Οκτωβρίου και ώρα 8:00 θα καταπλεύσει  στο λιμάνι της Ερμούπολης το Κρουαζιερόπλοιο ΜINERVA το όποιο θα παραμείνει μέχρι και τις  18:00 το απόγευμα. Η κατάπλους είναι εκτός προγράμματος, το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο έχει προγραμματίσει να μας επισκεφτεί και στις 7 Νοεμβρίου.