Αποφάσεις συνεδρίασης 16 Νοεμβρίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF
Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας-κατακύρωσης σύμβασης έργου «Αντικατάσταση Δικτύου και ιστών φωτισμού λιμένα Σερίφου» αποφαση 346-2016 ΟΡΘΗ ΩΚ9ΗΟΡΝ0-ΝΞΥ
Εγκριση μελέτης Προσθήκη κατ’ επέκταση κτιρίου ζυγοπλάστιγγας στην περιοχή Καρνάγιο λιμένα Ερμούπολης αποφαση 345-2016 Ω1ΡΣΟΡΝ0-1ΚΤ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την ασφάλιση αστικής ευθύνης επιβατικού σταθμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου από 19/11/2016 έως 19/11/2017 αποφαση 347-2016 ΟΡΘΗ 7ΦΟΙΟΡΝ0-Φ9Θ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή υποχρεωτικής εισφοράς 5% υπέρ ΜΤΝ επί των εισπράξεων λιμενικών τελών σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.2399/96 ΦΕΚ 90/27-5-96 και επί των εισπράξεων από κλήσεις ΚΟΚ σύμφωνα με τον Ν.4150/13 άρθρο 10 ΦΕΚ 102/29-4-13 αποφαση 348-2016 ΩΛΕΓΟΡΝ0-ΕΕ3

Αποφάσεις συνεδρίασης 8 Νοεμβρίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφόρησης των επιβατών και χρηστών του λιμένα Ερμούπολης αποφαση 301-2016 ΨΡΝ3ΟΡΝ0-7ΥΛ
Αποδέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ  20-73335.004 Ανατροπή-Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτροφωτισμού ΧΖ Σύρου για το διάστημα από 23/10/2016 έως 22/12/2016 (μετά την αύξηση του ΦΠΑ) αποφαση 302-2016 Ψ7ΤΙΟΡΝ0-Λ3Φ
Σύνταξη έκθεσης Γ τριμήνου 2016 ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 303-2016 ΨΨΣΕΟΡΝ0-ΜΣΥ
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2016 αποφαση 304-2016 6ΜΚΗΟΡΝ0-ΓΧ4
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2016 αποφαση 305-2016 ΩΞ0ΨΟΡΝ0-ΜΕ0
Εξουσιοδότηση εκπροσώπων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για τη διενέργεια συγκεκριμένων συναλλαγών για τον λογαριασμό που τηρεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου στο κατάστημα Νεωρίου 626 της Alpha Bank αποφαση 306-2016 69ΙΟΟΡΝ0-ΣΑ8
Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για υπογραφή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών  ηλεκτρονικής τραπεζικής  (A.Web Banking) και ορισμός χρηστών αποφαση 307-2016 ΩΨΥΨΟΡΝ0-ΠΙΝ
«Εξουσιοδότηση Προέδρου για υπογραφή της μεταφοράς του χρηματικού υπολοίπου από τον λογαριασμό του πρώην Λιμενικού Ταμείου N.Κυκλάδων» αποφαση 308-2016 ΩΝΕΞΟΡΝ0-Τ8Λ
Διόρθωση-διαγραφή απο χρηματικούς καταλόγους  της Υπηρεσίας που αφορά βεβαιωμένα στη Δ.Ο.Υ. αποφαση 309-2016 ΩΘ3ΣΟΡΝ0-Ω7Ψ
Διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους της Υπηρεσίας, για λογιστική τακτοποίηση ποσού  κας Ξηνταδέκα ‘Αννας αποφαση 310-2016 6ΧΦ6ΟΡΝ0-82Ξ
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στην εταιρεία AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Eγκριση διάθεσης πίστωσης αποφαση 311-2016 7337ΟΡΝ0-32Λ
Εγκριση και διάθεσης πίστωσης ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης για την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και του Δήμου Σερίφου αποφαση 312-2016 6ΑΗΡΟΡΝ0-Π1Η
Εγκριση και διάθεση πίστωσης ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης για την τήρηση διπλογραφικού συστήματος και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων  χρήσης 2017 αποφαση 313-2016 Ω62ΨΟΡΝ0-ΧΒΞ
Ανάκληση  απόφασης  52/2016 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου  ν.Σερίφου στην Λιβάνιος ΒικέντιοςΧατζηδάκης Κων/νος Ο.Ε. ,λόγω διάλυσης της εταιρείας  και διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους αποφαση 314-2016 7ΖΤΨΟΡΝ0-ΞΔ6
Τροποποίηση  απόφασης 236/2016 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν.Κέας στην Κ.Κοτσανίτης-Π.Τζίμη Κοτσανίτη Παγώνα Ο.Ε. , ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 315-2016 7Υ51ΟΡΝ0-ΧΕΕ
Τροποποίηση απόφασης  402/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Λουτρών  ν.Κύθνου στην Σερβέτη ‘Αννα  ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης αποφαση 316-2016 6ΟΝΝΟΡΝ0-2ΒΤ
Αίτημα Λιβάνιου Βικέντιου για παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου ν.Σερίφου αποφαση 317-2016 ΟΡΘΗ Ω2ΟΣΟΡΝ0-0ΕΡ
Αίτημα Ενωσης Φορτοεκφορτωτών λιμένα και ξηράς Σύρου για παραχώρηση κτίσματος και παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης αποφαση 318-2016 6ΘΝΓΟΡΝ0-Ω9Ξ
Εγκριση πραγματοποιηθεισών  μετακινήσεων  Προέδρου στην Αθήνα αποφαση 319-2016 76Μ2ΟΡΝ0-7Β5
Αίτημα Μάρκου Μαραγκού αποφαση 320-2016 ΩΗ5ΘΟΡΝ0-ΛΤΦ
Αίτημα Δημήτριου Γεννάδιου αποφαση 321-2016 Ω3ΣΞΟΡΝ0-ΕΩΘ
Αίτημα Περίπτερο Α.Ε. αποφαση 322-2016 ΩΕΣΡΟΡΝ0-Υ5Χ
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για έργα που εκτελούνται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου αποφαση 323-2016 ΩΕΒΤΟΡΝ0-0Κ5
Τροποποίηση απόφασης 370/2015 που αφορά έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών Επιτροπής παραλαβής του έργου Αποκατάσταση ζημιών προβλήτας Σερίφου αποφαση 324-2016 ΟΡΘΗ Ω89ΓΟΡΝ0-8ΒΧ
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΦΟΙΝΙΚΑ αποφαση 325-2016 ΩΓΛΚΟΡΝ0-Ω2Ν
Συγκρότηση  Επιτροπής  διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων αποφαση 326-2016 7ΖΠΟΟΡΝ0-ΣΡΠ
Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών αποφαση 327-2016 6Π7ΕΟΡΝ0-ΕΒ1
Συγκρότηση Επιτροπής  παραλαβής υπηρεσιών αποφαση 328-2016 62Ξ8ΟΡΝ0-ΕΒ8
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων αποφαση 329-2016 ΟΡΘΗ Ψ097ΟΡΝ0-ΥΦ9
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για εργασίες αποκατάστασης μνημείου Εθνικής Αντίστασης στην προβλεπόμενη θέση από την μελέτη Ανάπλαση παράκτιας ζώνης Ερμούπολης αποφαση 330-2016 ΩΚΛΠΟΡΝ0-ΓΙ0
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για επισκευές μεταλλικών εξαρτημάτων περιοχής ευθύνης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (σκάλες,κιγκλιδώματα,ράμπεςκλπ) αποφαση 331-2016 7ΑΞΤΟΡΝ0-ΩΑΘ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών εξαρτημάτων εξυπηρέτησης και ασφάλειας χρηστών περιοχής ευθύνης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (σκάλες,ράμπες,κιγκλιδώματα κλπ) αποφαση 332-2016 6ΩΨΑΟΡΝ0-Τ6Φ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για εργασία τοποθέτησης νέων παροχών νερού-ρεύματος στην προβλήτα έμπροσθεν του Λιμεναρχείου Σύρου αποφαση 333-2016 Ω103ΟΡΝ0-ΟΕΓ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια και  τοποθέτηση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα στη κεντρική παροχή πλησίον ξενοδοχείου Ερμή λιμένα Ερμούπολης αποφαση 334-2016 6ΟΛΞΟΡΝ0-Ξ6Δ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για εργασία αποξήλωσης διαχωριστικού κρασπέδου και αποκατάστασης οδοστρώματος εντός περίφρακτου χώρου λιμένα Ερμούπολης αποφαση 335-2016 7ΣΧΕΟΡΝ0-ΧΞΓ
Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης για την προμήθεια και τοποθέτηση μπάρας εισόδου-εξόδου για το χώρο εξυπηρέτησης οχημάτων λιμένα Ερμούπολης αποφαση 336-2016 7ΜΞΖΟΡΝ0-ΗΛ3
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για διάφορες εργασίες υγρομόνωσης WC λιμένα Ερμούπολης αποφαση 337-2016 7Θ5ΕΟΡΝ0-Κ7Δ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για επισκευές ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Χ.Ζ. Δ.Κέας αποφαση 338-2016 7ΖΧΣΟΡΝ0-ΟΥΝ
Εγκριση ανάληψη υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης για την προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων ασφαλούς πρόσδεσης σκαφών (δέστρες,προσκρουστήρες κλπ) λιμένων ευθύνης ΔΛΤΣ αποφαση 339-2016 ΩΒΑΠΟΡΝ0-ΒΨΑ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για ύφαλες επισκευές στο προβλήτα αλιευτικών σκαφών λιμένα Μέριχα αποφαση 340-2016 7204ΟΡΝ0-Ρ9Χ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για Eπισκευές βελτιώσεις ΧΖ Κινίου αποφαση 341-2016 6Φ3ΛΟΡΝ0-525
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για Επισκευές δύο τμημάτων ΧΖ Αζολίμνου ν.Σύρου αποφαση 342-2016 7512ΟΡΝ0-ΕΔΦ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για μελέτη επέκτασης προσήνεμου μόλου Κινίου Σύρου αποφαση 343-2016 6ΟΑ8ΟΡΝ0-ΑΗΑ
Τροποποίηση απόφασης 188/2016 που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ΧΖ Φοίνικα Σύρου αποφαση 344-2016 7ΘΞ3ΟΡΝ0-Ξ4Δ

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης προϊσταμένων Τμημάτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ

Έχοντας υπόψη: 1.Τα άρθρα 87 , 88 και 89 του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκαν με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007, και τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τις παρ. 4 ,5 και 6 του άρθρου 29 του Ν. 4369/16 (ΦΕΚ 33/27.02.2016 τεύχος Α’).

2.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (ΦΕΚ 845 Β’/27.06.2003)καθώς και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2842 Β’/8.11.2013) με τον οποίο συστάθηκαν θέσεις Προϊσταμένων οργανικής μονάδας τμήματος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών

3. Τον Kανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Προκηρύσσουμε, την πλήρωση των κάτωθι θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ

Α) Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
Β) Τεχνικών Υπηρεσιών

1.Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι : α) με βαθμό Α εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. β) έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος

2. α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. Ο ως άνω περιορισμός δεν ισχύει αν ο υπάλληλος υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για επιλογή σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, οπότε και δεσμεύεται ταυτόχρονα με αίτησή του να παραμείνει στην υπηρεσία έως τη λήξη της θητείας, σε περίπτωση που επιλεγεί και τοποθετηθεί, όχι όμως πέραν του 67ου έτους της ηλικίας του.
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου ούτε να τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως ισχύει.

3.Υπάλληλος που κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη θέση που προκηρύσσεται, μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα και τους βασικούς τίτλους σπουδών που μπορεί να εξειδικεύονται με τις οικείες οργανικές διατάξεις, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη οποιασδήποτε θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν.

4. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας η οποία συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό Μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της Υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού, αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από τις οικείες Διευθύνσεις αρμοδιότητας θεμάτων προσωπικού γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

5. Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, με σχετικό αποδεικτικό, αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στον ιστότοπο του ΔΛΤΣ Η προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται.

6. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης (23/10/2016) της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Αποφάσεις συνεδρίασης 24 Αυγούστου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF
Αποδέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 206279.003-Ανατροπή αποφαση 295-2016 7ΦΒΖΟΡΝ0-Ω60
Εγκατάσταση Wi-fi στο λιμάνι της Ερμούπολης αποφαση 296-2016 7ΗΦ2ΟΡΝ0-3ΚΡ
Εγκριση τεχνικού προγράμματος έργων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2017 αποφαση 297-2016 7Ρ6ΙΟΡΝ0-Κ6Κ
Εγκριση σχεδίου προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2017 αποφαση 298-2016 Ω2Α4ΟΡΝ0-ΝΤΔ
Συμμετοχή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ως μέλος-παρατηρητή στην Ε.ΛΙΜ.Ε (ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ) αποφαση 299-2016 ΩΨΛ6ΟΡΝ0-562

Αποφάσεις συνεδρίασης 10 Αυγούστου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF
Εγκριση και διάθεσης πίστωσης ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού γραφείων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου,WC λιμένα Ερμούπολης και κτιρίου επιβατικού σταθμού λιμένα Ερμούπολης αποφαση 252-2016 ΩΖΖΙΟΡΝ0-0ΒΑ
Τροποποίηση απόφασης 161/2016 σε πολυετή δαπάνη που αφορά Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ενημέρωσης των επιβατών,χρηστών και επισκεπτών λιμένα Ερμούπολης και συντήρηση υπαρχόντων και νέων εφαρμογών αποφαση 253-2016 ΟΡΘΗ ΩΨΝ1ΟΡΝ0-ΙΧΠ (1)
Τροποποίηση απόφασης 418/2015 που αφορά παραχώρηση στην Α & Δ ΠΑΝΟΥ ΑΕ παραλιακού χώρου στην εξομοιούμενη με χερσαία ζώνη λιμένα Λουτρών ν.Κύθνου ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης αποφαση 254-2016 ΟΡΘΗ ΩΚ2ΙΟΡΝ0-9ΡΛ
Εγκριση αρχικής απογραφής και ισολογισμού έναρξης της 1/1/2015 αποφαση 255-2016 76ΦΗΟΡΝ0-ΙΤΖ
Σύνταξη έκθεσης Β τριμήνου 2016 ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 256-2016 ΨΚΙΡΟΡΝ0-Ρ7Κ
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2016 αποφαση 257-2016 ΟΡΘΗ 63ΚΥΟΡΝ0-ΙΥ1
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2016 αποφαση 258-2016 ΟΡΘΗ Ψ7ΛΩΟΡΝ0-Υ7Κ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ενός ψυγείου και μιάς πολυσκούπας για τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 259-2016 ΨΝΨΙΟΡΝ0-Β9Φ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή Β δόσης υπέρ ΡΑΛ έτους 2016 αποφαση 260-2016 Ω17ΘΟΡΝ0-ΛΡΚ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για επισκευές ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ΧΖ Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης αποφαση 261-2016 9Β9ΘΟΡΝ0-Κ9Τ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για επισκευές ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσων ΧΖ Δημοτικής Κοινότητας Ποσειδωνίας αποφαση 262-2016 ΩΧΜ8ΟΡΝ0-Ε0Θ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για διάφορες εργασίες επισκευών-συντήρησης λειτουργικών παρεμβάσεων ΧΖ Δήμου Κύθνου αποφαση 263-2016 76Β3ΟΡΝ0-Ι3Θ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για έλεγχο,επισκευή, αναγόμωση πυροσβεστήρων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 264-2016 6ΞΩΧΟΡΝ0-ΦΕ2
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια πινακίδων(οδοσήμανσης και πληροφοριακές)για τις ανάγκες ΧΖ ευθύνης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 265-2016 6ΑΣ7ΟΡΝ0-ΜΒΜ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για επισκευές ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ΧΖ Δήμου Σερίφου αποφαση 266-2016 99ΜΞΟΡΝ0-Ω0Ψ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για εργασίες συντήρησηςεπισκευής ηλεκτρονικών μηχανημάτων επιτήρησης και αναγγελιών ΧΖ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 267-2016 7Τ62ΟΡΝ0-ΡΝ5
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για επισκευές ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ΧΖ Δήμου Κύθνου αποφαση 268-2016 7ΑΧΥΟΡΝ0-ΨΓΩ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια  και τοποθέτηση συνθετικού δαπέδου στην περιοχή Νησάκι ν.Σύρου αποφαση 269-2016 6ΠΛΠΟΡΝ0-ΣΧ4
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή διοικητικών προστίμων που επιβλήθησαν στην υπηρεσία μας από το Λ/Χ Σύρου αποφαση 270-2016 ΩΔΡΟΟΡΝ0-0ΑΓ
Εγκριση και διάθεσης πίστωσης ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης -έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού-έγκριση όρων διακήρυξης έργου Αντικατάσταση δικτύου και ιστών φωτισμού λιμένα Σερίφου αποφαση 271-2016 Ω4Ε9ΟΡΝ0-7ΜΠ
Εγκριση και διάθεσης πίστωσης ανάληψη υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης για την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και του Δήμου Κέας αποφαση 272-2016 ΩΡΙ3ΟΡΝ0-271
Εγκριση και διάθεσης πίστωσης ανάληψη υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης για την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και του Δήμου Κύθνου αποφαση 273-2016 7Ξ7ΣΟΡΝ0-4ΘΗ
Εγκριση και διάθεσης πίστωσης ανάληψη υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης για την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης αποφαση 274-2016 ΩΚ0ΟΟΡΝ0-Ν4Σ
Τροποποίηση απόφασης 155/2016 ανάληψης πολυετούς δαπάνης για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος αποφαση 275-2016 6ΟΧΙΟΡΝ0-ΝΛΒ
Τροποποίηση απόφασης 392/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν.Κέας στην Βογιατζή Ελένη ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης αποφαση 276-2016 663ΙΟΡΝ0-Ε7Λ
Τροποποίηση απόφασης 39/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου στην  Αναστασία Λειβαδάρα και Σία ΟΕ ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 277-2016 ΟΡΘΗ Ω7ΜΓΟΡΝ0-7Η2
Τροποποίηση απόφασης 35/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου Σερίφου στην E.BONERA-M.TURRINI OE ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης αποφαση 278-2016 ΟΡΘΗ ΩΞΑΩΟΡΝ0-Λ4Φ
Εγκριση πρακτικού φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κτιρίου ιδιοκτησίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στη χερσαία ζώνη λιμένα Λιβαδίου ν.Σερίφου.- αποφαση 279-2016 ΟΡΘΗ 7ΤΗΡΟΡΝ0-Υ07
Αίτημα Καπέλλα Λεονάρδου για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου αποφαση 280-2016 ΨΨΣΞΟΡΝ0-1Τ0
Αίτημα Ρούσσου Ιωάννας και Σία ΟΕ για παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Αζολίμνου ν.Σύρου αποφαση 281-2016 ΟΡΘΗ ΨΩΨΟΟΡΝ0-ΕΘ2
Αίτηση Δημητρίου Σαλούστρου για παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Αζολίμνου ν.Σύρου αποφαση 282-2016 ΨΚΙ7ΟΡΝ0-ΩΤΡ
Αίτημα Κωνσταντίνου Γερούτση για παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν.Κέας αποφαση 283-2016 64ΜΓΟΡΝ0-Μ74
Αίτημα Ιωάννη Πάνου για παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώλης λιμένα Λουτρών ν.Κύθνου αποφαση 284-2016 Ψ9ΡΠΟΡΝ0-ΘΚ0
Αίτημα Ματθαίου Παπαευαγγέλου για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου αποφαση 285-2016 9ΖΑ0ΟΡΝ0-7ΝΖ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης-Ανάθεση σύνταξης χωροταξικής μελέτης στα πλαίσια εκπόνησης master plan για τις λιμενικές εγκαταστάσεις στον κόλπο Αγίου Νικολάου ν.Κέας αποφαση 286-2016 ΟΡΘΗ ΨΣΜΤΟΡΝ0-ΗΓΤ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης-Ανάθεση έργου Υφαλες επισκευές στο προβλήτα κρουαζιεροπλοίων λιμένα Ερμούπολης αποφαση 287-2016 ΟΡΘΗ 6ΘΨΓΟΡΝ0-Ζ13
Εγκριση διάθεσης πίστωσης-Ανάθεση έργου Επισκευή υφάλου τμήματος κρηπιδότοιχου αλιευτικού καταφυγίου Ερμούπολης αποφαση 288-2016 969ΜΟΡΝ0-Α9Ι
Εγκριση ολιγοήμερης παράτασης σύμβασης παροχής υπηρεσιών ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 289-2016 ΩΛΑΦΟΡΝ0-ΦΨΣ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λιμένα Ερμούπολης αποφαση 290-2016 720ΥΟΡΝ0-ΣΔΧ
Αίτημα του Λυκείου των Ελληνίδων Σύρου αποφαση 291-2016 6ΩΔΑΟΡΝ0-0ΓΗ
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για συζήτηση προσφυγής κατά της αριθμ.6707/16-9-2009 απόφασης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων/Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος για επιβολή προστίμου αποφαση 292-2016 Ψ1ΨΓΟΡΝ0-ΡΕ3
Χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας της μελέτης ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΚΙΝΙΟΥ Ν.ΣΥΡΟΥ αποφαση 293-2016 ΨΤΖΥΟΡΝ0-53Ζ
Καθορισμός χώρου που εξομοιώνεται με ζώνη λιμένα περιοχής Αζολίμνου ν.Σύρου αποφαση 294-2016 7Ρ0ΕΟΡΝ0-83Λ

Αποφάσεις συνεδρίασης 29 Ιουνίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF
Εγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου  ο.ε. 2015 αποφαση 209-2016 ΩΛΣΧΟΡΝ0-Λ0Φ
Αποδοχή ή μη δωρεάν παραχώρησης Ενίσχυση θωράκισης προσήνεμου μώλου Ερμούπολης αποφαση 210-2016 7ΩΤΙΟΡΝ0-Ξ78
Πληρωμή λογαριασμών έργου Αποκατάσταση χρωματισμών λιμένα Σύρου αποφαση 211-2016 7ΖΞΟΟΡΝ0-Ψ6Δ
Εγκριση πρακτικού φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κτιρίου ιδιοκτησίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στη χερσαία ζώνη λιμένα Μέριχα ν.Κύθνου αποφαση 212-2016 ΩΓΚ5ΟΡΝ0-3ΘΦ
Αίτημα Βούρου Αρχοντίας για παραχώρηση χώρου αφετηρίας λαστιχοφόρου τουριστικού τρένου στη παραλία της Ερμούπολης αποφαση 213-2016 7ΕΖ8ΟΡΝ0-7Κ3
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια μιάς αριθμομηχανής για τις ανάγκες του τμήματος λογιστηρίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 214-2016 64ΕΜΟΡΝ0-9Ν3
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για παροχή γνωμοδότησης αναφορικά με παράταση ή όχι της μίσθωσης ακινήτου ιδοκτησίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στη χερσαία ζώνη λιμένα Λιβαδίου Σερίφου αποφαση 215-2016 ΟΡΘΗ 7ΗΙΤΟΡΝ0-ΙΡΕ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ενός επεξεργαστή server για τις ανάγκες των γραφείων  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 216-2016 ΟΡΘΗ 7817ΟΡΝ0-ΖΘΟ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση του 5ου λογαριασμού του έργου ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΥΦΑΛΟΥ ΚΑΡΦΩΜΕΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΥΡΟΥ αποφαση 217-2016 6Η68ΟΡΝ0-5ΕΩ
Τροποποίηση απόφασης 93/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά ανάληψη πολυετούς δαπάνης για την Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας επιβατικού σταθμού Ερμούπολης αποφαση 218-2016 683ΗΟΡΝ0-ΕΡ1
Τροποποίηση απόφασης 94/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά ανάληψη πολυετούς δαπάνης για τον Καθαρισμό θαλασσίου χώρου λιμένα Ερμούπολης αποφαση 219-2016 7ΦΗΝΟΡΝ0-ΓΣ8
Τροποποίηση απόφασης 95/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά ανάληψη πολυετούς δαπάνης για την Παροχή υπηρεσιών και είσπραξη λιμενικών τελών Χ.Ζ. ευθύνης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 220-2016 Ω4Λ8ΟΡΝ0-ΖΩΛ
Τροποποίηση απόφασης 96/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά ανάληψη πολυετούς δαπάνης για τoν Καθαρισμό γραφείων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφαση 221-2016 ΩΕΗΕΟΡΝ0-ΕΝΣ
Τροποποίηση απόφασης 156/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά ανάληψη πολυετούς δαπάνης για την συντήρηση ηλεκτροφωτισμού χερσαίων ζωνών Σύρου αποφαση 222-2016 7ΥΡΒΟΡΝ0-ΘΗΥ
Τροποποίηση απόφασης 451/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά ανάληψη πολυετούς δαπάνης για την τήρηση διπλογραφικού συστήματος και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 αποφαση 223-2016 ΨΕΜΓΟΡΝ0-ΨΣ3
Αίτημα Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου αποφαση 224-2016 6ΡΡΡΟΡΝ0-ΧΒ7
Αίτημα Μενδρινού Αλέξανδρου αποφαση 225-2016 6ΟΞ3ΟΡΝ0-Ο2Σ
Αίτημα Μαριόλη Δημητρίου για παραχώρηση χώρου αφετηρίας τουριστικού τρένου στη χερσαία ζώνη λιμένα Ερμούπολης αποφαση 226-2016 ΩΞ1ΘΟΡΝ0-7ΑΕ
Οχληση επιχειρήσεων λόγω υλοποίησης του  έργου Ανάπλαση παράκτιας ζώνης Ερμούπολης αποφαση 227-2016 ΟΡΘΗ Ω3Η5ΟΡΝ0-Η03
Αίτημα Δαμιανού Λεονάρδου  για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Μέγα Γιαλού ν.Σύρου αποφαση 228-2016 7Ι95ΟΡΝ0-9ΧΙ
Αίτημα Παραβάλου Αναστασίας  για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου αποφαση 229-2016 63ΗΤΟΡΝ0-ΣΞ9
Αίτημα Αληφραγκή Μαρίας  για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου απόφαση 230-2016 ΟΡΘΗ 6ΓΑΤΟΡΝ0-Θ0Ρ
Αίτημα Βάλβη Γεώργιου  για παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης ν.Σύρου αποφαση 231-2016 Ω2ΜΑΟΡΝ0-6ΗΧ
Τροποποίηση απόφασης 170/2016 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Eρμούπολης  ν.Σύρου στον Αναστάσιο ΘΩΜΟΠΟΥΛΟ,ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 232-2016 ΩΥ1ΣΟΡΝ0-ΛΩΔ
Τροποποίηση απόφασης 24/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Eρμούπολης  ν.Σύρου στον Θεόδωρο ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ ,ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 233-2016 ΨΙΚΤΟΡΝ0-Ξ8Ε
Τροποποίηση απόφασης 29/2015 Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου στην Κουκουβέ Ελένη ως προς το χρονικό διάστημα λόγω αποχώρησης από την επιχείρηση αποφαση 234-2016 ΨΖΗ6ΟΡΝ0-ΗΔ9
Τροποποίηση απόφασης 245/2015 Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου στον Πατσουλάκη Στυλιανό ως προς το χρονικό διάστημα λόγω αποχώρησης από την επιχείρηση αποφαση 235-2016 60ΧΞΟΡΝ0-Ξ2Ζ
Τροποποίηση απόφασης  150/2016 Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας ν.Κέας στους Κ.ΚΟΤΣΑΝΙΤΗΣ-Π.ΤΖΙΜΗ ΚΟΤΣΑΝΙΤΗ ΟΕ ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 236-2016 Ω62ΩΟΡΝ0-ΠΒ0
Τροποποίηση απόφασης 121/2015 που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Μέριχα ν.Κύθνου στην Μαρία Λαρεντζάκη του Γιαννούλη,ως προς τα τετραγωνικά μέτρα αποφαση 237-2016 Ω26ΕΟΡΝ0-5ΞΙ
Αίτημα ΣΕΙΡΙΟΣ-ΣΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ για παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης  χερσαίας ζώνης  λιμένα Βουρκαρίου ν.Κέας αποφαση 238-2016 7ΣΛ0ΟΡΝ0-ΗΤ8
Αίτημα Νικολάου Σέρβου για παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Κορησσίας  ν.Κέας αποφαση 239-2016 ΩΗΞΒΟΡΝ0-ΡΒΛ
Αρση παραχώρησης παραλιακών χώρων αποφαση 240-2016 ΩΖΩΔΟΡΝ0-ΔΑΦ
Διόρθωση-διαγραφή από χρηματικό κατάλογο  της Υπηρεσίας που αφορά βεβαιωμένα στη Δ.Ο.Υ. αποφαση 241-2016 6ΛΘΔΟΡΝ0-ΩΥΙ
Τροποποίηση απόφασης 225/2015 Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου στον Οικονόμου Παρασκευά ως προς το χρονικό διάστημα λόγω αποχώρησης από την επιχείρηση αποφαση 242-2016 7ΚΦΦΟΡΝ0-ΩΜΧ
Αίτημα Kλάρα Στυλιανής για παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα Λουτρών  ν.Κύθνου αποφαση 243-2016 6ΣΠΧΟΡΝ0-ΥΗΡ
Xωροθέτηση θέσεων επαγγελματιών αλιέων και σκαφών μικρού βυθίσματος στο Βουρκάρι  ν.Κέας αποφαση 244-2016 68Ε4ΟΡΝ0-ΙΣΑ
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΥΦΑΛΟΥ ΚΑΡΦΩΜΕΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΥΡΟΥ απόφαση 245-2016 ΟΡΘΗ 7ΡΛ3ΟΡΝ0-ΦΧ6
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ EΡΜΟΥΠΟΛΗΣ αποφαση 246-2016 6Ε5ΤΟΡΝ0-ΔΛ8
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ EΡΜΟΥΠΟΛΗΣ απόφαση 247-2016 ΟΡΘΗ ΩΣ5ΙΟΡΝ0-ΩΨΣ
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΡΑΜΠΑΣ Νο 5 ΛΙΜΕΝΑ EΡΜΟΥΠΟΛΗΣ αποφαση 248-2016 ΟΡΘΗ 6ΕΦ0ΟΡΝ0-Ω1Σ
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΝΙ Ν.ΣΥΡΟΥ αποφαση 249-2016 ΨΙΤ4ΟΡΝ0-ΜΓΡ
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ αποφαση 250-2016 ΩΔ4ΙΟΡΝ0-ΕΥ2
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ αποφαση 251-2016 ΩΑΗ7ΟΡΝ0-Μ0Ι

Αποφάσεις συνεδρίασης 22 Ιουνίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF
Εγκριση πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (αποσφράγιση οικονομικής προσφοράς)Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα πλαίσια του σχεδίου ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης Ερμούπολης αποφαση 207-2016 6112ΟΡΝ0-Θ69

Αποφάσεις συνεδρίασης 10 Ιουνίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF
Εγκριση πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά)Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα πλαίσια του σχεδίου ασφάλειας Λ Ε  Ερμούπολης αποφαση 204-2016 63Ο9ΟΡΝ0-Τ9Ε
Εγκριση και διάθεσης πίστωσης ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης Εκκενώσεις βόθρων αποφαση 205-2016 ΩΡΖΡΟΡΝ0-ΝΡΗ
Εγκριση πρακτικού φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης περιπτέρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στη χερσαία ζώνη λιμένα ν.Σύρου μπροστά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου αποφαση 206-2016 6ΗΒΘΟΡΝ0-Τ89