Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων

Το παρόν Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ΦΔΛ σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017 για ένα (1) μήνα, δηλαδή έως 13/11/2022, για παρατηρήσεις. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους εντός του προηγούμενου διαστήματος στο email limeniko@otenet.gr

ΕΞΩΦΥΛΛΟ & ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ
ΚΕΦ 1 - ΕΙΣΑΓΩΣΗ
ΚΕΦ 2 - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΕΦ 3 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΚΕΦ 4 - ΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΚΕΦ 5 -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΕΦ 6 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΚΕΦ 7 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΕΦ 8 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΚΕΦ 9 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ