Αποφάσεις συνεδρίασης 19 Απριλίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF
Αίτημα της ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΕ για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Φοίνικα ν.Σύρου αποφαση 129-2016 ΨΚΖΟΟΡΝ0-4ΡΝ
Αίτημα Ρ.ΜΠΡΑΣΟΛΑ- Γ.ΚΡΙΤΣΙΝΗΣ ΟΕ για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου αποφαση 130-2016 609ΤΟΡΝ0-42Α
Τροποποίηση απόφασης 124/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στην Ο.Ε.  Η ΘΡΑΚΑ,ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 131-2016 7ΥΛΩΟΡΝ0-ΛΡ8
Τροποποίηση απόφασης 342/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στον Αλέξανδρο Συλιβάνη,ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 132-2016 9ΒΞ5ΟΡΝ0-ΛΟΣ
Τροποποίηση απόφασης 298/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου Σερίφου στην Κοντογιάννη Καλλίτσα,ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης αποφαση 133-2016 70ΚΙΟΡΝ0-26Ο
Αίτημα Αφων Παγκάλου ΟΕ για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν.Σερίφου αποφαση 134-2016 7Τ7ΙΟΡΝ0-26Τ
Αίτημα Φραγκίσκου Σολωμού για παράταση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας ΔΛΤΣ στη χερσαία ζώνη λιμένα Λιβαδίου ν.Σερίφου
Ο
αποφαση 135-2016 7ΕΨΥΟΡΝ0-Β0Ο
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για επισκευές, βελτιώσεις, συντηρήσεις αλιευτικού καταφυγίου Ποσειδωνίας αποφαση 136-2016 ΨΙ3ΓΟΡΝ0-44Γ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια προβολέων υλικών συντήρησης ηλεκτροφωτισμού ευθύνης ΔΛΤΣ αποφαση 137-2016 6ΦΖΓΟΡΝ0-165
Προγραμματισμός προμηθειών σε υλικά καθαριότητας για την περίοδο από 1/6/2016 έως 31/05/2017 για τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 138-2016 6Ζ43ΟΡΝ0-0Μ4
Παραλαβή μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ αποφαση 139-2016 7ΥΦΟΟΡΝ0-Γ2Γ
Τροποποίηση απόφασης 127/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν.Κέας στη Σ.Φ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ,ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 140-2016 Ω7ΩΕΟΡΝ0-ΗΤΡ
Σύνταξη έκθεσης Α! τριμήνου 2016 ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού αποφαση 141-2016 ΩΒΚΩΟΡΝ0-ΝΘΣ
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2016 αποφαση 142-2016 72Υ2ΟΡΝ0-Π3Π
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2016 αποφαση 143-2016 6ΠΝΜΟΡΝ0-Ξ5Ε
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για συζήτηση έφεσης κατά της αριθ.154/2009 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου αποφαση 144-2016 ΟΡΘΗ ΩΧΧ8ΟΡΝ0-4ΟΑ
Εγκριση όρων διακήρυξης φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης περιπτέρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Σύρου (μπροστά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου) αποφαση 145-2016 9Δ00ΟΡΝ0-Γ58
Τροποποίηση απόφασης 226/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σερίφου στην Κοντογιάννη Καλλίτσα,ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης αποφαση 146-2016 ΩΘΨ7ΟΡΝ0-ΨΓ6
Τροποποίηση απόφασης 33/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης στην Περίπτερο ΟΕ,ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 147-2016 ΨΣΓΘΟΡΝ0-3ΦΘ
Τροποποίηση απόφασης 222/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας Κέας στους Β.Μπούτσικας-Κ.Τυράσκης Ο.Ε., ως προς τα  τετραγωνικά μέτρα αποφαση 148-2016 7Χ7ΦΟΡΝ0-ΖΜΕ
Τροποποίηση απόφασης 223/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας Κέας στον Χρήστο Ηλία,ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 149-2016 7151ΟΡΝ0-267
Τροποποίηση απόφασης 99/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας Κέας στους Κ.Κοτσανίτης-Π.Τζίμη Κοτσανίτη Ο.Ε.,ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 150-2016 7Τ0ΚΟΡΝ0-3ΛΜ
Αίτημα Χερουβείμ Ελένης για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Φοίνικα ν.Σύρου αποφαση 151-2016 9Ο3ΕΟΡΝ0-ΥΡΝ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για επισκευή κτιρίου WC λιμένα Ερμούπολης και μετατροπή σε σταθμό ατόμων με προβλήματα υγείας αποφαση 152-2016 Ψ1ΝΔΟΡΝ0-Ξ4Θ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για απεντόμωση-μυοκτονίααπολύμανση χερσαίων ζωνών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 153-2016 72ΨΔΟΡΝ0-Ξ3Α
Εγκριση και διάθεσης πίστωσης ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης Παροχή υπηρεσιών στα καταφύγια σκαφών Φοίνικα-Αγκαθωπών αποφαση 154-2016 7ΩΘ6ΟΡΝ0-Ξ1Μ
Εγκριση και διάθεσης πίστωσης ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος αποφαση 155-2016 6ΩΧΙΟΡΝ0-8ΗΟ
Εγκριση και διάθεσης πίστωσης ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης,Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού χερσαίων ζωνών Σύρου αποφαση 156-2016ΩΗΦ7ΟΡΝ0-54Φ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για έλεγχο κρηπιδωμάτων χερσαίων ζωνών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 157-2016 ΨΦΚΣΟΡΝ0-Ε57
Εγκριση και διάθεσης πίστωσης ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα πλαίσια ΣΑΛΕ Ερμούπολης-Εγκριση μελέτης-Εγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού και έγκριση όρων δημοπράτησης αποφαση 158-2016 ΟΡΘΗ 7Ν44ΟΡΝ0-ΧΝΧ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια σημαιών αποφαση 159-2016 6ΖΧΛΟΡΝ0-ΩΓΓ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για διαγραμμίσεις παραλιακών δρόμων χερσαίων ζωνών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 160-2016 ΩΣΜ3ΟΡΝ0-ΧΓΥ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ενημέρωσης των επιβατών, χρηστών και επισκεπτών λ.Ερμούπολης και συντήρηση υπαρχόντων και νέων εφαρμογών αποφαση 161-2016 Ω658ΟΡΝ0-ΡΥ0
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για παροχή υπηρεσιών ΥΑΛΕ,Α/ΥΑΛΕ και υποστηρικτικές εργασίες Συμβούλου λιμενικής εγκατάστασης λιμένα Ερμούπολης ευθύνης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 162-2016 96Ξ4ΟΡΝ0-Η7Μ
Χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας της μελέτης Επέκταση προσήνεμου μώλου Κινίου ν.Σύρου αποφαση 163-2016 6Κ7ΠΟΡΝ0-ΜΣ9
Παραλαβή μελέτης με τίτλο Τοπογραφική-βυθομετρική αποτύπωση λιμενικών εγκαταστάσεων στο Κίνι ν.Σύρου αποφαση 164-2016 ΩΚΒΞΟΡΝ0-1ΟΝ
Ανάθεση μελέτης τροποποίηση χωροθέτησης τουριστικού λιμένα (μαρίνα) στη θέση ΠΗΔΑΛΙ ν.Σύρου αποφαση 165-2016 6ΔΩΒΟΡΝ0-ΧΛΟ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λιμένα Ερμούπολης αποφαση 166-2016 ΤΕΛΙΚΗ ΟΡΘΗ ΨΘΣΖΟΡΝ0-72Β (5)
Αίτημα Μαριόλη Δημητρίου για παραχώρηση χώρου αφετηρίας τουριστικού τρένου στη χερσαία ζώνη λιμένα Ερμούπολης αποφαση 167-2016 7ΔΣ4ΟΡΝ0-ΙΥΤ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων χερσαίων ζωνών ν.Σύρου αποφαση 168-2016 79Β7ΟΡΝ0-ΥΩΔ