Παραχώρηση χώρων σε ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός περιοχών αρμοδιότητας του, στα νησιά Σύρο, Κέα, Κύθνο και Σέριφο, ότι με την υπ’αριθ. 185/05-12-2023 (ΑΔΑ : 6ΒΖ5ΟΡΝ0-ΚΧΩ) απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έγινε ο καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης πεζοδρομίων, παραλιακών χώρων για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως 31/12/2024.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι στους οποίους είχε παραχωρηθεί χώρος για το έτος 2023 και επιθυμούν να τους παραχωρηθεί ο ίδιος χώρος για το έτος 2024και δεν υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές να συμπληρώσουν το σχετικό ΑΙΤΗΣΗ-ΕΝΤΥΠΟ-1 2024 το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.portofsyros.gr ΧΩΡΙΣ να απαιτείται η προσκόμιση λοιπών δικαιολογητικών.
Η αίτηση υποβάλλεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέχρι 15/04/2024στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

Οι λοιποί ενδιαφερόμενοι που δεν τους είχε παραχωρηθεί χώρος για το έτος 2023 ή επιθυμούν να τροποποιηθεί ο χώρος που τους παραχωρήθηκε το έτος 2023,παρακαλούνται να συμπληρώσουν το σχετικό ΑΙΤΗΣΗ-ΕΝΤΥΠΟ 2 2024 το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.portofsyros.gr προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1) Φ/ο άδειας λειτουργίας
2) Τοπογραφικό διάγραμμα (σε 4 αντίτυπα): Εξαρτημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα στο ΕΓΣΑ 87, κατάλληλης κλίμακας, αρμοδίως υπογεγραμμένο και θεωρημένο i) με πλήρη και λεπτομερή αποτύπωση του προς παραχώρηση χώρου (εμφανή όρια, αρίθμηση κορυφών κλπ) σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή του λιμένα ii) με πίνακα συντεταγμένων των προαναφερόμενων κορυφών σε ΕΓΣΑ 87, διαστάσεις της επιφάνειας και εμβαδόν αυτής σε τ.μ. και τέλος iii) με απεικόνιση οριογραμμής αιγιαλού, παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα (κόκκινη, κίτρινη και πράσινη γραμμή αντίστοιχα) με τις αντίστοιχες αποφάσεις καθορισμού τους. Επιπροσθέτως το Τοπογραφικό Διάγραμμα θα αποστέλλεται και σε επεξεργάσιμη μορφή .dwg σε έκδοση μικρότερη του 2013.
3) Υ.Δ. από μηχανικό όπου θα βεβαιώνεται ότι στον αιτούμενο προς παραχώρηση χώρο ΔΕΝ υφίστανται παράνομες κατασκευές

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι 15/04/2024 στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.